Pašvaldības policijas funkcijas

Ozolnieku novada Pašvaldības policijas pamatuzdevumi:

 • Ozolnieku novada domes apstiprināto saistošo noteikumu un lēmumu izpildes kontrole un administratīvā soda piemērošana par šo noteikumu neievērošanu.
 • Izsaukumu apkalpošana Ozolnieku novada domes noteiktajā darba laikā.
 • Fizisko un juridisko personu iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību izskatīšana.
 • Tiesu izpildītāju darba nodrošināšana tiesas sprieduma piespiedu izpildes laikā.
 • Patrulēšana Ozolnieku novada administratīvā teritorijā pēc dežūru grafika.
 • Sabiedriskās kārtības nodrošināšana nozīmīgu valsts un pašvaldības rīkoto pasākumu laikā sadarbībā ar citām tiesībsargājošām iestādēm.
 • Personu, kuras zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties alkohola vai narkotisko vielu ietekmē, nogādāšana medicīnas iestādē vai dzīves vietā.
 • Vispārizglītojošo pasākumu organizēšana skolās, ar mērķi iepazīstināt bērnus ar policijas darbu, kā arī iepazīstināt ar bērnu pienākumiem, tiesībām un atbildību.
 • Bērnu izņemšana no sociālā riska ģimenēm, par kurām ir ziņas, ka šajās ģimenēs tiek apdraudēta bērna veselība vai dzīvība, sadarbībā ar Ozolnieku novada Bāriņtiesu, viņu ievietošana valsts audzināšanas iestādēs.
 • Kompetences ietvaros, palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušajām vai no vardarbības cietušajām personām.
 • Sadarbība ar klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas dienestu.
 • Sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu, Valsts veterināro pārvaldi un citām institūcijām, kopēju reidu organizēšana ielu tirdzniecības un citu pakalpojumu sniegšanas vietu pārbaudē.
 • Personu, kuras atzīstas par rīcībnespējīgām, nogādāšana pie psihiatra, ja šīs personas apdraud savu vai citu veselību un dzīvību.
 • Noziegumu vietas apsardze, aizturēto par krimināla rakstura nozieguma izdarīšanu personu vai aizdomās turamo personu nogādāšana Valsts policijā.
 • Transporta līdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanas kontrole autotransporta īpašnieka klātbūtnē.
 • Ozolnieku novada iedzīvotāju drošības garantēšana iespējamo avāriju, katastrofu, stihisku nelaimju u.c. ārkārtas situāciju gadījumos, bīstamo objektu apsekošana.