Projekti

Projektu tabulas

Tiek īstenots
Nr. p. k. Fonds Projekta nosaukums Projekta Nr.
Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (ELFLA)
1. ELFLA Apgaismojuma izbūve Ozolnieku Veselības takā Nr.18-06-AL03-A019.2203-000003
2. ELFLA Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem Nr.17-00-A019.332-000006
3. ELFLA TŪRISMS KOPĀ! Nr.17-00-A019.332-000005
4. ELFLA Ozolnieku novada cenu pagasta ceļa „Ņurdas-Mucenieki" pārbūve Nr.18-06-A00702-000109
Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF)
5. ERAF Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstīšana Ozolnieku novada Cenu pagastā Nr. 3.3.1.0/16/I/033
Eiropas sociālais fonds (ESF)
6. ESF Atver sirdi Zemgalē Nr.9.2.2.2/15/I/001
7. ESF Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā Nr.9.2.4.2/16/I/066
8. ESF Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Nr.8.3.5.0./16/I/001
9. ESF PROTI un DARI Nr.8.3.3.0/15/I/001
10. ESF Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Nr. 8.3.2.2/16/I/001
11. ESF Kompetenču pieeja mācību saturā Nr.8.3.1.1./16I/002
ERASMUS+ (ERASMUS+)
12. ERASMUS+ Promoting Art Nr. 2017-1-PL01-KA219-038319_6
NORDPLUS (NORDPLUS)
13. NORDPLUS Attractive basic nature study Nr. NPJR-2016/10207
Iesniegts vērtēšanai
Nr. p. k. Fonds Projekta nosaukums Projekta Nr.
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas programma 2014-2020 (LLB)
1. LLB „Enhancement of Social Services for Inclusion of Vulnerable Groups of Three Regions” (Sociālā iekļaušana – III) Nr.LLB-2-354
Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF)
2. ERAF Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveide Ozolnieku novada Ānē Nr.9.3.1.1/18/I/022
Tiek izstrādāts
Nr. p. k. Fonds Projekta nosaukums Projekta Nr.
Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (ELFLA)
1. ELFLA Ozolnieku novada Cenu pagasta ceļa Ņurdas - Mucenieki pārbūve
2. ELFLA Ozolnieku novada Salgales pagasta ceļa Speltes – Anuži - Strautnieki pārbūve
Arhīvā
Nr. p. k. Projekta nosaukums Projekta Nr. Izstrādes gads Finansējuma avots Kopējais projekta finansējums, EUR Piezīmes
1. Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstīšana Ozolnieku novada Cenu pagastā 2016 ELFLA/pašvaldības budžets 2 434 338 Iesniegts projekts
2. Atpūtas zonas labiekārtošana Branku ciemā II kārta 2016 ELFLA/pašvaldības budžets 20 000 Nav apstiprināts
3. Veselības takas izveide Emburgas ciemā
pievienotie dokumenti:
2016 ELFLA/pašvaldības budžets 20 000 Projekts apstiprināts
4. Aktīvās atpūtas takas izveide Garozas ciemā
pievienotie dokumenti:
2016 ELFLA/pašvaldības budžets 15 000 Projekts apstiprināts
5. Apgaismojuma izbūve Ozolnieku slēpošanas trasē
pievienotie dokumenti:
2016 ELFLA/pašvaldības budžets 30 000 Projekts apstiprināts
6. Atpūtas zonas labiekārtošana Branku ciemā
pievienotie dokumenti:
2016 ELFLA/pašvaldības budžets 20 000 Projekts apstiprināts
7. Energoefektivitātes paaugstināšana pakalpojumu sniegšanas ēkai Ozolniekos 2016 ERAF/pašvaldības budžets 61 054 Nav apstiprināts nepietiekama finansējuma dēļ
8. Sporta inventāra iegāde Ozolnieku novada izglītības iestādēm 2016 Izglītības un zinātnes ministrija 6888,66 Nav apstiprināts nepietiekama finansējuma dēļ
9. Velomaršrutu izstrāde Ozolnieku novadā
pievienotie dokumenti:
2016 ELFLA/pašvaldības budžets 6 267 Projekts apstiprināts
10. Youthology 2016 ERASMUS+ 30 240 Nav apstiprināts nepietiekama finansējuma dēļ
11. Atver logu- Eiropas brīvprātīgais darbs 2016 ERASMUS+ 5 610 Nav apstiprināts
12. Skola, teātris un karjeras izglītība 2016 ERASMUS+ 11 860 Projekts apstiprināts
13. Promoting Intercultural Dialog Through Entrepreneurship 2016 Europe for Citizens 140 000 Nav apstiprināts nepietiekama finansējuma dēļ
14. Atraktīva dabaszinātņu pamatu mācīšana pirmsskolā 2016 Nordplus 11 110 Projekts apstiprināts
15. Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstīšana Ozolnieku novada Ozolnieku pagastā 2016 ERAF/pašvaldības budžets 501 200 Apstiprināts projekta koncepts Tiek gatavots projekta iesniegums
16. Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstīšana Ozolnieku novada Cenu pagastā 2016 ERAF/pašvaldības budžets 2 295 000 Apstiprināts projekta koncepts Tiek gatavots projekta iesniegums
17. Share and Link Non-Formal Education Programs for Youth 2016 ERASMUS+ 13 688
18. Atklāsme un aizrautība kvalitatīvai dabaszinātņu mācīšanai 2016 ERASMUS+ 16877 Nav apstiprināts
19. Kvalitatīva izglītība Ozolnieku novadā
pievienotie dokumenti:
2015 Eiropas Savienības Erasmus + KA1programma 10985 Realizēts līdz 2016.gada 31.maijam
20.
pievienotie dokumenti:
2015 Valsts kultūrkapitāla fonds 1856,24 Realizēts 2015.gadā
21.
pievienotie dokumenti:
2015 Izglītības un zinātnes ministrija 3630.00 Piešķirts finansējums,tiek realizēts
22.
pievienotie dokumenti:
2014 ELFLA/pašv.budžets 4126.10 Realizēts 2015.gadā
23. Laika uzskaites iekārtas iegāde tautas sporta veidu popularizēšanai
pievienotie dokumenti:
2014 ELFLA/pašv.budžets 10182.15 Realizēts 2015.gadā
24. Āra vingrošanas rīku uzstādīšana pie Teteles pamatskolas
pievienotie dokumenti:
2014 ELFLA/pašv.budžets 4834.43 Realizēts 2015.gadā
25. Funkcionālo treniņu TRX inventāra iegāde Ozolnieku sporta centram
pievienotie dokumenti:
2014 ELFLA/pašv.budžets 3711.26 Realizēts 2015.gadā
26. Publisko interneta pieejas punktu attīstība Ozolnieku novadā
pievienotie dokumenti:
2014 ERAF/valsts budžets/ pašvaldības budžets 31 931. 76 Realizēts 2015.gadā
27. Sporta inventāra iegāde Ozolnieku novada izglītības iestādēm 2014 Valsts budžeta progr./pašvaldības budžets 10 871.01 Nav apstiprināts
28. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ozolnieku novada pašvaldības Teteles pamatskolā
pievienotie dokumenti:
2014 KPFI/pašv.budžets 262 938.45 Realizēts 2015.gadā