Domes vadība

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Andris Ozoliņš 63028876, 26344777 andris.ozolins@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki Ozolnieku novada pašvaldībā, Stadiona 10, Ozolniekos
Pirmdienās no plkst. 08.00 - 12.00 un 12.45 - 17.00

Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Veļeckis 29275763 peteris.veleckis@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki Ozolnieku novada pašvaldībā, Stadiona 10, Ozolniekos
Pirmdienās no plkst. 08.00 - 13.00.

Izpilddirektors Andulis Židkovs 63084704, 26437111 andulis.zidkovs@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki Ozolnieku novada pašvaldībā, Stadiona 10, Ozolniekos
Pirmdienās no plkst. 08.00 - 12.00 un 12.45 - 17.00
Kancelejas vadītāja Dina Didrihsone 63099201 dina.didrihsone@ozolnieki.lv
Iekšējā auditore Eva Gudaviča 63050843 eva.gudavica@ozolnieki.lv
Jurists Artūrs Bāliņš 66047852 arturs.balins@ozolnieki.lv
Jurists Marianna Dreja 66047852 marianna.dreja@ozolnieki.lv
Iepirkumu speciāliste Svetlana Krūmiņa 63084708 svetlana.krumina@ozolnieki.lv
Salgales pagasta Pārvaldes vadītāja Eva Segliņa 63085677, 29166492 eva.seglina@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki  Garozas pakalpojumu centrā "Eži", Garozā, Salgales pagastā
Pirmdienās no plkst. 8.00 - 12.00 

Cenu pagasta saimniecības vadītāja Evita Lapsenberga 63048077 29797970 evita.lapsenberga@ozolnieki.lv
Pieņemšanas laiki Branku pakalpojumu centrā (4.kab), Parka ielā 4, Brankās
Pirmdienās no plkst. 14.00 - 17.00

Pieņemšanas laiki Ānes kultūras namā, Celtnieku 12b, Ānē
Otrdienās: no plkst. 14.00 - 17.00 
Ceturtdienās: no plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 19.00
Klientu apkalpošanas speciāliste Branku pakalpojumu centrā Lidija Žukovska 63057762 lidija.zukovska@ozolnieki.lv
Personālvadības konsultante Laila Mežale 63084718 laila.mezale@ozolnieki.lv
Personāla speciāliste Aija Rundvalde 63084702 29998480 aija.rundvalde@ozolnieki.lv
Datu aizsardzības speciālists Artūrs Mezītis 27753113 datu.specialists@ozolnieki.lv

Pašvaldības policijas iecirkņa tālruņa Nr. 20029099

 

Kanceleja

Attīstības un projektu daļa

Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa

Finanšu un grāmatvedības daļa

Izglītības, kultūras un sporta daļa

Būvvalde

Saimniecības daļa

Sociālais dienests

Bāriņtiesa

Pašvaldības policija

Dzimtsarakstu nodaļa

 

ADRESE:

Ozolnieku novada dome

Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Ozolnieku novads, LV-3018
Tālruņi: 66047876,  63084721
e-pasts: ozolnieki@ozolnieki.lv

E-iesniegumi

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

-informatīvai saziņai un ar e-parakstu* parakstītu dokumentu iesniegšanai, rakstot uz e-pastu: ozolnieki@ozolnieki.lv

-iesniedzot iesniegumus iestādei, izmantojot portālu www.latvija.lv. E-pakalpojumā „E-iesniegums iestādei” iesniedzot dokumentu, kur ietverts pašvaldības kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam.

-uzdodot jautājumus Ozolnieku novada domei, izmantojot mājas lapas piedāvāto iespēju sadaļā Jautājumi/ierosinājumi/atbildes. Uzdodot jautājumus, korekti jānorāda personas vārds, uzvārds un e-pasta adrese.


*ar e-parakstu parakstītus dokumentus jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu.