Pasākumi

Tuvākie pasākumi No: 21.05.2020

Individuāli pārgājieni un izbraucieni Ozolnieku novada velotūres ietvaros

Aizstājot ikgadējo Ozolnieku novada velotūri, šogad rīkojam individuālos braucienu, pārgājienu pa saplānotu maršrutu, ievērojot valdības noteiktos distancēšanās noteikumus.
No 28. - 31. maijam aicinām izbaudīt "Jelgavas reģonālā tūrisma centra" izstrādāto velomaršrutu nr. 419 "Gar Iecavas un Misas krastiem un cauri Dalbes mežiem" (kopumā ap 28 km.)
Šo pašu maršrutu varat arī izskriet vai iziet ar nūjām.
Kartē maršruts nr. 419 apskatāms šeit:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=56.68665352715074%2C23.908726749999914&hl=lv&z=10&mid=1rmEBrlXnU4ime0-ZbgVel9rzmfY&fbclid=IwAR0P60pagUFo1T00ZomSgloLww887PA8tmpf9mE-IVVwB8FMwuq3SLKg2Mw

Distances ceļmalās būs izvietotas astoņas plāksnītes ar QR kodiem. Lejuplādējot savā tālrunī QR kodu lasīšanas aplikāciju un skenējot ceļmalās izvietotos kodus, atvērsies uzdevums, kas jāizpilda, lai braucienu padarītu jautrāku.
Starts - Ozolnieku centra kalns, noslēgums - Ozolnieku ezera vingrošanas rīku laukums.
Uzmanību! Pārvietojoties ar velosipēdu apkārt Ozolnieku ezeram, lūdzam ņemt vērā, ka tas primāri ir gājēju celiņš. Ievērojot noteikumus, visdrošāk pa šo celiņu velosipēdu ir stumt.

 

Ozolnieku novada domes sēde videokonferences režīmā_28.05.2020.

Ozolnieku novada domes
sēde videokonferences režīmā tiek sasaukta
2020. gada 28. maijā plkst.17.00

Darba kārtība:

1.    Pašvaldības izpilddirektora A.Židkova  pārskats par administrācijas darbu.
2.    Par grozījumiem Ozolnieku novada saistošajos noteikumos Nr.2/2020 “Mežaparka apsaimniekošanas noteikumi” (J.Vilciņa, K.Tumova).
3.    Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54440020212 atsavināšanu (A.Plotņikova).
4.    Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54660010507 atsavināšanu (A.Plotņikova).
5.    Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54780090092 atsavināšanu (A.Plotņikova).
6.    Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54440050048 nodošanu atsavināšanai (A.Plotņikova).
7.    Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.54440080124 nodošanu atsavināšanai (A.Plotņikova).
8.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54780070085 sadalīšanu (A.Plotņikova).
9.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54440050228 sadalīšanu (A.Plotņikova).
10.    Par grozījumiem zemes vienību sastāvos (A.Plotņikova).
11.    Par Ozolnieku novada izglītojamo apbalvošanas pasākumu pārcelšanu (J.Žoide).
12.    Par Ozolnieku novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa rezultātiem (J.Žoide).
13.    Par grozījumiem Ozolnieku novada pašvaldības bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu īstenošanas un finansējuma sadales kārtības nolikumā (J.Žoide).
14.    Par grozījumiem Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.6/2016 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” (J.Žoide).
15.    Par grozījumiem Ozolnieku novada domes Budžeta komisijas nolikumā (J.Vilciņa).
16.    Par Budžeta komisijas sastāvu (A.Ozoliņš).
17.    Augsburgas ticības apliecības Ozolnieku luterāņu draudzes iesnieguma izskatīšana (S.Krūmiņa).
18.    Grozījumi Ozolnieku novada domes 2017.gada 17.augustā apstiprinātajā Ozolnieku novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā  (J.Vilciņa, E.Gudaviča).
19.    Par grozījumiem Ozolnieku novada pašvaldības 2020. gada amatu vietu sarakstā (I.Grundmane, A.Židkovs).
20.    Par transporta līdzekļu atsavināšanu (A.Semjonovs).
21.    Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā  īpašuma ar kadastra numuru 54660011246 sastāvā reģistrētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54660010328, Jelgavas ielā 37, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (K.Tumova).
22.    Par pašvaldības investīciju projektiem, kuriem iespējams saņemt valsts aizņēmumu (I.Baumane, A.Židkovs).
23.     Par nodomu protokolu ar SIA “Bārs Meka” par jaunas zemes vienības iegādi (A.Židkovs, S.Krūmiņa).
24.    Par nomas tiesību izsoli telpu grupai nekustamajā īpašumā Stadiona ielā 5 (A.Židkovs, S.Krūmiņa).


Domes priekšsēdētājs                                                                                                                         A.Ozoliņš

 

 

Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde_11.06.2020.

11.06.2020. plkst. 16.00 Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde domes sēžu zālē 11.06.2020.

Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejas sēde_15.06.2020.

15.06.2020. plkst.16:00 Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejas sēde Ozolnieku novada dome

Sociālo jautājumu komitejas sēde_16.06.2020.

16.06.2020. plkst.16:00 Sociālo jautājumu komitejas sēde Ozolnieku novada domē

Finanšu komitejas sēde_17.06.2020.

17.06.2020. plkst.16:00 Finanšu komitejas sēde Ozolnieku novada domē

Domes kārtējā sēde_25.06.2020.

25.06.2020. plkst.16.00 Domes kārtējā sēde