Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

3/2011 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu"

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

AKTUĀLĀ REDAKCIJA

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2011.gada 18.janvāra sēdes lēmumu Nr.6
(protokols Nr.1)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.3/2011
„Par pašvaldības nodevu par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu”

Izdoti pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15.punktu
likuma „Par nodokļiem un nodevām”12.panta pirmās daļas 7.punktu
2005.06.28. MK noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas”16.1punktu

1. Vispārīgie jautājumi

Pašvaldības nodevas par reklāmas izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā ir:

1.1. Reklāmas, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošana publiskās vietās Ozolnieku novadā, kas veikta saskaņā ar Ozolnieku novada domes 2011.gada 18.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2011 „Reklāmas un citu informatīvo materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtība”;
1.2. Noteikumi neattiecas uz funkcionālu informāciju – valsts un pašvaldības dienestu norādēm (ceļa zīmes, transporta pieturvietu zīmes, ielu nosaukumu norādes u.tml.), kas tiek izgatavotas un izvietotas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

2. Pašvaldības nodevas likme

2.1. Nodevas likme 2,80 euro par vienu reklāmas kvadrātmetru mēnesī. Par katru nākošo kvadrātmetru tiek noteikta likme + 0,70 euro par 1m2 mēnesī. Ja reklāmas vai reklāmas nesēja virsmas izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, aprēķinos piemēro minimālo virsmas laukumu – vienu kvadrātmetru.
2.2. Nodevas likme aprēķināma, ņemot vērā reklāmas izmērus un reklāmas eksponēšanas ilgumu.
2.3. Ja reklāma vai izkārtne izvietota uz (pie) attiecīgā uzņēmuma, iestādes fasādes un informē par ēkā izvietotajiem uzņēmumiem, nodeva netiek iekasēta. Tiek veikts vienreizējs maksājums, saņemot atļauju izkārtnes vai reklāmas izvietošanai saskaņā ar 2010.gada 21.aprīļa domes lēmumu Nr.3;§4 „Ozolnieku novada būvvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādis un pakalpojumu samaksas kārtība” 4.punktu, izņemot 2.3. punktā paredzētos gadījumus.
2.4. Ziņas par reklāmas vai reklāmas nesēja izmēriem, kā arī par reklāmas izvietošanas ilgumu pašvaldības nodevas aprēķināšanai iesniedz reklāmas izvietotājs, kurš ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību.
2.5. Maksa par aģitācijas materiālu izvietošanu saskaņā LR 2006.gada 30.maija MK Nr.438 noteikumiem „Noteikumi par maksu, ko pašvaldība iekasē par aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām”.
2.6. Šajos noteikumos paredzētās nodevas maksājamas pirms attiecīgās reklāmas, izkārtnes, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas uzsākšanas.


3. Pašvaldības nodevas maksātāji.

3.1. Attiecīgās pašvaldības nodevas maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras uz pašvaldībai piederošās zemes, ēkam un būvēm, kuri vērsti pret publiskām vietām Ozolnieku novadā, kā arī citās tam atvēlētās publiskās vietās izvieto reklāmu, izkārtnes, kurās nedominē galvenā informācija, sludinājumi un citi informatīvie materiāli.
3.2. Ar pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās nav apliekama Ozolnieku novada pašvaldības iestāžu reklāma, afiša un sludinājumi, un juridisko personu izvietotā vizuālā informācija, kas informē par to veikto uzņēmējdarbību, ja minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās personas uzņēmējdarbības veikšanas vietas.
3.3. No nodevas samaksas atbrīvota:
3.3.1. reklāma vai informācija par labdarības pasākumiem;
3.3.2. Latvijas Republikā reģistrēto reliģisko konfesiju informācija un reklāma;
3.3.3. informācija un reklāma par dabas aizsardzību;
3.3.4. informācija par kultūrvēsturisko mantojumu;
3.3.5. informācija un reklāma par veselības aizsardzības pasākumiem;
3.3.6. informācija un reklāma par sporta pasākumiem;
3.3.7. informācija un reklāma par bērnu un jaunatnes pasākumiem.
3.4. Ozolnieku novada domes rīkoto pasākumu sponsoru reklāma no pašvaldības nodevas tiek atbrīvota pasākuma norises vietā un laikā.Domes priekšsēdētājs                                                                         M.Ainārs

 

Saistošie noteikumi 3/2014 "Grozījumi 2011.gada 18.janvāra Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.3/2011 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu"

Grozījumi spēkā ar 2014.gada 1.janvāri:

Saistošie noteikumi 26/2013 "Grozījumi 2011.gada 18.janvāra Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.3/2011 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu""

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

maijs, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
28
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs