Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

14/2012 "Par Ozolnieku pašvaldības sociālajiem pabalstiem"

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

AKTUĀLĀ REDAKCIJA

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2012.gada 11.decembra sēdes lēmumu Nr.2
(protokols Nr.15)

Grozījumi:
Ozolnieku novada domes
2013. gada 12. novembra saistošie noteikumi Nr. 33/2013, stājas spēkā 01.01.2014.
2014.gada 09.decembra saistošie noteikumi Nr. 14/2014, stājas spēkā 01.02.2015.
2016.gada 19.janvāra saistošie noteikumi Nr. 2/2016, stājas spēkā 01.04.2016.
2017.gada 14.decembra saistošie noteikumi Nr. 14/2017, kas stājas spēkā 31.01.2018.

 

 

 Saistošie noteikumi Nr.14/2012

„Par Ozolnieku novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”

Izdoti saskaņā ar:

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto daļu un piekto daļu,

Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 ”Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 15.punktu,

Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu,

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sesto daļu, 25.2 pantu

 

 

I.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.Šie saistošie noteikumi nosaka Ozolnieku novada pašvaldības sociālās palīdzības (turpmāk-pabalsti) veidus, piešķiršanas kārtību, apmēru, un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šos pabalstus.

2.Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. ārkārtas situācija - stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no personas darbības neatkarīgi apstākļi (piemēram, ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.), kuru rezultātā persona (ģimene) nespēj apmierināt pamatvajadzības;

2.2.. ārpusģimenes aprūpe - aprūpe, kas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem tiek nodrošināta pie aizbildņa, audžuģimenē, bērnu aprūpes iestādē;

2.3. dzīves kvalitāte- personas, ģimenes, personu grupas, sabiedrības labklājības rādītājs, kas ietver fizisko un garīgo veselību, brīvo laiku un tā izmantošanu, darbu, saikni ar sabiedrību, tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos realizēt, kā arī materiālo nodrošinājumu;

2.4. ģimenes locekļi - laulātie, bērni un personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī;

2.5. klients- šo saistošo noteikumu izpratnē ir persona un viņa ģimenes locekļi, kuri tieši vai ar pārstāvja palīdzību vēršas Sociālajā dienestā un lūdz sociālo pabalstu;

2.6. pamatvajadzības– ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība;

2.7. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai- naudas un mantiskais pabalsts vai naudas vai mantiskais pabalsts, ko piešķir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ negūst pietiekamus ienākumus un kuras atzītas par trūcīgām. Šis pabalsts nodrošina katram ģimenes loceklim garantēto minimālo ienākumu līmeni;

2.8. sociālā rehabilitācija- pasākumu komplekss klienta sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanai vai uzlabošanai, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.

2.9. sociālā palīdzība– naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

2.10. krīzes situācija - situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība"; (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2016, kas stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī; ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017.gada 14.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.14/2017, kas stājas spēkā 2018.gada 31.janvārī);

2.11. sociālais pakalpojums - ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personas sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2016, kas stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī).

2.12. apgādnieks – persona, kurai saskaņā ar likumu vai tiesas nolēmumu ir pienākums rūpēties par savu laulāto, bērniem vai vecākiem. (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017.gada 14.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.14/2017, kas stājas spēkā 2018.gada 31.janvārī)

 

3. Pašvaldība sniedz sociālo palīdzību personām (ģimenēm), kuras savu pamatdzīvesvietu ir deklarējušas Ozolnieku novada teritorijā.

 

4.Sociālo palīdzību klientam sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu, ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību.

 

5. Tiesības saņemt pašvaldības sociālo palīdzību ir krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai nodrošinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanai (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2016, kas stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī; ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017.gada 14.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.14/2017, kas stājas spēkā 2018.gada 31.janvārī) .

 

6. Atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam pašvaldībā izvērtē un nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017.gada 14.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.14/2017, kas stājas spēkā 2018.gada 31.janvārī)

 

 

7.Ozolnieku novada teritorijā par maznodrošinātu ģimeni (personu) tiek uzskatīta ģimene (persona), ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz  252,00 euro, un tās materiālais stāvoklis nepārsniedz trūcīgas personas materiālā stāvokļa līmeni (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2016, kas stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī; ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017.gada 14.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.14/2017, kas stājas spēkā 2018.gada 31.janvārī).

71.Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss ģimenei, kurā ir darbspējīgas personas, tiek piešķirts uz 3 mēnešiem, bet ģimenēs, kurās nav darbspējīgu personu, maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts uz 6 mēnešiem (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2016, kas stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī).

 

8. Saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu”, citi pabalsti tiek izmaksāti, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un mājokļa (dzīvokļa) pabalsta.

 

9. Ja mainās ģimenes sastāvs, ģimenes (personas) materiālā vai sociālā situācija, Sociālais dienests no jauna izvērtē klienta atbilstību sociālās palīdzības saņemšanas nosacījumiem un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sociālās palīdzības pabalstu.

 

II.PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

 

10. Lai izvērtētu ģimenes (personas) vajadzību pēc sociālās palīdzības, Sociālajā dienestā ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

10.1. rakstisks iesniegums;

10.2. iztikas līdzekļu deklarācija;

10.3. ienākumus apliecinošus dokumentus:                                              

10.3.1. strādājošām personāmizziņu par ienākumiem no algota darba par pēdējiem trim mēnešiem, izdruku no kredītiestāžu kontiem par ienākumiem pēdējo 3 mēnešu laikā (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2016, kas stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī);

10.3.2. pensionāriem un invalīdiemizziņu par saņemtās pensijas apmēru pēdējo trīs mēnešu laikā, ja tās apmēru nav iespējams uzzināt, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas, izdruku no kredītiestāžu kontiem par ienākumiem pēdējo 3 mēnešu laikā (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2016, kas stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī);

10.3.3. citi ģimenes (personas) ienākumus apliecinoši dokumenti (izziņas par stipendijas apmēru; kompensācijām; uzturlīdzekļu apmēru; atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegto materiālo atbalstu; izdruku no kredītiestāžu kontiem par ienākumiem pēdējo 3 mēnešu laikā, ienākumi no nekustamā un kustamā īpašuma pārdošanas, kas gūti pēdējo 12 kalendāra mēnešu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas, ienākumiem no saimnieciskās vai profesionālās darbības kā arī subsīdijām lauksaimniecībai un lauku attīstībai par pēdējiem 3 kalendāra mēnešiem vai par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim;

10.4. citi dokumenti pēc Sociālā dienesta pieprasījuma;

10.5. dokumenti atbilstoši pieprasītā pabalsta veidam:

10.5.1. pabalsta saņemšanai par medikamentu iegādi un ārstēšanas izdevumu apmaksu – ārstēšanās izdevumu apmaksāta kvīts ar klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu, izrakstīto medikamentu recepšu kopijas vai ģimenes ārsta izdotu izziņu par medikamentu nepieciešamību dzīves kvalitātes saglabāšanai, kura atjaunojama ik pēc 6 mēnešiem (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017.gada 14.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.14/2017, kas stājas spēkā 2018.gada 31.janvārī);

10.5.2. pabalsta saņemšanai par zobu protezēšanas vai ārstēšanas izdevumu apmaksāšanu -zobu protezēšanas vai ārstēšanas apmaksas kvīts ar klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi;

10.5.3. pabalsta saņemšanai par kurināmā iegādi jāiesniedz kurināmā apmaksu apliecinoši dokumenti ar maksātāju identificējošiem datiem (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017.gada 14.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.14/2017, kas stājas spēkā 2018.gada 31.janvārī).

 

11. Iesniegums un citi šo saistošo noteikumu 10.punktā noteiktie dokumenti tiek reģistrēti Sociālajā dienestā ievērojot šādus nosacījumus:

11.1. uz iesnieguma tiek izdarīta atzīme par attiecīgā dokumenta saņemšanu;

11.2. iesniegums tiek izskatīts un attiecīgs lēmums tiek pieņemts 10 darbdienu dienu laikā no tā saņemšanas un reģistrēšanas brīža.

 

12. Saskaņā ar ”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu”, sociālās palīdzības pieprasītājs apņemas pildīt līdzdarbības pienākumus. Līdzdarbības pienākumu mērķis ir attīstīt personas problēmu risināšanas prasmes, lai uzlabotu patstāvīgas funkcionēšanas spējas un veicinātu personas iekļaušanos sabiedrībā. Līdzdarbības pienākumi tiek noteikti, Sociālā dienesta sociālā darba speciālistam savstarpēji vienojoties ar klientu. Vienošanos par līdzdarbības pienākumu pildīšanu paraksta abas puses.

13. Sociālās palīdzības pieprasītāju pienākumi:  

13.1. aktīvi iesaistīties problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, tajā skaitā piedaloties sociālās rehabilitācijas pasākumos darba un sociālo prasmju saglabāšanai, atjaunošanai un apgūšanai;

13.2. sniegt patiesas ziņas;

13.3. aktīvi darboties, lai palielinātu savu pelnītspēju un ienākumus;

13.4. sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem;

13.5. ja ģimenē kādam no tās locekļiem ir atkarības (alkohola, narkotiku, azartspēļu) problēmas, viņam ir pienākums izmantot iespējas saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

 

14. Pabalstu saņemšanai ģimenei (personai) ienākumus jādeklarē:

14.1. lai izvērtētu ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai izskatītu jautājumu par pabalstu piešķiršanu (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2016, kas stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī);

14.2. atkārtoti, ja ģimenes (personas) materiālajā situācijā un ģimenes sastāvā ir radušās izmaiņas vai beidzies piešķirtais trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2016, kas stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī).

 

15. Sociālās palīdzības pieprasītāju tiesības:

15.1. saņemt informāciju par iespējām saņemt sociālo palīdzību un tās saņemšanas nosacījumiem un kārtību;

15.2. bez maksas saņemt no sociālā darba speciālista konsultāciju par sociālo problēmu risināšanu;

15.3. pieprasīt un saņemt sociālo palīdzību;

15.4. saņemt pamatotu rakstveida atteikumu gadījumā, kad pieņemts lēmums sociālo palīdzību klientam nesniegt;

15.5. likuma noteiktajā kārtībā pārsūdzēt lēmumu par sociālās palīdzības sniegšanu;

15.6. līdzdarboties ar sociālās palīdzības saņemšanu saistītā lēmuma pieņemšanas procesā.

 

16. Sociālais dienests piešķir šādus pabalstus:

16.1. pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;

16.2. mājokļa (dzīvokļa) pabalsts;

16.3. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017.gada 14.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.14/2017, kas stājas spēkā 2018.gada 31.janvārī);

16.4. pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;

16.5. pabalsti, beidzoties ārpus ģimenes aprūpei;

16.6. kabatas nauda bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;

16.7. pabalsts skolēnu ēdināšanai skolā;

16.8. pabalsts pirmskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojumu segšanai;

16.9. vienreizējs pabalsts mācību līdzekļu iegādei;

16.10. pabalsti medicīnisko pakalpojumu segšanai;

16.11. pabalsti audžuģimenei;

16.12. pabalsts aizbildnim;

16.13. pabalsts aizgādnim (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2014.gada 9.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.14/2014, kas stājas spēkā 2015.gada 31.janvārī).

 

 

III. PAŠVALDĪBAS SOCIĀLO PABALSTU VEIDI

 

17. Pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai izmaksā, ģimenēm (personām), kurām ir noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, un kuru ienākumi, neskaitot pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus, ir zemāki par Ministru kabineta noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni un kuras pilda līdzdarbības pienākumus.

Pabalsts tiek izmaksāts naudā vai tas tiek aizstāts ar pabalstu natūrā, par to vienojoties ar pabalsta pieprasītāju.

 

18. Mājokļa (dzīvokļa) pabalsts tiek piešķirts apkures izdevumu daļējai segšanai vai kurināmā iegādei kalendārajā gadā (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2016, kas stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī).

19. Pabalsts tiek piešķirts 214,00 euro apmērā par pabalsta pieprasītāja faktisko dzīvesvietu, kas atrodas novada adminitratīvajā teritorijā (ar grozījumiem, kas izdarīti Ozolnieku novada domes 2014.gada 9.decembra saistošajos noteikumos Nr.14/2014, kas stājas spēkā 2015.gada 31.janvārī).

20. Tiesības saņemt mājokļa pabalstu ir:

20.1. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2016, kas stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī);

20.2. Izslēgts ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2016, kas stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī;

20.3. Izslēgts ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2016, kas stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī;

20.4. Izslēgts ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2016, kas stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī;

20.5. citām ģimenēm (personām), nestrādājošiem invalīdiem un pensionāriem, pabalsts tiek piešķirts, izvērtējot katru gadījumu individuāli, pamatojoties uz iesniegto pabalsta pieprasītāja paskaidrojumu par apstākļu (nespēju apkures pakalpojumu maksājumus, kā arī iegādāties kurināmo materiālu) rašanos un sociālā darbinieka sniegto atzinumu.

21. Izslēgts ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2016, kas stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī.

 

22.Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts līdz 400,00 euro vienai ģimenei (personai), neizvērtējot ģimenes (personas) materiālo stāvokli, izvērtējot katru gadījumu individuāli, pēc dokumentu, kas apliecina krīzes situācijas faktu, iesniegšanas (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017.gada 14.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.14/2017, kas stājas spēkā 2018.gada 31.janvārī).

23. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017.gada 14.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.14/2017, kas stājas spēkā 2018.gada 31.janvārī).

 

24. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai tiek piešķirts, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, darbnespējas, brīvības atņemšanas, soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas klienta dzīvē, nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.

25. Sociālā darba speciālists, pēc klienta individuālo vajadzību izvērtēšanas, sociālās situācijas izvērtēšanas, lemj par individuālā sociālā rehabilitācijas plāna sastādīšanu un sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai nepieciešamā pabalsta apmēru, sniedzot Sociālajā dienestā atzinumu ar rekomendāciju. 

26. Lēmumu par pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķiršanu pieņem Sociālais dienests.

 

27. Bez vecāku gādības palikušam bērnam-bārenim, kurš sasniedzis pilngadību, beidzoties ārpusģimenes aprūpei audžuģimenē, pie aizbildņa, vai internātskolā, tiek piešķirts vienreizējs pabalsts, patstāvīgas dzīves uzsākšanai divu sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā, t.i., 128,06 euro vai invalīdiem kopš bērnības - 213,44 euro. Pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušajam bērnam piešķir vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 320,00 euro vai arī pabalsts var tikt izsniegts mantiski(ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017.gada 14.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.14/2017, kas stājas spēkā 2018.gada 31.janvārī).

28. Ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu, pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem, kas nav mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru, t.i., 64,03 euro mēnesī vai invalīdiem kopš bērnības - 106,72 euro. Pabalstu izmaksā ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai(ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017.gada 14.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.14/2017, kas stājas spēkā 2018.gada 31.janvārī).

29. Ja pilngadību sasniegušais bērns turpina studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst studiju programmu, pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem, kas nav mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru. Pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas. Par studiju pārtraukšanu studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt pašvaldību, kura izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem.

30. Bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai tiek piešķirts dzīvokļa pabalsts izdevumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas īri un lietošanu, bet ne vairāk kā 150,00 euro mēnesī, pamatojoties uz maksājumus apliecinošiem dokumentiem par veiktajiem maksājumiem (ar grozījumiem, kas izdarīti Ozolnieku novada domes 2014.gada 9.decembra saistošajos noteikumos Nr.14/2014, kas stājas spēkā 2015.gada 31.janvārī; (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017.gada 14.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.14/2017, kas stājas spēkā 2018.gada 31.janvārī).

 

31. Kabatas naudu bērnam, kurš ir ievietots internātskolā un kuram nav iecelts aizbildnis, pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, katru mēnesi izmaksā kabatas naudu personiskiem izdevumiem. Izmaksāto līdzekļu apmērs nav mazāks par 15 procentiem no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra.

32. Kabatas nauda tiek pārskaitīta iestādēm un institūcijām, kurās bērns uzturas, un kuras nodrošina pabalsta izmaksu.

 

33.Pabalstu skolēnu ēdināšanai skolā piešķir skolēniem, priekšroku dodot skolniekiem, kuri apmeklē Ozolnieku novada teritorijā esošās izglītības iestādes. Pabalstu izmaksā, pārskaitot attiecīgās izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam.

34. Pabalstu ēdināšanai skolā, sedzot ēdināšanas izmaksas 100% apmērā, piešķir skolēniem:

34.1. no trūcīgām ģimenēm, kurās ir darbspējīgas personas, un ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 128,06 euro mēnesī, pabalsta izmaksas periods ir atbilstošs periodam līdz mācību semestra beigām;

34.2. Izslēgts ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2016, kas stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī;

34.3. Izslēgts ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2016, kas stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī.

35.Pabalstu ēdināšanai skolā, sedzot ēdināšanas izmaksas 50% apmērā, piešķir skolēniem no maznodrošinātām ģimenēm, pabalsta izmaksas periodu nosakot līdz mācību semestra beigām (ar grozījumiem, kas izdarīti Ozolnieku novada domes 2014.gada 9.decembra saistošajos noteikumos Nr.14/2014, kas stājas spēkā 2015.gada 31.janvārī, ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2016, kas stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī).

36. Gadījumos, ja bērna (bērnu) vecāki, kuriem piešķirts pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un ir noslēgta vienošanās par līdzdarbību, nesadarbojas ar Sociālo dienestu savu sociālo problēmu risināšanā, pamatojoties uz sociālā darbinieka sniegto atzinumu, kurš balstīts uz ģimenes sociālās situācijas izvērtēšanu, Sociālais dienests var novirzīt pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai bērnu daļu par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītības iestādē.

37.Gadījumos, ja ģimene, kurā ir darbspējīgas personas, nav atzīstama par trūcīgu, bet ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 128,06 euro mēnesī, pamatojoties uz sociālā darbinieka sniegto atzinumu, kurš balstīts uz ģimenes sociālās situācijas izvērtēšanu, Sociālais dienests var lemt par ēdināšanas pakalpojuma segšanu izglītības iestādē.

 

38.Pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojumu segšanai piešķir, pārskaitot attiecīgās pirmskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam, priekšroku dodot bērniem, kuri apmeklē Ozolnieku novada teritorijā esošās pirmsskolas izglītības iestādes.

39. Pabalsts ēdināšanas pakalpojumu segšanai, sedzot maksu par ēdināšanas pakalpojumiem 100% apmērā tiek piešķirts bērniem:

39.1. no trūcīgām ģimenēm, kurās ir darbspējīgas personas, un ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 128,06 euro mēnesī, pabalsta izmaksas periods ir atbilstošs periodam, uz kādu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;

39.2. Izslēgts ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2016, kas stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī.

39.3. Izslēgts ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2016, kas stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī.

40. Pabalsts ēdināšanas pakalpojumu segšanai, sedzot to 50% apmērā tiek piešķirts bērniem no maznodrošinātām ģimenēm, pabalsta izmaksas periodu nosakot uz trim mēnešiem no pabalsta piešķiršanas brīža (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2016, kas stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī).

41.Gadījumos, ja bērna (bērnu) vecāki, kuriem piešķirts pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un ir noslēgta vienošanās par līdzdarbību, nesadarbojas ar Sociālo dienestu savu sociālo problēmu risināšanā, pamatojoties uz sociālā darbinieka sniegto atzinumu, kurš balstīts uz ģimenes sociālās situācijas izvērtēšanu, Sociālais dienests var novirzīt pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai bērnu daļu par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītības iestādē.

42.Gadījumos, ja ģimene, kurā ir darbspējīgas personas, nav atzīstama par trūcīgu, bet ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 128,06 euro mēnesī, pamatojoties uz sociālā darbinieka sniegto atzinumu, kurš balstīts uz ģimenes sociālās situācijas izvērtēšanu, Sociālais dienests var lemt par pabalsta pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojumu segšanas piešķiršanu.

 

43.Pabalstu mācību līdzekļu iegādei piešķir, sākoties mācību gadam, ja tas ir pieprasīts no 1.augusta līdz 30.oktobrim, priekšroku dodot bērniem, kuri apmeklē Ozolnieku novada teritorijā esošās izglītības iestādes. Pabalstu piešķir dāvanu kartes veidā, kuru var izmantot iegādājoties mācību līdzekļus konkrētā kancelejas preču veikalā.

44. Dāvanu karti 30,00 euro vērtībā piešķir katram skolēnam no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2016, kas stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī).

45. Izslēgts ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2016, kas stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī.

 

46.Pabalstus medicīnisko pakalpojumu segšanai piešķir personām, kuras nav iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji un uz kurām neattiecās Ministru kabineta noteikumi Nr.336 no 31.07.2001.gada „Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”.

47. Pabalstu izdevumu segšanai par ārstēšanos stacionārā un izdevumu segšanai par recepšu medikamentu (kuri pēc ārsta ieteikuma nepieciešami, lai nodrošinātu klienta dzīves kvalitātes saglabāšanu) iegādi pēdējo 3 kalendāro mēnešu laikā līdz iesnieguma iesniegšanas brīdim, piešķir trūcīgām un maznodrošinātām personām, kuras nav nodokļu maksātāji, ne vairāk kā 50% no iztērētās summas par pēdējiem 3 kalendārajiem mēnešiem, un ne vairāk kā 210,00 euro kalendārajā gadā (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2016, kas stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī; ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017.gada 14.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.14/2017, kas stājas spēkā 2018.gada 31.janvārī).

48. Izslēgts ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2016, kas stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī).

49. Pabalstu zobu protezēšanas izdevumu segšanai 50% apmērā, bet ne vairāk kā 100,00 euro gadā, piešķir trūcīgām un maznodrošinātām personām, kuras nav nodokļu maksātāji (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2016, kas stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī).

50. Pabalstu zobu ārstēšanas izdevumu segšanai līdz 60,00 euro gadā piešķir trūcīgām un maznodrošinātām personām, kuras nav nodokļu maksātāji (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2016, kas stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī).

51. Pabalstu briļļu iegādei līdz 60,00 euro gadā piešķir bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, ja uz viņiem neattiecas 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 11.11. apakšpunktā minētie gadījumi (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2016, kas stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī).

 

52. Pabalsti audžuģimenei tiek piešķirti ģimenei vai personai, kas ieguvusi audžuģimenes statusu un ar kuru Ozolnieku novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē:

52.1. pabalsta apmērs viena bērna uzturēšanai, kurš ar Ozolnieku novada bāriņtiesas lēmumu ir ievietots Ozolnieku novada teritorijā deklarētā audžuģimenē, ir 350,00 euro mēnesī;


52.2. pabalsta apmērs viena bērna uzturēšanai, kurš ar Ozolnieku novada bāriņtiesas lēmumu ir ievietots citas pašvaldības teritorijā deklarētā audžuģimenē, ir 250,00 euro mēnesī;


52.3. pabalsta apmērs par audžuģimenes pienākumu pildīšanu ir 50,00 euro mēnesī, neatkarīgi no audžuģimenei audzināšanā nodoto bērnu skaita;


52.4. vienreizējs materiāls pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei, atbilstoši bērna vajadzībām, tiek izmaksāts 143,00 euro apmērā katram bērnam; pabalsts var tikt aizstāts ar apaviem, apģērbu u.c. bērnam nepieciešamām lietām (ar grozījumiem, kas izdarīti Ozolnieku novada domes 2014.gada 9.decembra saistošajos noteikumos Nr.14/2014, kas stājas spēkā 2015.gada 31.janvārī).

52.1 Pabalsts aizbildnim tiek piešķirts personai, kura ar Ozolnieku novada bāriņtiesas lēmumu ir iecelta par aizbildni, par katru bērnu, kurš nodots aizbildņa aprūpē, un pabalsta apmērs viena aizbildnībā nodotā bērna uzturēšanai ir 30,00 euro mēnesī (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2014.gada 9.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.14/2014, kas stājas spēkā 2015.gada 31.janvārī).

52.2 Pabalsts aizgādnim tiek piešķirts personai, kura ar Ozolnieku novada bāriņtiesas lēmumu ir iecelts par aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju, par katru aizgādnībā esošu personu, kura ir deklarēta Ozolnieku novadā:

52.21. pabalsta apmērs par aizgādņa pienākumu pildīšanu, ja aizgādnībā esoša persona nedzīvo specializētajā aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē, ir 30,00 euro mēnesī;
52.22. pabalsta apmērs par aizgādņa pienākumu pildīšanu, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo specializētajā aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē, ir 15,00 euro mēnesī (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2014.gada 9.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.14/2014, kas stājas spēkā 2015.gada 31.janvārī).

 


 

IV. LĪDZDARBĪBAS PIENĀKUMU NEPILDĪŠANAS SEKAS

 

53. Ja ģimene (persona) ir atteikusies no līdzdarbības pienākumu pildīšanas vai apzināti izvairās no noslēgtās vienošanās par līdzdarbību vai individuālā rehabilitācijas plānā noteikto uzdevumu pildīšanas, Sociālais dienests lemj par pabalsta izmaksas atteikšanu vai pārtraukšanu.

 54. Ja pabalsta pieprasītājs sniedzis nepatiesas ziņas, Sociālais dienests lemj par pabalsta izmaksas atteikšanu vai pārtraukšanu.

 55. Ja ģimene vai persona nav iesniegusi pašvaldības Sociālajā dienestā visus sociālā gadījuma izvērtēšanai nepieciešamos dokumentus, Sociālais dienests var atteikt piešķirt sociālo palīdzību.

 56. Ja vecāki atsakās no līdzdarbības pienākumu pildīšanas, Sociālais dienests var nodrošināt sociālo palīdzību tikai bērniem.

 57. Klientam, kurš saņem pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un ir noslēdzis vienošanos ar Sociālo dienestu par līdzdarbības pienākumu pildīšanu, bet nepilda noteiktos līdzdarbības pienākumus, pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksa tiek pārtraukta no mēneša, kad tiek konstatēts fakts par noslēgtās vienošanās nepildīšanu.

 

V. LĒMUMA PIEŅEMŠANAS, APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

 

58. Lēmumu par pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanu pieņem Sociālais dienests. Ja pabalsta pieprasītājs atsakās no līdzdarbības pienākumu pildīšanas, Sociālais dienests ir tiesīgs atteikt sociālo palīdzību.

59. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu, ja tas ir labvēlīgs pabalsta pieprasītājam, paziņo atbilstoši iesniegumā norādītajam paziņojuma saņemšanas veidam (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2016, kas stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī).

60. Sociālā dienesta lēmumus var apstrīdēt, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta otrai daļai un 79.pantam, Ozolnieku novada domē, iesniedzot rakstisku iesniegumu (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2016, kas stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī).

 

 

Novada domes priekšsēdētājs                                                    M.Ainārs

 

 

Saistošo noteikumu Nr.14/2017„Grozījumi Ozolnieku novada pašvaldības 2012.gada 11.decembra saistošajos noteikumos Nr.14/2012 „Par Ozolnieku novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” paskaidrojuma raksts

 

Sadaļas nosaukums

  Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

 

2017.gadā tika izdarīti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, definējot krīzes situāciju un nosakot pabalsta krīzes situācijā piešķiršanas nosacījumus. Savukārt no 2018.gada 1.janvāra stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, paplašinot īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu sarakstu, ko neņem vērā, atzīstot ģimeni (personu) pa trūcīgu.

 

2. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošo noteikumu grozījumiem atcelti pašvaldības noteiktie kritēriji trūcīgas ģimenes (personas) statusa saņemšanai Ozolnieku novadā, pabalsts ārkārtas gadījumos aizstāts ar pabalstu krīzes situācijā un palielināts tā apmērs, kā arī palielināts vienreizējais pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, beidzoties ārpusģimenes aprūpei. Tāpat ievērojami palielināts dzīvokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam, paredzot īres tirgus situācijai atbilstošu īres maksas daļu līdz 95,00 euro.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

2018.gada pašvaldības budžetā papildus nepieciešami finanšu līdzekļi:

- dzīvokļa pabalstam bez vecāku gādības palikušam bērnam – papildus līdz 3600,00 euro;

- pabalstam krīzes situācijā – papildus līdz 600,00 euro.

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

 

5.Informācija par administratīvajām procedūrām

 

Administratīvajām procedūrām tiek pakļauta lēmuma pieņemšana, izpildes administrēšana un pārsūdzēšana.

 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

 

Nav organizētas.


Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                      Dainis Liepiņš

 

Grozījumi spēkā ar 2014.gada 1.janvāri:

Saistošie noteikumi 33/2013 "Grozījumi Ozolnieku novada domes 2012.gada 11.decembra saistošajos noteikumos Nr.14/2012 „Par Ozolnieku novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem""

Grozījumi spēkā ar 2015.gada 1.februāri:

Saistošie noteikumi 14/2014 "Grozījumi Ozolnieku novada domes 2012.gada 11.decembra saistošajos noteikumos Nr.14/2012 „Par Ozolnieku novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem""

Grozījumi spēkā ar 2016.gada 1.aprīli:

Saistošie noteikumi 2/2016 Grozījumi Ozolnieku novada domes 2012.gada 11.decembra saistošajos noteikumos Nr.14/2012 "Par Ozolnieku novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem"

Grozījumi spēkā ar 2018. gada 31.janvārī:

Grozījumi Ozolnieku novada domes 2012.gada 11.decembra saistošajos noteikumos Nr.14/2012 "Par Ozolnieku novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem"

 

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūlijs, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
18
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs