Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

12/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā 2014.gadā”

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 

AKTUĀLĀ REDAKCIJA

Apstiprināti
Ar Ozolnieku novada domes 2013.gada 10.septembra
sēdes lēmumu Nr.5, protokols Nr.11


Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.12/2013
„Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā 2014.gadā”


Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu, 45.pantu
un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta otrās daļas 9.1 punktu un , 3.panta pirmās daļas ievaddaļu
un 1.4 punktu, 9.panta otro daļu un Pārejas noteikumu 40.2 ,51.punktu 

 


1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu, nekustamā īpašuma nodokļa likmes, nosaka apliekamos objektus un nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu izdošanu un nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem veic Ozolnieku novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedība daļa.

3. Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs atsevišķi par katru zemes vienību taksācijas gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk par 25 procentiem.

4. Ja nekustamā īpašuma objekts kļūst par nekustamā īpašuma nodokļa objektu taksācijas gadā (ja pirmstaksācijas gadā objekts bija ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekams objekts vai ja izveidots jauns nekustamā īpašuma objekts), tad nekustamā īpašuma nodoklis taksācijas gadā tiek aprēķināts, nepiemērojot nodokļa pieauguma ierobežojumu.

5. Ja taksācijas gadā ir mainījusies zemes vienības platība salīdzinājumā ar platību, par kuru nekustamā īpašuma nodoklis tika aprēķināts pirms taksācijas gadā, nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts, piemērojot noteikumu 3.punkta noteikto nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu un vadoties no pirmstaksācijas gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēra par vienu kvadrātmetru.

6. Šo saistošo noteikumu 3.punktā noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums neattiecas uz nodokļa aprēķinu par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamu zemi.

7. Šo saistošo noteikumu 3.punktā noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu nepiemēro, ja aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 7 euro.

8. Būves, kas klasificētas kā vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas, tiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi trīs procentu apmērā no lielākās vērtības – būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības.

9. Ar nekustamā īpašuma nodokli netiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas un to daļas (izņemot garāžas), kuras netiek izmantotas saimnieciskā darbībā.

10. Noteikt, ka nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir septiņi gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

11. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas un tie ir piemērojami nekustamā īpašuma maksājumu paziņojumu sagatavošanai par 2014.gadu.

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                  P. Veļeckis

 

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12/2013 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Ozolnieku novadā 2014.gadā" paskaidrojuma raksts

 

 

1.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" (turpmāk tekstā – Likums):

1.panta otrās daļas 9.1 nosaka, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2 un pašvaldība to neaplikšanu ir noteikusi ar saistošajiem noteikumiem, izņemot garāžas. Nodokļu maksātājiem, ņemot vērā šī brīža ekonomisko situāciju, ir jau pietiekoši liels nodokļa slogs, līdz ar to dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, nebūtu apliekamas ar nodokli.

Pārejas noteikumu 40.2 punktu, kurā noteikts, ka pašvaldībai ir tiesības 2014.gadā piemērot nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei, kā arī noteikt šā pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus, likuma "Par pašvaldībām" 45.panta noteiktajā kārtībā izdodot saistošos noteikumus.

9.panta otrā daļa nosaka, noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām" un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

2.

Īss projekta satura izklāsts

Noteikumi nosaka:

– Ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamos un neapliekamos objektus;

– Nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu;

– Nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

3.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Skaitliski aprēķināt tā ietekmi uz pašvaldības budžetu būs iespējams tikai pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības 2014.gadam saņemšanas no nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmas.

4.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums – ir fiziskas un juridiskas personas, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir šāds īpašums: dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, un tiem, kuriem īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai nomā ir zeme.

4.2. Lai nepieļautu būtisku nekustamā īpašuma nodokļa sloga pieaugumu nodokļa maksātājiem pašvaldība 2014.gadā saglabās nekustamā īpašuma nodokļa 25% pieauguma ierobežojumu, lai novērstu situāciju, ka daļai nodokļu maksātāju šis nodoklis pieaug vairākkārtīgi.

4.3. Personām, kuru īpašumā 2014.gadā ir dzīvojamo ēku palīgēkas, ja to platība pārsniedz 25 m2, būs atvieglots nekustamā īpašuma nodokļa slogs, tādējādi ar nodokli netiks aplikti aptuveni 500 nekustamā īpašuma objekti.

5.

Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks izskatīti Ozolnieku novada domes finanšu komitejā

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms

 

 

Grozījumi spēkā ar 2014.gada 1.janvāri:

Saistošie noteikumi 31/2013 "Grozījumi Ozolnieku novada domes 2013.gada 10.septembra saistošajos noteikumos Nr.12/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā 2014.gadā""

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūlijs, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
18
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs