Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

13/2010 "Ozolnieku novada ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi"

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

AKTUĀLĀ REDAKCIJA

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2010.gada 9.marta sēdes lēmumu Nr.1
(protokols Nr.2)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.13/2010
Ozolnieku novada ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21. un 43.pantu

1. Vispārīgie noteikumi.

Saistošajos noteikumos lietoti šādi termini:

Pakalpojumu sniedzējs – uzņēmums, kurš ūdensapgādes un kanalizācijas nozarē sniedz sabiedriskos pakalpojumus.

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietotājs (turpmāk – Pakalpojumu lietotājs) – fiziskas vai juridiskas personas, kuras no pakalpojumu sniedzēja saņem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus.

Klients –Pakalpojumu lietotājs, kurš ar Pakalpojumu sniedzēju noslēdzis līgumu par šo pakalpojumu lietošanu. Par klientu netiek uzskatīti daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki, īrnieki un izīrētāji, kuri ūdeni saņem no kopīpašumā piederošajiem cauruļvadiem.

Blakusklients - Pakalpojumu lietotājs, kas saņem šos pakalpojumus no Pakalpojumu sniedzēja jau esoša Klienta iekšējiem vai pagalma tīkliem, šķērsojot cita īpašnieka zemi, kā arī noslēdz līgumu ar Klientu par šo pakalpojumu lietošanu.

Notekūdeņi – ražošanas notekūdeņi, kas radušies uzņēmējdarbības un ražošanas vietās un nav kvalificējami kā sadzīves vai lietusūdeņi, sadzīves notekūdeņi, ja tie radušies publiskās un dzīvojamās ēkās un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietās dažādu fizioloģisko, higiēnas un sadzīves darbību dēļ, un lietus notekūdeņi, ja tie tiek novadīti kanalizācijas tīklā.

Pagaidu ūdensvada tīkli – tīkli, kuri izbūvēti celtniecības vajadzībām uz celtniecības laiku, un tīkli, kuri izbūvēti un tiek ekspluatēti par pakalpojumu lietotāja līdzekļiem, un neatbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 01.02.2000.noteikumiem Nr.38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” (turpmāk – Latvijas būvnormatīvs).

Verifikācija – atbilstības noteikšana normatīvajiem aktiem.

Segtie darbi – būvdarbi, kuru apjoma un kvalitātes kontroli pēc tiem sekojošo būvdarbu veikšanas nav iespējams izdarīt bez īpašiem pasākumiem vai papildu darba, kā arī finanšu un citu resursu piesaistīšanas.

Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu sniedzēja un Klienta vai Klienta un blakusklienta sastādīts akts, kurā norādītas robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos katra puse.

1.1. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kas ir Ozolnieku novada Pakalpojumu lietotāji, un Pakalpojumu sniedzējiem Ozolnieku novadā.
1.2. Pakalpojumu sniedzēja uzdevumi:
1.2.1. dzeramā ūdens ieguve un ražošana atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 29.04.2003. noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām:
1.2.2. dzeramā ūdens piegāde, nodrošinot ūdens spiedienu ūdensvada tīklā atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 222-99;
1.2.3. no ūdensvada tīkla piegādātā dzeramā ūdens realizācija;
1.2.4. notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām; notekūdeņu attīrīšana un novadīšana līdz iztekai ūdenstilpnē atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.
1.3. Pakalpojumu sniedzēja valdījumā un apkalpes zonā ir:
1.3.1. ielas ūdensvada tīkli un pievadi līdz pirmā zemes gabala robežai vai ēkas ārējai sienai, ja tā sakrīt ar zemes gabala robežu, vai līdz privātkrānam, kvartāla un īszaru tīkli (tīkli, kuri pievienoti ielas ūdensvada tīkliem un kuriem pievienoti divi vai vairāki objekti), ja tie nodoti Pakalpojumu sniedzēja bilancē, nomā vai koncesijā;
1.3.2. cauruļvadu armatūra, plāksnītes ar norādi par hidrantu, armatūras un aku atrašanās vietu;
1.3.3. saimnieciskās kanalizācijas ielu tīkli un ēku izvadi līdz kontrolakai, kas atrodas 1,5 m attālumā aiz zemes gabala robežas, kura paralēla ielas sarkanajai līnijai, notekūdeņu kvartāla tīkli (tīkli, kuri atrodas ārpus ielu sarkanajām līnijām gar ēku apbūvi) bez ēku izvadiem, ja tie nodoti Pakalpojumu sniedzēja bilancē, nomā vai koncesijā, tīklu cauruļvadu armatūra un skatakas.
1.4. Pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esošie ūdensvada un kanalizācijas tīkli un būves tiek ekspluatētas un remontētas par viņa līdzekļiem.

2. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju projektēšana, iebūve, pievienošana novada ūdensvada un kanalizācijas tīklam un pieņemšana ekspluatācijā.

2.1. Projektēšana:
2.1.1. lai fiziska vai juridiska persona varētu pievienot savu objektu ūdensvada un kanalizācijas tīklam, jāiesniedz rakstisks iesniegums Pakalpojumu sniedzējam. Iesniegumā jānorāda dati par paredzēto ūdens patēriņu un novadāmo notekūdeņu daudzumu, kā arī jāpievieno zemes gabala topogrāfiskais plāns mērogā 1:500 ar iezīmētām pazemes komunikācijām un īpašuma tiesības apliecinošs dokuments ar zemesgrāmatā nostiprinātām objekta robežām;
2.1.2. Pakalpojumu sniedzējs dod savu atzinumu par objekta pievienošanas iespējām un izsniedz tehniskos noteikumus atbilstoši Latvijas republikas Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) 30 darbdienu laikā;
2.1.3. tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir viens gads. Termiņam beidzoties, pēc pieprasītāja lūguma Pakalpojumu sniedzējs tehniskos noteikumus izskata atkārtoti
2.1.4. lai pievienotos ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, ir jāizstrādā projekts saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem;
2.1.5. projekts tiek izskatīts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no tā iesniegšanas Pakalpojumu sniedzējam. Pēc projekta saskaņošanas divi tā eksemplāri paliek pie Pakalpojumu sniedzēja;
2.1.6. saskaņotais projekts ir spēkā vienu gadu. Ja projekts šajā laikā nav uzsākts, tas atkārtoti jāsaskaņo ar Pakalpojumu sniedzēju;
2.1.7. ja ielas sarkano līniju robežās atrodas Pakalpojumu sniedzēja valdījumā esošs saimnieciskās kanalizācijas tīkls, tam jāpievieno:
2.1.7.1. jaunbūves un rekonstruējamie objekti, kuriem tiek izdoti tehniskie noteikumi par pievienošanos Pakalpojumu sniedzēja komunikācijām;
2.1.7.2. esošie objekti, kuros ir ūdensapgādes sistēmas un kuru vietējā kanalizācijas sistēma neatbilst tehniskajām prasībām un rada kaitējumu apkārtējai videi;
2.1.8. ja nepieciešams augstāks ūdens spiediens, saskaņojot ar Pakalpojumu sniedzēju, Pakalpojumu lietotājs par saviem līdzekļiem drīkst ierīkot vietējās ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtas.
2.2. Iebūve, pievienošana un no jauna izbūvētu vai rekonstruētu tīklu pieņemšana ekspluatācijā:
2.2.1. būvniecības sagatavošanu un būvniecību veic licencēts būvuzņēmējs par pasūtītāja līdzekļiem;
2.2.2. ūdensvada pievadu, kanalizācijas izvadu pievienošanu ielu tīkliem par pasūtītāja līdzekļiem veic licencēti būvuzņēmumi Pakalpojumu sniedzēja uzraudzībā;
2.2.3. ūdensvada tīklu hidraulisko pārbaudi, dezinfekciju, skalošanu veic pasūtītājs atbilstoši Latvijas būvnormatīvam par saviem līdzekļiem;
2.2.4. pēc Pakalpojumu sniedzēja bilancē, nomā vai koncesijā nododamo kanalizācijas tīklu izbūves pasūtītājam par saviem līdzekļiem veiktā cauruļvadu televīzijas inspekcija (caurskate) un pārbaudes rezultāti jāiesniedz Pakalpojumu sniedzējam;
2.2.5. pēc ūdensvada un kanalizācijas būvniecības darbu pabeigšanas un visu šo noteikumu prasību izpildīšanas tiek sastādīts akts par objekta gatavību pievienošanai. Visa izpilddokumentācija, hidraulisko un tehnisko pārbaužu akti, dezinfekcijas un analīžu rezultāti jānodod Pakalpojumu sniedzējam;
2.2.6. no jauna uzbūvētās vai rekonstruētās ūdensvada un kanalizācijas būves ekspluatācijā pieņem komisija saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem;
2.2.7. uzbūvētajām un rekonstruētajām ūdensvada un kanalizācijas būvēm jāatbilst apstiprinātajam projektam un izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Iespējamās atkāpes no projekta jāsaskaņo atbilstoši Vispārīgajiem būvnoteikumiem;
2.2.8. nododot ūdensvada un kanalizācijas tīklus un būves Pakalpojumu sniedzēja bilancē, nomā vai koncesijā atbilstoši šo noteikumu 1.4.punktam, jāiesniedz Pakalpojumu sniedzējam:
2.2.8.1. izpilddokumentācija (rasējumi, shēmas) un saskaņots projekts;
2.2.8.2. akti par segtajiem darbiem, akti par hidrauliskajām un tehniskajām pārbaudēm, akti par ūdensvadu tīklu skalošanu un hlorēšanu, kā arī ūdens analīžu rezultāti;
2.2.8.3. grāmatvedības izziņa par ūdensvada un kanalizācijas tīklu, kurus paredzēts nodot Pakalpojumu sniedzēja bilancē, nomā vai koncesijā, izmaksām un tehniskajiem rādītājiem (izbūves gads, garums, diametrs, materiāls);
2.2.8.4. akts par ūdens patēriņa skaitītāja mezglu pārbaudi;
2.2.8.5. dokumenti, kas apliecina apgrūtinājumu ierakstīšanu zemesgrāmatā, ja bilancē, nomā vai koncesijā nododamie ūdensvada un kanalizācijas tīkli un būves apgrūtina kādu nekustamo īpašumu;
2.2.9. Pakalpojumu sniedzēja bilancē, nomā vai koncesijā netiek pieņemti:
2.2.9.1. ēku ūdensvada un kanalizācijas iekšējie tīkli;
2.2.9.2. objekti, kuri iebūvēti Pakalpojumu lietotāja būvē un kuri atdalīti atsevišķi vienai dzīvojamai mājai;
2.2.9.3. dzīvojamās mājas iebūvētās ūdens spiediena paaugstināšanas stacijas;
2.2.9.4. ražotņu kanalizācijas tīkli, attīrīšanas ietaises un pārsūknēšanas stacijas;
2.2.9.5. pagaidu ūdensvada tīkli līdz to sakārtošanai atbilstoši Latvijas būvnormatīvam;
2.2.9.6. lietus ūdens novadīšanas sistēmas;
2.2.10. kārtību, kāda Pakalpojumu sniedzēja bilancē, nomā vai koncesijā nododami agrāk izbūvēti ekspluatācijā esoši tīkli, katrā konkrētajā gadījumā nosaka Ozolnieku novada dome vai tās deleģēta institūcija;
2.2.11. pasūtītājs pēc būvniecības pabeigšanas ir pilnīgi atbildīgs par ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju uzturēšanu līdz objektu nodošanai Pakalpojumu sniedzēja bilancē, nomā vai koncesijā. Aizliegts tos izmantot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanai līdz līguma noslēgšanai ar Pakalpojumu sniedzēju.


3. Līguma noslēgšanas kārtība, ūdens patēriņa un notekūdeņu daudzuma uzskaite, norēķinu kārtība un patēriņa aprēķināšana noteikumu pārkāpumu gadījumos.

3.1. Līguma noslēgšanas kārtība:
3.1.1. Līguma noslēgšanai Klientam jāiesniedz Pakalpojumu sniedzējam šādu dokumentu kopijas:
3.1.1.1. fiziskām personām – pase (uzrādīšanai), to pilnvarotām personām – pilnvara, pase (uzrādīšanai);
3.1.1.2. juridiskām personām – reģistrācijas apliecība, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja apliecība, bankas rekvizīti;
3.1.1.3. objekta piederības dokuments (zemesgrāmatas akts, tiesas spriedums, mantojuma apliecība, pirkšanas un pārdošanas līgums, nomas līgums u.c.), līgums par dzīvojamo māju pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un sagatavošanu privatizācijai (tikai privatizējamām dzīvojamām mājām);
3.1.1.4. ūdensvada hidrauliskās un tehniskās pārbaudes akts par jaunizbūvētiem un rekonstruējamiem ūdensvada pievadiem;
3.1.1.5. akts par objekta pievienošanu kanalizācijas tīklam jaunizbūvētiem un rekonstruējamiem izvadiem;
3.1.1.6. ūdens patēriņa skaitītāja mezgla tehniskās pārbaudes (pieņemšanas) akts;
3.1.1.7. izziņa par teritorijas platību un tās izmantošanas veidu – kanalizācijā novadāmo lietus notekūdeņu apjoma aprēķinam;
3.1.1.8. zemes gabala plāns vai skice ar apakšzemes komunikācijām – ūdens patēriņa skaitītāja atrašanās vietu atbildības robežas noteikšanai;
3.1.2. Pakalpojumu sniedzējs nosaka nepieciešamo ūdens patēriņa skaitītāju daudzumu, to tipus un izmērus atkarībā no paredzamā ūdens patēriņa;
3.1.3. nepieciešamības gadījumā jāsastāda Klienta un Pakalpojumu sniedzēja ūdensvada un kanalizācijas tīklu apkalpošanas robežu akts;
3.1.4. ja mainās objekta vai ēkas īpašnieks vai apsaimniekotājs, iepriekšējam Klientam mēneša laikā par to rakstiski jāinformē Pakalpojumu sniedzējs.
3.2. Klienta patērētā ūdens daudzuma uzskaite:
3.2.1. ūdens daudzumu, ko patērē Klients, nosaka pēc ūdens patēriņa skaitītāja rādījumiem. Izņēmuma gadījumos, kad ūdens patēriņa skaitītāja nav, - pēc esošajām ūdens patēriņa normām un Klienta sniegtajām ziņām, bet ne vēlāk par līgumā norādīto laiku;
3.2.2. ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus nolasa Klients un līgumā noteiktajā termiņā paziņo tos Pakalpojumu sniedzējam;
3.2.3. ja Klients līgumā noteiktajā termiņā neinformē par ūdens skaitītāja rādījumiem, ūdens patēriņu nosaka pēc vidējā patēriņa iepriekšējos trīs mēnešos. Tāda norēķinu kārtība saglabājas līdz jauna vai atjaunotā ūdens patēriņa skaitītāja uzstādīšanai vai līdz brīdim, kad tiek veikta skaitītāja verifikācija;
3.2.4. saņemto pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt uz ievadiem kontrolskaitītājus, rakstiski par to paziņojot Klientam.
3.3. Notekūdeņu uzskaite:
3.3.1. kanalizācijā ieplūstošo notekūdeņu daudzumu nosaka pēc ūdens daudzuma, ko ņem no ūdensvada, saskaņā ar ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem, kā arī pēc notekūdeņu uzskaites ierīcēm. Ja ūdens patēriņa skaitītāju vai notekūdeņu uzskaites ierīču nav, notekūdeņu daudzumu nosaka pēc spēkā esošajām ūdens patēriņa normām un Klienta sniegtajām ziņām, bet ne ilgāk par līgumā norādīto laiku;
3.3.2. Klientiem, kuriem ir savi vietējie ūdens apgādes avoti un kuri notekūdeņus novada kanalizācijas tīklos, notekūdeņu uzskaite tiek veikta atbilstoši artēziskā urbuma ūdens patēriņa skaitītāju vai uz ēku un būvju kanalizācijas izvada uzstādīto uzskaites ierīču rādījumiem;
3.3.3. gadījumos, kad dzeramais ūdens tiek iekļauts ražojamās produkcijas sastāvā un netiek novadīts kanalizācijā, notekūdeņu uzskaiti veic atbilstoši notekūdeņu uzskaites ierīcēm vai pamatojoties uz Klienta sniegtiem aprēķiniem, tos kopīgi izskatot un savstarpēji saskaņojot; nosaka kanalizācijā novadāmo notekūdeņu daudzuma proporcionālo attiecību pret izmantoto dzeramā ūdens daudzumu;
3.3.4. Klienta kopējā novadīto notekūdeņu daudzumā tiek ietverts tas atmosfēras nokrišņu daudzums, kurš nonāk kanalizācijas tīklā no Klienta teritorijas. Tā apjomu (kubikmetri gadā) nosaka aprēķinu ceļā, Klientam un Pakalpojumu sniedzējam savstarpēji vienojoties.
3.4. Norēķinu kārtība par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem:
3.4.1. maksu par patērēto ūdeni un notekūdeņu novadīšanu nosaka saskaņā ar noteiktajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem;
3.4.2. par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu izmaiņām Pakalpojumu sniedzējs informē atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktajai kārtībai un termiņiem;
3.4.3. Klients samaksā rēķinu par patērēto ūdeni un novadītajiem notekūdeņiem līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju noteiktajā laikā un kārtībā;
3.4.4. ja Klients ir nokavējis līgumā noteikto samaksas termiņu, viņam jāmaksā līgumsods par katru nokavēto dienu 0.1% apmērā no nenomaksātās summas;
3.4.5. pretenzijas par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Klientam jāiesniedz rakstiskā veidā viena mēneša laikā. Iesniegtā pretenzija neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā līgumā noteiktajā laikā. Pamatotas pretenzijas gadījumā Pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu;
3.4.6. ja līgums tiek lauzts pēc vienas vai otras puses iniciatīvas, Klientam jāveic pilnīgs norēķins par izmantotajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.
3.5. patēriņa aprēķināšana noteikumu pārkāpumu gadījumā:
3.5.1. ja ir bijusi patvaļīga pieslēgšanās ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, patēriņš tiek aprēķināts saskaņā ar trīskāršu uzstādītā ūdens patēriņa skaitītāja nominālo caurplūdi 24 stundu darba režīmā; ja skaitītāja nav – atkarībā no ūdens ņemšanas vietu skaita un Latvijas būvnormatīvā noteiktajiem maksimālajiem normatīviem trīskāršā apmērā. Ja pieslēguma laiks nav precīzi nosakāms, tad pieņem, ka pakalpojumi bez atļaujas izmantoti vienu mēnesi;
3.5.2. ja ūdens bez atļaujas tiek lietots no ugunsdzēsības hidranta, patērētā ūdens daudzumu aprēķina atkarībā no hidranta caurteces spējas un ūdens tecēšanas ātruma – 1,5 m sekundē par visu hidranta izmantošanas laiku. Ja šis laiks nav precīzi nosakāms, tad pieņem, ka hidrants bez atļaujas lietots vienu mēnesi;
3.5.3. ja ir patvaļīgi mainīta ūdens patēriņa skaitītāja pievienošanas shēma, noņemtas vai bojātas plombas, veikta mehāniska iedarbība uz ūdens patēriņa skaitītāju, samazinot tā rādījumus, patēriņš tiek aprēķināts saskaņā ar trīskāršu uzstādītā ūdens patēriņa skaitītāja nominālo caurplūdi 24 stundu darba režīmā. Ja šī pārkāpuma laiks nav precīzi nosakāms, tad pieņem, ka pārkāpums noticis vienu mēnesi iepriekš.

4. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu pievienošana blakus esošā īpašuma ūdensvadam un kanalizācijai.

4.1. Ja objektu nav iespējams tieši pievienot novada ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut pievienot objekta ūdens pievadu un kanalizācijas izvadu saskaņā ar šiem Noteikumiem jau esoša Klienta iekšējiem vai pagalma tīkliem aiz Klienta īpašumā vai valdījumā esošā ūdens patēriņa skaitītāja, kā arī šķērsojot cita īpašnieka zemi, ja:
4.1.1. pievienošanās rakstiski saskaņota ar Klientu un zemes īpašnieku;
4.1.2. pievienošana nepasliktina ūdens piegādi citiem Klientiem;
4.1.3. sastādīts tīklu apkalpošanas robežu akts.
4.2. Par objekta pievienošanas projekta saskaņošanu ar zemes īpašnieku un objekta īpašnieku atbilstoši Vispārīgajiem būvnoteikumiem ir atbildīgs projekta vadītājs.
4.3. Blakusklients par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietošanu slēdz līgumu ar Klientu.

5. Ūdens patēriņa skaitītāji.

5.1. Pakalpojumu sniedzējam un Klientam atkarībā no tā, kura valdījumā (īpašumā) atrodas ūdens patēriņa skaitītājs, par saviem līdzekļiem ir jānodrošina šādu prasību izpilde:
5.1.1. „B” precizitātes klasei atbilstošu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšana ūdensvada pievados;
5.1.2. ūdens patēriņa skaitītāju pārbaude un verifikācija.
5.2. Klientam jāievēro šādi noteikumi:
5.2.1. jāuztur ūdens skaitītāja atrašanās vietās tīrība un kārtība;
5.2.2. pēc Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma jānodrošina pieeja ūdens patēriņa skaitītājam tā stāvokļa pārbaudei un rādījumu nolasīšanai;
5.2.3. jāaizsargā ūdens patēriņa skaitītāja mezgls no aizsalšanas.
5.3. Ja Klientam radušās šaubas par Pakalpojumu sniedzēja valdījumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pareizību, viņš ir tiesīgs pieprasīt Pakalpojumu sniedzējam tos pārbaudīt. Ja pārbaudē skaitītāju rādījumu kļūda nepārsniedz pieļaujamo normu, pārbaudes izdevumus sedz Klients, bet, ja pārsniedz pieļaujamo normu – ūdens patēriņa skaitītāju nomaina Pakalpojumu sniedzējs par saviem līdzekļiem.

6. Ūdens piegādes pārtraukšana un kanalizācijas atvienošana.
6.1. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uz laiku samazināt vai pārtraukt ūdens piegādi un pārtraukt notekūdeņu novadīšanu atsevišķiem Klientiem vai rajoniem bez iepriekšēja brīdinājuma:
6.1.1. ja pārtraukta elektroenerģijas piegāde sūkņu stacijām;
6.1.2. ja ir palielināta ūdens piegāde ugunsgrēka vietai;
6.1.3. dabas katastrofas laikā;
6.1.4. avārijas laikā.
6.2. Pakalpojumu sniedzējam jādara viss iespējamais, lai ūdens piegādes piespiedu pārtraukums būtu iespējami īss. Šajā laikā Pakalpojumu sniedzējam jānodrošina alternatīva ūdens ņemšanas iespēja.
6.3. Ja Klients nenovērš savā īpašumā vai valdījumā esošo ūdensvada un kanalizācijas tīklu bojājumus, kas ietekmē ūdensapgādi pārējiem Klientiem vai nodara kaitējumu citam īpašumam, Klients ir tiesīgs pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, brīdinot Pakalpojumu lietotāju desmit dienas iepriekš.
6.4. Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par pārtraukumiem ūdens piegādē un notekūdeņu novadīšanā, ja Klients īpašumā vai valdījumā esošie ūdensvada un kanalizācijas tīkli ir bojāti.
6.5. Par nepieciešamību pārtraukt ūdens piegādi plānotā remonta laikā Pakalpojumu sniedzējam Klientu jāinformē ne vēlāk kā piecas diennaktis iepriekš.
6.6. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšanas sniegšanu, ja Klients nenoslēdz līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju.
6.7. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, Klientu iepriekš brīdinot, pārtraukt ūdens piegādi un notekūdeņu novadīšanu gadījumos, kas minēti Latvijas Republikas Ministru kabineta 03.07.2001. noteikumos Nr.298 „Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana”, ievērojot tajos noteiktos termiņus un nepieciešamās darbības, ja:
6.7.1. laikus nav samaksāts par izmantotajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem (ja par dzīvojamās telpās saņemtajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem nav samaksājusi fiziskā persona, Pakalpojumu sniedzējs var pārtraukt ūdens piegādi, nodrošinot Klientam alternatīvu ūdens ņemšanas iespēju – 25 litri diennaktī uz vienu personu; par to sastādams attiecīgs akts); pakalpojumu sniegšanu atjauno pēc saistību pilnīgas nokārtošanas 3 darbdienu laikā, kad Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis vai parakstījis saistību izpildi apliecinošu dokumentu;
6.7.2. Klients ar savu darbību vai bezdarbību traucē vai kavē Pakalpojumu sniedzēja darbiniekam piekļūt pie ūdensvada vai kanalizācijas ierīcēm, kā arī kontrolierīcēm;
6.7.3. Klients nesniedz ūdens patēriņa uzskaitei nepieciešamās ziņas;
6.7.4. Klients ir bojājis vai patvaļīgi regulējis ūdens patēriņa skaitītājus;
6.7.5. Klients neievēro noteikto ūdens lietošanas un notekūdeņu novadīšanas režīmu;
6.7.6. Klients patvaļīgi pievienojis jaunus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, kā arī ierīkojis nesaskaņotu pieslēgumu.

7. Ugunsdzēsības ierīces.

7.1. Ja Klienta ūdens mērītāja mezglā ir apvadlīnija, lai nodrošinātu ugunsdzēsības un iekšējo hidrantu un iekšējo ugunsdzēsības krānu darbību, Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī. Klients ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.
7.2. Noņemt plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst, tikai dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Klientam 24 stundu laikā jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.
7.3. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut Klientam lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiks samaksāts atbilstoši ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem vai pamatojoties uz aprēķiniem.

8. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācija un aizsardzība.

8.1. Pakalpojumu sniedzēja valdījumā un apkalpes zonā esošos ūdensvada un kanalizācijas tīklus, ūdensvada pievadus un kanalizācijas izvadus (saskaņā ar noteikumu 1.4.punktu) ekspluatē un remontē Pakalpojumu sniedzējs.
8.2. Lai nodrošinātu ūdensvada un kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un drošību ir jāievēro ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem aizsargjoslas 5m katrā pusē no cauruļvada malas un gar pašteces kanalizācijas vadiem 3m katrā pusē no cauruļvada malas.
8.3. Vietās, kur atrodas ūdensvada un kanalizācijas tīkli, aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas ūdensvada un kanalizācijas tīklu objektiem, aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus. Jābūt iespējai brīvi piebraukt speciālajai tehnikai un mehānismiem, lai varētu likvidēt avāriju un veikt profilaktiskos darbus, kā arī Pakalpojumu sniedzējs jebkurā diennakts laikā brīvi piekļūtu savā bilancē esošajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, kas atrodas zemes gabalu īpašnieku, uzņēmumu un organizāciju teritorijā.
8.4. Aizliegts:
8.4.1. novietot uz ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, armatūrām, skatakām un hidrantiem materiālus un citus priekšmetus;
8.4.2. celt jebkādas būves virs ūdensvada un kanalizācijas tīkliem;
8.4.3. nepiederošām personām veikt jebkādus darbus ūdensvada un kanalizācijas tīklos.
8.5. Klients ir pilnībā atbildīgs par savas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi un darbību. Ja Klients savām vajadzībām izmanto vietējos ūdens avotus (artēziskos urbumus), šiem ūdensvada tīkliem jābūt fiziski atvienotiem (ar gaisa spraugu) no ūdensvada tīkliem, pa kuriem ūdens tiek piegādāts no centralizētā ūdensvada. Klientam jāseko ūdensvada un kanalizācijas iekšējo tīklu un armatūras tehniskajam stāvoklim, un jebkura noplūde nekavējoties jālikvidē par saviem līdzekļiem.
8.6. Klientam jāsaglabā visa savā īpašumā vai valdījumā izbūvēto ūdensvada un kanalizācijas iekārtu tehniskā dokumentācija.
8.7. Objektiem, kuros tiek veikti rekonstrukcijas darbi, kā arī objekta īpašnieka maiņas gadījumā, ja nav kanalizācijas izvada izpilddokumentācijas, jāveic cauruļvadu televīzijas inspekcija (caurskate) par īpašnieka līdzekļiem.
8.8. Klienta novadītajos notekūdeņos nedrīkst būt:
8.8.1. cieti priekšmeti, tekstilizstrādājumi, smiltis, grunts, personīgās higiēnas priekšmeti un citas lietas, kas var veicināt tīklu aizsērēšanu;
8.8.2. degvielu un eļļošanas materiāli, tauki daudzumos, kas pārsniedz normas, ne vairāk kā 30 mg/l (MPK);
8.8.3. pārtikas atkritumi nesasmalcinātā veidā;
8.8.4. vielas, kas var uzliesmot vai veidot sprāgstošu maisījumu.
8.9. Aizliegts bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju kanalizācijas skataku lūkās izliet notekūdeņus, iztukšot asenizācijas cisternas, izmest cietos atkritumus, novadīt atkušņa ūdeņus.
8.10. Klientam ir jāsagatavo iekšējie tīkli un armatūra, kā arī ūdens mērīšanas mezgli darbam ziemas apstākļos.
8.11. Klientam piederošās ēkās ar pagraba telpām, kur ir ierīkotas sanitārās iekārtas (izlietnes, sēdpodi, trapi u.c.) un drenāžas sistēmas, aizliegts uzglabāt produktus, kā arī jāierīko aizbīdņi uz kanalizācijas izvada.
8.12. Ja Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis konstatē šo noteikumu un savas kompetences ietvaros Latvijas būvnormatīvu pārkāpumus, Klienta pārstāvja klātbūtnē tiek sastādīts akts, norādot trūkumu novēršanas laiku. Klienta atteikšanās parakstīt aktu neatbrīvo viņu no atbildības un pienākuma novērst trūkumus.
8.13. Ja Klienta ūdensvada pievadam, kanalizācijas izvadam un iekārtām trūkst aizbīdņu, nav hermētiski aizvērtas revīzijas, ir bojātas sanitārās iekārtas, netiek ievēroti šie noteikumi un Latvijas būvnormatīvi, par appludinātajām telpām un materiālajiem zaudējumiem atbildīgs ir Klients.
8.14. Par zaudējumiem, kas radušies Klienta īpašumā vai valdījumā esošo ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju bojājumu dēļ, atbildīgs ir Klients.
8.15. Klientam jāuzrauga ūdensvada pievada aizbīdņi un aizbīdņa kapes, savas teritorijas robežās esošās ūdensvada un kanalizācijas ietaise (caurules, ūdens patēriņa skaitītāji, lūkas, skatakas, režģi, norādījumu plāksnītes u.c.) nepieļaujot to bojāšanu, appludināšanu un aizsalšanu, kā arī jāattīra no atkritumiem, ledus un sniega skataku vāki. Jāseko, lai uzstādītās plombas netiktu noņemtas vai bojātas, jānodrošina virszemes ūdeņu novadīšana no skatakām. Klientam jāatļauj izvietot uz ēku sienām vai žogiem plāksnītes ar norādi par hidrantu, armatūras vai skataku atrašanās vietu.
8.16. Klients nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju pārtraukt ūdens piegādi un notekūdeņu novadīšanu Blakusklientiem.
8.17. Ja Klients konstatē ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju bojājumus, nekavējoties jāziņo par to Pakalpojumu sniedzējam.
8.18. Klientam pilnā apmērā jāatlīdzina Pakalpojumu sniedzēja zaudējumi par bojātiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem un būvēm, kā arī izdevumi notekūdeņu attīrīšanas normāla tehnoloģiska procesa atjaunošanai kanalizācijas attīrīšanas iekārtās, ja tie radušie, Klientam pārkāpjot šo noteikumu 8.8.un 8.9.punktā minētās prasības. Vainīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai jāsamaksā valsts uzraudzības iestāžu uzliktais naudas sods par ūdenstilpnēm un zivsaimniecībai nodarītajiem zaudējumiem, kuri radušies kaitīgajām vielām no novada kanalizācijas sistēmām ieplūstot ūdenstilpnēs.
8.19. Pašvaldības, atbildīgo valsts institūciju un objektu īpašnieku dienestam kontroles un uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu teritorijas jebkurā laikā, iepriekš par to brīdinot zemes īpašnieku, bet, ja tiesības lietot zemi nodotas citai personai, - zemes lietotāju.

9. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu.
9.1. Par noteikumu 5.1.2.apakšpunktā un 8.3., 8.4., 8.8., 8.9.punktā minēto prasību pārkāpumiem personas var tikt sodītas ar naudas sodu līdz 80,00 euro.
9.2. Par noteikumu 8.16.punkta pārkāpumu Klients var tikt sodīts ar naudas sodu līdz 20,00 euro.
9.3. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences robežās ir tiesīgas šādas amatpersona;
9.3.1. Ozolnieku novada pašvaldības policijas amatpersonas;
9.3.2. Pakalpojumu sniedzēja amatpersonas, ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu viņiem noteiktas ar Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja rīkojumu.
9.4. Administratīvos protokolus izskata Ozolnieku novada domes Administratīvā komisija.
9.5. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu izpildīšanas.
9.6. Policijas tiesības kontrolēt šo noteikumu izpildi reglamentē Latvijas Republikas likums „Par policiju”.

10. Pārejas noteikumi.
10.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izlikšanas redzamā vietā, novada domes ēkā.
10.2. Pakalpojumu sniedzēja un Klienta attiecības, kas nav noteiktas šajos noteikumos, regulē Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs M.Ainārs

 

Grozījumi spēkā ar 2014.gada 1.janvāri:

Saistošie noteikumi 18/2013 "Grozījumi 2010.gada 9.marta Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.13/2010 "Ozolnieku novada ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi""

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūlijs, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
18
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs