Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

6/2010 "Ozolnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumi"

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

AKTUĀLĀ REDAKCIJA

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2010.gada 8.jūnija sēdes lēmumu Nr.3
(protokols Nr.6)

Grozījumi apstiprināti ar Ozolnieku novada domes

2010.gada 12.oktobra sēdes lēmumu Nr.1

(protokols Nr.9)

Grozījumi apstiprināti ar Ozolnieku novada domes

2011.gada 14.jūnija sēdes lēmumu Nr.12

(protokols Nr.7)

OZOLNIEKU NOVADA DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2010
„OZOLNIEKU NOVADA SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta 1.daļu,4.daļu un 3.daļu, Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 26.panta 2.daļu

I. Vispārīgie noteikumi.


1. Sabiedriskās kārtības noteikumi izstrādāti, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību Ozolnieku novada teritorijā.
2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām visā Ozolnieku novadā un tie paredz kāda kārtība jāievēro Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā un kāda ir atbildība to neievērošanas gadījumā

II. Aizliegumi un ierobežojumi Ozolnieku novada teritorijā.

3. Ozolnieku novada teritorijā aizliegts un atzīstami par sodāmiem:
3.1. publisku telpu un citu sabiedrisko vietu piegružošana ar sīkiem atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, u.tml. – naudas sods no 10.00-40.00 euro;
3.2. sabiedrisko vietu piegružošana ar citiem atkritumiem – naudas sods no 10.00-70.00 euro;
3.3. spļaušana sabiedriskās vietās – ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10.00 euro;
3.4. peldēšanās vietās, kur tas ir aizliegts – ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10.00 euro;
3.5. automobiļu un citu transporta līdzekļu mazgāšana, to profilaktiskā apkope šim nolūkam neparedzētās vietās – ar naudas sodu no 10.00-70.00 euro;  
3.6. ietvju, pagalmu, kāpņu telpu, gaiteņu u.c. dzīvojamām ēkām piederošo neapdzīvoto telpu netīrīšana vai sniega mešana uz ielas braucamās daļas – ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 70.00 euro (soda naudu iekasē no ēkas, zemes īpašnieka vai attiecīgā pārkāpēja – sētnieka);
3.7. mazdārziņu, individuālo dzīvojamo māju un ēku žogu bojāšana, mājas apkārtnes nesakopšana, zāles nenopļaušana laikā tai pieguļošajā teritorijā un pašas teritorijas nesakārtošana pēc brīdinājuma saņemšanas un pārkāpumu nenovēršanas 10 dienu laikā ar naudas sodu līdz 40.00 euro (soda naudu iekasē no mazdārziņu, individuālo dzīvojamo namu un ēku īpašniekiem);

3.7.1 Sodīt pēc brīdinājuma saņemšanas un pārkāpuma nenovēršanas 10 dienu laikā ar naudas sodu līdz 40.00 euro fiziskas personas, līdz 70.00 euro juridiskas personas par namu īpašumu, zemes īpašumu piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas nesakopšanu un zāles nenopļaušanu ap fizisko personu īpašumiem 5 m, juridisko personu īpašumiem 15 m platā joslā, nepārsniedzot 15 cm zāles garumu un ārpus ciemata teritorijām neapbūvētajās un lauksaimniecībā neizmantotajās teritorijās zāles nopļaušana nodrošinot vismaz 1 (vienu) reizi sezonā līdz 15.augustam.

3.8. Sodīt atbildīgās amatpersonas ar naudas sodu līdz 70.00 euro par pašvaldības iestāžu teritorijas nesakopšanu un zāles nenopļaušanu pļaušanas sezonas laikā.


3.9. kiosku un veikalu apkārtnes nesakopšana piesaistītajā teritorijā no attiecīgā objekta – ar naudas sodu līdz 40.00 euro;
3.10. pirotehnisko izstrādājumu izmantošanu (demonstrēšanu) pie sociālā aprūpes centra „Zemgale” un Ozolnieku novada ciemos bez saskaņošanas ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 210.00 euro.

III. Saistošo noteikumu izpildes kontrole

4. Ozolnieku novada pašvaldības policisti kontrolē un uzliek administratīvo sodu par Ozolnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšanu.

V. Noslēguma jautājumi.

5. Paziņojumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un saistošos noteikumus ievietot interneta mājas lapā www.ozolnieki.lv.
6. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.


Novada domes priekšsēdētāja vietnieks                                             J.Vīgants 
 

 

GROZĪJUMI

35/2010 Grozījumi saistošajos noteikumos 6/2010 "Ozolnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumi"

17/2011 Grozījumi saistošajos noteikumos 6/2010 "Ozolnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumi" 

7/2012 „Par Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr.17/2011 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.6/2010 „Ozolnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” atcelšanu”

Grozījumi spēkā ar 2014.gada 1.janvāri:

Saistošie noteikumi 6/2010 "Grozījumi Ozolnieku novada domes 2010.gada 08.jūnija saistošajos noteikumos Nr.6/2010 „Ozolnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumi""

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūlijs, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
18
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs