Projekti

Projektu tabulas

Tiek īstenots
Nr. p. k. Fonds Projekta nosaukums Projekta Nr.
Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (ELFLA)
1. ELFLA Apgaismojuma izbūve Ozolnieku Veselības takā
pievienotie dokumenti:
Nr.18-06-AL03-A019.2203-000003
2. ELFLA Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem Nr.17-00-A019.332-000006
3. ELFLA TŪRISMS KOPĀ! Nr.17-00-A019.332-000005
4. ELFLA Ozolnieku novada cenu pagasta ceļa „Ņurdas-Mucenieki" pārbūve
pievienotie dokumenti:
Nr.18-06-A00702-000109
5. ELFLA Ozolnieku Veselības takas labiekārtošana
pievienotie dokumenti:
2019/AL03/97/A019.22.01/09
6. ELFLA Ozolnieku Veselības takai piegulošās teritorijas labiekārtošana
pievienotie dokumenti:
2019/AL03/97/A119.22.01/08
ERASMUS+ (ERASMUS+)
7. ERASMUS+ Promoting Art Nr. 2017-1-PL01-KA219-038319_6
Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF)
8. ERAF Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstīšana Ozolnieku novada Cenu pagastā
pievienotie dokumenti:
Nr. 3.3.1.0/16/I/033
9. ERAF Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveide Ozolnieku novada Ānē
pievienotie dokumenti:
Nr. 9.3.1.1/18/I/022
Eiropas sociālais fonds (ESF)
10. ESF Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā Nr.9.2.4.2/16/I/066
11. ESF Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Nr.8.3.5.0./16/I/001
12. ESF Atver sirdi Zemgalē Nr.9.2.2.2/15/I/001
13. ESF PROTI un DARI Nr.8.3.3.0/15/I/001
14. ESF Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Nr. 8.3.2.2/16/I/001
15. ESF Kompetenču pieeja mācību saturā Nr.8.3.1.1./16I/002
Iesniegts vērtēšanai
Nr. p. k. Fonds Projekta nosaukums Projekta Nr.
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas programma 2014-2020 (LLB)
1. LLB „Enhancement of Social Services for Inclusion of Vulnerable Groups of Three Regions” (Sociālā iekļaušana – III) Nr.LLB-2-354
Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF)
2. ERAF Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveide Ozolnieku novada Ānē Nr.9.3.1.1/18/I/022
Tiek izstrādāts
Nr. p. k. Fonds Projekta nosaukums Projekta Nr.
Valsts budžeta programma (Valsts budž. programma)
1. Valsts budž. programma Ozolnieku Veselības taka - ģimenēm draudzīga atpūtas vieta
Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (ELFLA)
2. ELFLA Ozolnieku novada Salgales pagasta ceļa Speltes – Anuži - Strautnieki pārbūve
Arhīvā
Nr. p. k. Projekta nosaukums Projekta Nr. Izstrādes gads Finansējuma avots Kopējais projekta finansējums, EUR Piezīmes
1. Attractive basic nature study Nr. NPJR-2016/10207 2018 0
2. Lielupes krasta posmu attīrīšana Ozolnieku novada teritorijā Nr.1-08/50/2018 2018 Latvijas vides aizsardzība fonds 0
3. Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstīšana Ozolnieku novada Cenu pagastā 2016 ELFLA/pašvaldības budžets 2 434 338 Iesniegts projekts
4. Atpūtas zonas labiekārtošana Branku ciemā II kārta 2016 ELFLA/pašvaldības budžets 20 000 Nav apstiprināts
5. Veselības takas izveide Emburgas ciemā
pievienotie dokumenti:
2016 ELFLA/pašvaldības budžets 20 000 Projekts apstiprināts
6. Aktīvās atpūtas takas izveide Garozas ciemā
pievienotie dokumenti:
2016 ELFLA/pašvaldības budžets 15 000 Projekts apstiprināts
7. Apgaismojuma izbūve Ozolnieku slēpošanas trasē
pievienotie dokumenti:
2016 ELFLA/pašvaldības budžets 30 000 Projekts apstiprināts
8. Atpūtas zonas labiekārtošana Branku ciemā
pievienotie dokumenti:
2016 ELFLA/pašvaldības budžets 20 000 Projekts apstiprināts
9. Energoefektivitātes paaugstināšana pakalpojumu sniegšanas ēkai Ozolniekos 2016 ERAF/pašvaldības budžets 61 054 Nav apstiprināts nepietiekama finansējuma dēļ
10. Sporta inventāra iegāde Ozolnieku novada izglītības iestādēm 2016 Izglītības un zinātnes ministrija 6888,66 Nav apstiprināts nepietiekama finansējuma dēļ
11. Velomaršrutu izstrāde Ozolnieku novadā
pievienotie dokumenti:
2016 ELFLA/pašvaldības budžets 6 267 Projekts apstiprināts
12. Youthology 2016 ERASMUS+ 30 240 Nav apstiprināts nepietiekama finansējuma dēļ
13. Atver logu- Eiropas brīvprātīgais darbs 2016 ERASMUS+ 5 610 Nav apstiprināts
14. Skola, teātris un karjeras izglītība 2016 ERASMUS+ 11 860 Projekts apstiprināts
15. Promoting Intercultural Dialog Through Entrepreneurship 2016 Europe for Citizens 140 000 Nav apstiprināts nepietiekama finansējuma dēļ
16. Atraktīva dabaszinātņu pamatu mācīšana pirmsskolā 2016 Nordplus 11 110 Projekts apstiprināts
17. Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstīšana Ozolnieku novada Ozolnieku pagastā 2016 ERAF/pašvaldības budžets 501 200 Apstiprināts projekta koncepts Tiek gatavots projekta iesniegums
18. Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstīšana Ozolnieku novada Cenu pagastā 2016 ERAF/pašvaldības budžets 2 295 000 Apstiprināts projekta koncepts Tiek gatavots projekta iesniegums
19. Share and Link Non-Formal Education Programs for Youth 2016 ERASMUS+ 13 688
20. Atklāsme un aizrautība kvalitatīvai dabaszinātņu mācīšanai 2016 ERASMUS+ 16877 Nav apstiprināts
21. Kvalitatīva izglītība Ozolnieku novadā
pievienotie dokumenti:
2015 Eiropas Savienības Erasmus + KA1programma 10985 Realizēts līdz 2016.gada 31.maijam
22. Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana vizuālās mākslas izglītības programmā Salgales mūzikas un mākslas skolā 2015 Valsts kultūrkapitāla fonds 1856 Realizēts 2015.gadā
23. Pavadīsim vasaru NEformāli!
pievienotie dokumenti:
2015 Izglītības un zinātnes ministrija 3630 Piešķirts finansējums,tiek realizēts
24. Orientēšanās sporta popularizēšana Ozolnieku novadā
pievienotie dokumenti:
2014 ELFLA/pašv.budžets 4126 Realizēts 2015.gadā
25. Laika uzskaites iekārtas iegāde tautas sporta veidu popularizēšanai
pievienotie dokumenti:
2014 ELFLA/pašv.budžets 10182.15 Realizēts 2015.gadā
26. Āra vingrošanas rīku uzstādīšana pie Teteles pamatskolas
pievienotie dokumenti:
2014 ELFLA/pašv.budžets 4834.43 Realizēts 2015.gadā
27. Funkcionālo treniņu TRX inventāra iegāde Ozolnieku sporta centram
pievienotie dokumenti:
2014 ELFLA/pašv.budžets 3711.26 Realizēts 2015.gadā
28. Publisko interneta pieejas punktu attīstība Ozolnieku novadā
pievienotie dokumenti:
2014 ERAF/valsts budžets/ pašvaldības budžets 31 931. 76 Realizēts 2015.gadā
29. Sporta inventāra iegāde Ozolnieku novada izglītības iestādēm 2014 Valsts budžeta progr./pašvaldības budžets 10 871.01 Nav apstiprināts
30. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ozolnieku novada pašvaldības Teteles pamatskolā
pievienotie dokumenti:
2014 KPFI/pašv.budžets 262 938.45 Realizēts 2015.gadā