Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

15/2010 „Ozolnieku novada teritorijas labiekārtošana, uzturēšana un aizsardzība"

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

AKTUĀLĀ REDAKCIJA

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes

2010.gada 9.marta sēdes lēmumu Nr.1

 

Grozījumi apstiprināti ar Ozolnieku novada domes

2011.gada 18.janvāra sēdes lēmumu Nr.2

(protokols Nr.1)

 

Grozījumi apstiprināti ar Ozolnieku novada domes

2011.gada 14.jūnija sēdes lēmumu Nr.11

(protokols Nr.7)

 

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.15/2010

„OZOLNIEKU NOVADA TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA, UZTURĒŠANA UN AIZSARDZĪBA”

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”

21.panta 16)punktu.

I. Vispārīgie jautājumi.

1.Saistošajos noteikumos lietoti šādi termini:

Dome- Ozolnieku novada dome;

Būvvalde- Ozolnieku novada būvvalde;

Arhitekts- Ozolnieku novada domes arhitekts;

LVC- VAS „Latvijas valsts ceļi” Centra reģiona Jelgavas nodaļa;

novada koplietošanas teritorijas- Ozolnieku novada domes un tās pakļautībā esošo uzņēmumu un iestāžu teritorijas;

sarkano līniju robežas- juridiski noteikta, esoša vai projektēta, detālplānojumā vai zemesgabala plānā atzīmēta lielceļa, maģistrāles, ielas, piebrauktuves un /vai inženierkomunikāciju koridora robeža;

atļauja- kompetentas institūcijas izsniegts dokuments, kas atļauj veikt sadzīves atkritumu pārstrādi un apglabāšanu noteiktā vietā un laika posmā;

1.1. Šie noteikumi tiek ieviesti, lai nodrošinātu ēku un būvju uzturēšanu kārtībā, apstādījumu, pagalmu, ietvju, ielu un citu teritoriju aizsardzību un tīrību.

1.2. Šie noteikumi ir saistoši visām juridiskām un fiziskām personām Ozolnieku novada teritorijā.

 

II. Namu, būvju un to teritoriju uzturēšana

2.1. Fizisko un juridisko personu īpašumā vai valdījumā esošās ēkas jāuztur kārtībā atbilstoši spēkā esošai likumdošanai un spēkā esošiem Domes lēmumiem un saistošajiem noteikumiem.

2.2. Valsts svētkos, svinamās un piemiņas dienās jāizkar valsts karogs, saskaņā ar LR Valsts likumdošanu un Domes lēmumiem.

2.3. Fizisko un juridisko personu īpašumā vai valdījumā esošo apkopjamo teritoriju plāni jāsaskaņo ar Domi. Iebrauktuvju un māju ceļu pieslēgumus Ozolnieku novada ielu tīklam uztur tā īpašnieks vai valdītājs.

2.4. Jebkuri darbi un pasākumi, kas tiek veikti ielu sarkano līniju robežās jāsaskaņo ar Būvvaldi un ceļu pārvaldītāju.

2.5. Ēkas, kas uz laiku ir neapdzīvotas un kur nenotiek saimnieciska darbība, ir noslēdzamas (ieejas un pagrabu durvis aizslēgtas, logi aizvērti vai aizsisti ar piemērotiem materiāliem), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu tajās. Minētajās ēkās jāievēro sanitārās normas un ugunsdrošības noteikumi, nav pieļaujama atkritumu uzkrāšana. Šīs ēkas nedrīkst būt par traucēkli blakus esošo ēku un zemes īpašniekiem, kā arī iedzīvotājiem.

2.6. Par tīrības un kārtības nodrošināšanu teritorijās un par to savlaicīgu uzkopšanu ir atbildīgas:

2.6.1. juridiskās vai fiziskās personas, kuru īpašumā vai valdījumā atrodas ēkas, būves, inženierkomunikācijas (caurtekas, akas, ūdensvads, kanalizācija, siltumtrases drenāžu, lietus ūdens kanalizāciju u.c.) vai teritorijas;

2.6.2. Ozolnieku novada pasažieru transporta maršrutu galapunktos un pieturvietās attiecīgo transporta organizāciju vadītāji;

2.6.3. taksometra stāvvietas - uzņēmumi, kas veic taksometra pasažieru pārvadājumus;

2.6.4. par caurteku, kontrolaku un lietus ūdens aku tīrīšanu -komunikāciju īpašnieki vai valdītāji;

2.6.5. par apakšzemes inženierkomunikācijām un kontrolakām (ūdensvads, gāze, siltumtrases drenāža, lietus ūdens kanalizācija u.c.), kā arī inženierkomunikāciju avāriju dēļ radušos defektu likvidēšanu- inženierkomunikāciju īpašnieki vai valdītāji.

2.7. Juridiskajām un (vai) fiziskajām personām, kuru īpašumā vai valdījumā atrodas ēkas, ceļi, būves vai teritorijas:

2.7.1. jānoslēdz sadzīves atkritumu savākšanas līgums ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizāciju;

2.7.2. jānodrošina ietvju, zaļo zonu, caurteku un grāvju tīrīšanu pa visu teritoriju;

2.7.3. jānodrošina dažādu priekšmetu novākšanu no ietvēm un brauktuvēm (līdz brauktuves ass līnijai), gājējiem un satiksmei bīstamo vietu apzināšana un nekavējoša Domes informēšana;

2.7.4. jānodrošina nepieciešamo diametru caurteku ierīkošana, atklāto novadgrāvju iekārtošana un tīrīšana, kas nodrošina grunts un virszemes ūdeņu regulāru caurlaidi.

2.8. Komunikāciju un zemes gabalu īpašniekiem vai valdītājiem jāievēro un jāpilda visa veida īpašās prasības saskaņā ar spēkā esošo LR Aizsargjoslu likumu.

2.9. Teritoriju un ēku īpašniekiem (vai valdītājiem) pēc Domes pieprasījuma jāuzstāda urnas atkritumiem un tās regulāri jāuztur kartībā.

2.10. Sadzīves atkritumi jāizmet speciālos noteikta parauga konteineros.

2.11. Būvgruži jāsavāc atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Būvgružu noglabāšanas vietu jāsaskaņo ar Būvvaldi.

2.12. Lielgabarīta atkritumu (kastes, mēbeles un sadzīves tehnika, koku zari) izvešanu jāorganizē teritoriju namu un dzīvokļu īpašniekiem (valdītājiem), vai īrniekiem pēc nepieciešamības, izmantojot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizāciju pakalpojumus.

2.13. Būvmateriālu vai kurināmā novietošana piegulošajās teritorijās jāsaskaņo ar Būvvaldi.

2.14. Aizliegts:

2.14.1. ierīkot nelikumīgas izgāztuves, aprakt atkritumus zemē vai tos dedzināt īpašniekam vai valdītājam nepiederošās teritorijās;

2.14.2. mazgāt transportlīdzekļus šim nolūkam neparedzētās vietās;

2.14.3. mest jebkādus atkritumus uz ietvēm, ielām, pagalmos, dārzos, mežos, upēs, ūdenskrātuvēs, grāvjos un citās tam neparedzētās vietās;

2.14.4. mest un slaucīt jebkādus atkritumus, dubļus un citus gružus uz lietus ūdens noteku restēm un vākiem, kanalizācijas tīkla apskates akām un kontrolakām, ielas braucamās daļas, apstādījumu teritorijas, elektrotīklu sadales vairogiem un skapjiem;

2.14.5. spļaut uz ielas, ietves, pagalmā, zālājā vai apstādījumos;

2.14.6. braukt pa Ozolnieku novada asfaltētām ielām ar metāla kāpurķēžu traktortehniku;

2.14.7. pārvadāt lielgabarīta un smagas kravas bez Būvvaldes rakstiskas atļaujas, saskaņojuma ar CSDD un LVC;

2.14.8. ievadīt saimnieciskos vai saimnieciski fekālos notekūdeņus Ozolnieku novada atklātajos vai slēgtajos novadgrāvjos, lietus ūdens kanalizācijā vai citās šim nolūkam neparedzētās vietās.

2.15. Tīrības un kārtības uzturēšana pavasara un vasaras sezonā (no l.aprīļa līdz I5.oktobrim):

2.15.1. katru dienu no rīta ietvju un gājēju celiņu tīrīšana jāpabeidz līdz pulksten 7.30 pārējās teritorijas saskaņā ar Būvvaldes saskaņoto grafiku. Saslaukas jāsavāc speciāli tam paredzētos konteineros vai speciāli paredzētās vietās un jāaizved uz izgāztuvi;

2.15.2. pēc sniega nokušanas nekavējoši jāsāk ziemā izkaisīto smilšu savākšanu un izvešanu no brauktuvēm un gājēju celiņiem (līdz datumam, ko katru gadu nosaka ar Domes rīkojumu). Aizliegts smiltis izlīdzināt uz zālieniem, krūmos un apkārt kokiem. Savāktās smiltis un gruži, līdz to aizvešanai jāsaber kaudzītēs gar ielas malu vai brīvajos laukumos;

2.15.3. pagalmu tīrīšana ik dienas jāpabeidz līdz pulksten 7.30;

2.15.4. Namu īpašumiem, zemes īpašumiem un citiem īpašumiem jānodrošina piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas sakopšanu un zāles nopļaušanu: ap fizisko personu īpašumiem līdz 5 m, juridisko personu īpašumiem līdz 15 m platā joslā, zāles garumu nepārsniedzot 15 cm. Ārpus ciema teritorijām neapbūvētajās un lauksaimniecībā neizmantotajās teritorijās zāles nopļaušana jānodrošina vismaz 1 (vienu) reizi sezonā līdz 15.augustam.

 

2.15.5.Privātīpašumu apkopjamā teritorijā, kurā ir ierīkoti zālieni, zāles garums nedrīkst pārsniegt 10 cm, bet pārējās, pie nekustamā īpašuma pieguļošās zāles garums nedrīkst pārsniegt 15 cm.

2.15.6. dekoratīvie dzīvžogi jāapgriež vismaz 4 reizes sezonā;

2.15.7. lietus ūdens uztvērējus jātīra ne retāk kā divas reizes sezonā.

2.16. Tīrības un kārtības uzturēšana rudens un ziemas sezonā (no I5.oktobra līdz 3l.martam):

2.16.1. katru dienu līdz pulksten 8.00 no ielām, laukumiem, ietvēm un gājēju celiņiem jānotīra sniegs un atkritumi, slidenā laikā šī teritorija jākaisa ar smiltīm;

2.16.2. snigšanas laikā dienā sniegs jāsāk novākt tūlīt, kad pārstāj snigt, jānodrošina normāla gājēju un transporta kustība apkopjamajā teritorijā;

2.16.3. ietves, sabiedriskā transporta pieturvietas, gājēju celiņi jātīra līdz segumam, ja gaisa temperatūra nav zemāka par 0° C. Veicot tīrīšanu nedrīkst pieļaut seguma bojāšanu;

2.16.4. atkalas laikā sistemātiski jānokaisa ielas, ietves un gājēju celiņi ar smiltīm, nodrošinot normālu transporta un gājēju kustību;

2.16.5. no ietvēm savāktā sniega vaļņi jānokrauj vietās, lai netraucētu gājēju un transporta kustībai;

2.16.6. pēc sniega tīrīšanas mehānisma aizbraukšanas tūlīt:

2.16.6.1. jāattīra iebrauktuves;

2.16.6.2. atkušņa laikā jāattīra virsūdeņu uztvērējus (gūlijas) 0,5m rādiusā, nodrošinot brīvu ūdens ieplūdi gūlijā no visas brauktuves;

2.16.6.3. privātīpašumiem piegulošajās teritorijās ietves jāattīra no sniega 1,5m platumā, (aizliegts mest sniegu uz ielas braucamās daļas un kraut sniegu sabiedriskā transporta pieturvietu zonās).

2.16.7. ja sniegs un ledus, kas atrodas uz jumtiem, karnīzēm, ūdens noteku caurulēm un balkoniem rada draudu situāciju, bīstamās vietas jānorobežo un jānotīra 24 stundu laikā. No jumtiem nomestais sniegs un ledus nekavējoties jāaizvāc.

2.16.8. sniega izgāztuves vietas norāda Būvvalde.

III. Apstādījumi

3.1. Teritoriju īpašniekiem un valdītājiem jānodrošina visu nepieciešamo agrotehnisko pasākumu savlaicīga ievērošana (laistīšana, irdināšana, sauso zaru apgriešana, vainagu veidošana, augu kaitēkļu un slimību apkarošana, zāles nopļaušana).

3.2. Ozolnieku novada koplietošanas teritorijā aizliegts:

3.2.1. lauzt kokus, krūmus un to zarus, plūkt lapas un ziedus, noraut un lasīt augļus un tecināt sulas no kokiem, piegružot zālienus, puķu dobes, celiņus un ūdenstilpes- jebkādā veidā bojāt apstādījumus;

3.2.2. bojāt solus, žogus, inventāru un iekārtas;

3.2.3. graizīt kokus, piestiprināt pie kokiem reklāmas, paziņojumus un numurus, dažādus rādītājus, vadus u.c.. priekšmetus, kā arī dzīt kokos āķus un naglas, izmantot kokus veļas žāvēšanai;

3.2.4. ūdenstilpēs mazgāt veļu, transportlīdzekļus, peldināt dzīvniekus;

3.2.5. novietot transportlīdzekļus zālienos, kā arī tuvāk par 2,5m no kokiem un 1,5m no krūmiem, izņemot vietas, kur ir ierīkotas stāvvietas vai ielu brauktuves;

3.2.6. atrakt un apbērt koku ar zemi vai būvgružiem tuvāk par 1,5m no stumbra un apbērt koku sakņu kaklus ar zemi vai būvgružiem;

3.2.7. nokraut dažādus materiālus apstādījumu teritorijā bez saskaņošanas ar Būvvaldi;

3.2.8. bez atļaujas izcirst, apgriezt vai pārstādīt jebkurus kokus (diametrā virs 8cm) un stādītos krūmus, tai skaitā bojātos un sausos;

3.2.9. ierīkot sniega un ledus izgāztuves bez saskaņošanas ar Būvvaldi;

3.2.10. apglabāt mājdzīvniekus tam nepiemērotās vietās nesaņemot LR likumdošanā paredzētās atļaujas;

3.2.11. izliet ķimikālijas un izmest bīstamos atkritumus.

3.3. Sabiedrisku pasākumu organizēšana veicamā saskaņā ar LR likumdošanu un Domes lēmumiem un saistošajiem noteikumiem.

IV. Rakšanas darbi

4.1. Šie saistošie noteikumi tiek ieviesti, lai saglabātu un aizsargātu ielas, ceļus, būves, labiekārtotās teritorijas un pazemes inženierkomunikācijas Ozolnieku novadā, tie ir obligāti visām fiziskajām vai juridiskajām personām neatkarīgi no resoru pakļautības un īpašuma formas, kas projektē, būvē, remontē un ekspluatē pazemes inženierkomunikācijas, ceļu un dzelzceļa sliežu ceļus Ozolnieku novada administratīvajās robežās.

4.2. Zemes darbi (laukumos, ielās, caurbrauktuvēs, zālājos, dārzos, parkos, skvēros, pagalmos un citās vietās), pazemes inženierkomunikāciju izbūve un remonts, ar virszemes būves saistītu darbu izpilde pieļaujama tikai tādā gadījumā, ja ir saskaņots projekts un Būvvaldes darba veikšanas atļauja.

4.3. Avārijas darbus, kas saistīti ar grunts rakšanu vai ceļu segumu uzlaušanu drīkst sākt atbilstoši noteikumiem nodaļā "Avārijas darbi".

4.4. Patvaļīgi rakt aizliegts dziļāk par 0,3m.

4.5. Bez pazemes inženierkomunikāciju atvienošanas aizliegts urbt, dzīt pāļus un tapas, izstrādāt smilts, grunts karjerus, sagādāt velēnas, plānot laukumus un nojaukt ēkas.

4.6. Pazemes inženierkomunikāciju izbūves galvenais paņēmiens, šķērsojot ielas, parasti ir slēgtais paņēmiens bez seguma virsmas uzlaušanas. Jautājumu par pazemes inženierkomunikāciju izbūves slēgtā paņēmiena mērķtiecību un iespēju izlemj projektēšanas organizācija projekta un tāmes dokumentācijas izstrādes stadijā un saskaņo LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

4.7. Aizliegti jebkuri zemes darbu veidi, kas saistīti ar ceļu segumu un ietvju uzlaušanu pēc jauna asfaltbetona seguma uzklāšanas: uz ietvēm- trīs gadus, ielas braucamajā daļā- piecus gadus. Izņēmums ir avārijas darbi.

4.8. Darbu vietas aprīkojamas saskaņā ar LR MK 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. Par darba vietas aprīkojuma stāvokli ir atbildīgs objekta darbu vadītājs.

4.9. Satiksmes organizācijas shēmas grozījumi jāsaskaņo ar Būvvaldi un ceļu pārvaldītājs atbilstoši LR MK 1998.gada 15.decembra noteikumiem Nr.456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi”.

4.10. Par transporta kustības slēgšanu darbu pasūtītājam jāinformē ugunsdzēsības un glābšanas dienests, ceļu policija un neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija. Pagaidu apvedceļus būvē, uztur un slēdz uzņēmums, kas veic būvdarbus.

4.11. Satiksmi uz ielām vai ceļiem to remontdarbu laikā ierobežo vai aizliedz ceļu pārvaldītājs saskaņā ar ceļu likuma 8. pantu.

4.12. Izbūvējot pazemes inženierkomunikācijas, būvdarbu veicējam jāgādā par gājēju drošu pārvietošanos un transportlīdzekļu iebraukšanu pagalmos.

4.13. Rakšanas darbu atļauju izsniedz tikai licencētām organizācijām, sertificētiem darbu vadītājiem.

4.14. Par kontrolšahtu (ūdensvadu, gāzes, kanalizācijas kabeļu, drenāžas u.c.) vākiem atbildīgi inženierkomunikāciju īpašnieki.

4.15. Ja atklāti patvaļīgas rakšanas gadījumi, pēc Būvvaldes pieprasījuma darbi nekavējoties jāpārtrauc. Turpmākie darbi atļaujami pēc atļauju noformēšanas.

 

V. Kārtība kādā saskaņojami pazemes inženierkomunikāciju izbūves, pārbūves, remonta un rakšanas darbu projekti

5.1. Pazemes inženierkomunikāciju izbūves, pārbūves un remonta, ceļu remonta un celtniecības darbi un zemes darbi, kas saistīti ar inženierkomunikācijām, pieļaujami tikai atbilstoši projektiem, kas saskaņoti ar Būvvaldi un:

5.1.1. Ozolnieku novada elektroietaišu apkalpotāju;

5.1.2. VAS „Latvenergo” DET JTR;

5.1.3. SIA „Ozolnieku KSDU” vai SIA „Āne EP”;

5.1.4. LVC;

5.1.5. A/s „Latvijas Gāze” Jelgavas iecirkni;

5.1.6. SIA "Lattelekom";

5.1.7. rakšanas darbu veikšanas teritorijas īpašnieks.

5.2. Topogrāfiskās informācijas aktualizācijas kārtība:

5.2.1. Lai izveidotu un uzturētu aktuālu Ozolnieku novada digitālo inženiertopogrāfisko karti, veicot inženierkomunikāciju, ēku un transporta būvju celtniecību (rekonstrukciju, restaurāciju vai renovāciju), jānodrošina vienota – visa veida topogrāfiskās informācijas elementu, ar mēroga 1:500 noteiktību, uzmērīšana; kā arī šo noteikumu prasību izpilde sastādot izpildmērījumus un pieņemot ekspluatācijā būves.

5.2.2. Noteikumu prasības ir obligātas visām juridiskajām un fiziskajām personām, kas Ozolnieku novadā veic inženierkomunikāciju, ēku un transporta būvju celtniecību vai ekspluatāciju, vai, kuru bilancē ir augstākminētās būves, vai, kuras veic ģeodēziskos uzmērīšanas darbus.

5.2.3. Inženierkomunikāciju, ēku un transporta būvju celtniecība (rekonstrukcija, restaurācija vai renovācija) jāveic saskaņā ar Būvvaldes akceptēto būvprojektu, kuram par pamatu ņemta licencēta/sertificēta komersanta izstrādāts inženiertopogrāfiskais plāns, kas saskaņots ar komunikāciju organizācijām, pašvaldības norīkotu personu un ievadīts vienotajā novada digitālajā kartē.

5.3. Topogrāfiskā materiāla aktualizācija celtniecības vajadzībām nav nepieciešama:

5.3.1. Avārijas darbu gadījumā*;

5.3.2. Uzstādot pagaidu būves vai reklāmas stabus (līdz 0,3m dziļumam)*;

5.3.3. Veicot lokālus darbus laukumā, kura platība nepārsniedz 4m2 vai tīklu garums nav lielāks par 4m*;

5.3.4. Darbu veikšanai, kuriem nav vajadzīgs būvprojekts*;

5.3.5. Ja esošā topogrāfiskā materiāla aktualizācijas termiņš nav beidzies*.

(*) - šajos gadījumos var izmantot esošo topogrāfisko vai kadastra kartes materiālu.

5.4. Novada administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas pieņemšanu un pārbaudi digitālā veidā, tajā skaitā ielu sarkanās līnijas u.c. informāciju, realizē un koordinē pašvaldības norīkota persona, kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu, kas ir saskaņota ar pašvaldību.

5.5. Būvvalde pieņem tikai licencētu/sertificētu komersantu topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā izpildmērījumus un izpildshēmas), kas veikti digitālā formā (*.dgn, *.dwg, *.dxf formātā) LKS-92 koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā, kurus pašvaldības norīkota persona ir reģistrējusi pašvaldības datu bāzē un ievietojusi novada digitālajā kartē. Visos projektos, kuri tiek skaņoti būvvaldē, jābūt topogrāfiskā plāna oriģinālam, vai apstiprinātai kopijai.

5.6. Koordinētu objekta situācijas punktu uzmērīšanu jāveic saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 5.maija noteikumiem nr.168 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā" prasībām..

5.7. Ja pazemes inženierkomunikāciju trases skar citu organizāciju intereses, projekts jāsaskaņo ar tām. Šo nepieciešamību nosaka Būvvalde

5.8. Pirms projekta uzdevuma sastādīšanas un projektu izstrādes jautājumu par paredzētajām pazemes inženierkomunikāciju izbūves trasēm iepriekš jāsaskaņo ar Būvvaldi.

5.9. Aizliegts mainīt apstiprinātās trases bez saskaņošanas ar Būvvaldi.

5.10. Domstarpību gadījumos galīgo lēmumu par paredzētajām trasēm pieņem Būvvalde.

5.11. Projekta saskaņojums ir derīgs divus gadus no saskaņošanas brīža, būvvalde pagarina, akceptētā, izvērtētā skiču projekta vai akceptētā tehniskā projekta derīguma termiņu uz diviem gadiem, ja būvvaldē ir saņemts attiecīgs pasūtītāja iesniegums

VI.. Kārtība, kādā izsniedzamas darbu veikšanas atļaujas

6.1. Atļauju darbiem Ozolnieku novada ielās un uz ceļiem sarkano līniju robežās izsniedz un darbu izpildes kārtību nosaka Būvvalde.

6.2. Lai saņemtu atļauju pazemes inženierkomunikāciju izbūvei, remontam, rakšanas darbiem ielu sarkano līniju robežās, Būvvaldei jāiesniedz šādi dokumenti:

6.2.1. ar Būvvaldes pārstāvja piedalīšanos sastādīts defektu akts, kurā atspoguļots ceļu seguma stāvoklis pirms pazemes inženierkomunikāciju izbūves un pārbūves sākuma, un segumu atjaunošanas darbu apjoms;

6.2.2. ar Būvvaldi un ar visām ieinteresētajām organizācijām saskaņots trases projekts;

6.2.3. projekta kalendārais grafiks.

6.3. Ja rakšanas darbi saistīti ar transporta kustības izmaiņām (satiksme tiek pārtraukta, novirzīta pa citu maršrutu), tad darba izpildītājs no saviem līdzekļiem apmaksā sludinājuma publicēšanu vietējā laikrakstā 3 dienas pirms darbu uzsākšanas.

6.4. Atļaujas ceļu seguma uzlaušanai neizsniedz uzņēmumiem, kam ir parāds par seguma atjaunošanu.

VII. Rakšanas darbu izpildes kārtība

7.1. Visus darbus pazemes inženierkomunikāciju izbūvē un remontā, kā arī ceļa seguma atjaunošanā ir tiesības veikt tikai licencētām personām.

7.2. Uzlaužot segumu transporta un gājēju kustības vietās, jāievēro kārtība, ko nosaka Būvvalde. Jānodrošina transporta un gājēju satiksmes drošība. Par transporta kustību un gājēju drošību darba zonās atbild personas, kuras atbildīgas par darbu izpildi.

7.3. Darbu izpildes laikā personai, kura atbildīga par darbu izpildi, vai personai, kura viņu aizstāj, jāuzturas darba vietā.

7.4. Par esošo pazemes inženierkomunikāciju saglabāšanu atbildīga persona, kura atbildīga par darbu izpildi.

7.5. Darbu izpildītājiem jāievēro tehniskie noteikumi, kas norādīti darbu veikšanas atļaujā, kā arī ieinteresēto organizāciju pārstāvju noteikumi. Darba izpildītājs ir atbildīgs par atrakto inženierkomunikāciju saglabāšanu darbu izpildes laikā.

7.6. Bez Būvvaldes rakstiskas atļaujas aizliegta būvmateriālu un grunts glabāšana laukumos, apstādījumos un uz ielas vai ceļa.

7.7. Ja ceļu braucamā daļa ir jāatrok visā platumā un nepieciešams pilnīgi slēgt satiksmi, tad jāierīko pagaidu apvedceļš. To ierīkošana jāskaņo ar CSDD Jelgavas nodaļu. Vietējos apvedceļus ierīko uzņēmums, kas veic darbus. Izbūvētos vietējos pagaidu apvedceļus pagaidu ekspluatācijā pieņem Būvvalde. Ekspluatācijas laikā vietējos apvedceļus uztur kārtībā un atbild par satiksmes drošību uzņēmums, kas veic būvdarbus. Pēc ceļa seguma atjaunošanas ielā, pagaidu apvedceļu likvidē un teritoriju atjauno sākotnējā izskatā uzņēmums, kas veic darbus.

7.8. Veicot rakšanas darbus jāievēro šādi noteikumi:

7.8.1. tranšejas platumam jābūt minimālam atkarībā no pazemes inženierkomunikāciju ārējiem gabarītiem. Asfaltbetona ceļa segumu ar rakstisku Būvvaldes atļauju atļauts uzlauzt, to sagriežot ar asfalta griešanas mašīnām;

7.8.2. tranšejas un būvbedres jānostiprina atbilstoši darbu izpildes projektam;

7.8.3. tranšejas un būvbedres, kas atrodas uz braucamajām daļām, trotuāriem, laukumiem, jāaizber ar drenējošo smilti slāņos, kuru biezums nepārsniedz 0,2m, katrs slānis rūpīgi jānoblietē;

7.8.4. smilts sablīvējuma koeficentam tranšejās un būvbedrēs jābūt ne mazākam par 0,98;

7.8.5. ūdeni no būvbedrēm, tranšejām un inženierkomunikāciju akām var atsūknēt virsūdeņu uztvērējos (gūlijās) ar noteikumu, ka pie gūlijas tiek ierīkots nostādinātājs - smilts un citu rupjāko piemaisījumu atdalīšanai. Aizliegts ūdeni sūknēt tieši uz brauktuves un ielām.

7.9. Pēc pazemes inženierkomunikāciju izbūves vai pārbūves beigām atbildīgajam darbu vadītājam:

7.9.1. aizbērtā tranšeja līdz tās nodošanai ceļu seguma atjaunošanai jāuztur stāvoklī, kas nodrošina transporta un gājēju kustības drošību;

7.9.2. lai objektu nodotu atjaunošanai, obligāti jāizsauc tās organizācijas pārstāvis, kam uzdota ceļu seguma atjaunošana.

7.10 Būvdarbu ģeodēziskā kontrole un izpildmērījumu nodošana:

7.10.1. No jauna uzbūvēto, rekonstruēto vai renovēto būvju izpildmērījumos jāuzrāda visi objekta galvenie elementi un raksturīgie punkti. Objekta punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz 3 viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem situācijas punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfiskajā uzmērījumā vai kadastra kartē.

7.10.2. Pēc pazemes inženierkomunikāciju izbūves, pirms tranšejas aizbēršanas jāsastāda trases izpildmērījums, kuram jāatbilst noteiktajām prasībām:

7.10.2.1. noformētam digitālā formā ar Bentley programmatūru ,,MicroStation” savietojamu failu veidā (*.dgn; *.dwg; *.dxf formātā), uzrādot horizontālās piesaistes un vertikālās atzīmes;

7.10.2.2. LKS-92 koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā;

7.10.2.3. valstī apstiprinātajiem topogrāfiskajiem apzīmējumiem;

7.10.2.4. atbilstoši mēroga 1: 500 noteiktībai.

7.10.3. Pazemes inženierkomunikāciju izpildmērījumiem jābūt reģistrētiem un ievietotām pašvaldības digitālajā inženiertopogrāfiskajā kartē. Izpildmērījumu reģistrēšanu un ievietošanu pašvaldības digitālajā kartē veic pašvaldības norīkota persona.

7.10.4. Inženiertīklu pieņemšanai ekspluatācijā pēc to izbūves jānotiek Latvijas būvnormatīva LBN 301 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” noteiktajā kārtībā.

7.10.5. Pēc izpildmērījumu nodošanas būvinspektors izdara atzīmi atļaujās par darbu izpildi un mērījumu nodošanu.

7.10.6. Objektu ģeodēzisko uzmērīšanu organizē un nodrošina persona, kas saņēmusi rakšanas darbu atļauju (būvatļauju), pirms vaļējās tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.

7.10.7. Pazemes inženierkomunikāciju ģeodēzisko uzmērīšanu un kontroli veic ģeodēziskajos darbos licencēts/sertificēts komersants.

7.10.8. Strīdus gadījumā pašvaldībai ir tiesības pieaicināt citu ģeodēziskajos darbos licencētu/sertificētu komersantu, lai veiktu iesniegto izpildmērījumu pārbaudi. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā vainīgā puse.”

7.9.Diennakts laikā pēc tranšejas aizbēršanas liekā grunts un materiāli jāaizvāc un darba vieta jānotīra organizācijai, kas veic būvdarbus.

7.10.Kad aizbērtā tranšeja pieņemta seguma atjaunošanai, līdz darbu beigām, par rakuma vietu stāvokli un to norobežošanu atbildīgs uzņēmums, kas veic rakšanas darbus.

7.11.Aizliegts sagatavot betonu, javu un bituma maisījumu tieši uz brauktuves, ietvēm vai zaļajiem stādījumiem. Šim nolūkam jāierīko koka vai metāla klājums.

7.12.Par konstatētiem ielu un ietvju atjaunotā seguma bojāšanās (iesēduma) gadījumiem darbu izpildītājam paziņo Būvvalde. Pēc šāda signāla saņemšanas izpildītāja pienākums ir novērst radušos bojājumus 48 stundu laikā.

7.13. Izpildot rakšanas darbus, aizliegts apbērt ar zemi inženierkomunikāciju virszemes daļas un to apzīmētos ģeodēziskos punktus, aku vākus, sadales skapjus u.c. Ja, veicot zemes rakšanas darbus, tiek atrastas pazemes inženierkomunikācijas, kas nav uzrādītas projekta dokumentācijā, darbi ir nekavējoties jāpārtrauc. Jāveic visi pasākumi, lai pasargātu atrastās pazemes inženierkomunikācijas pret bojājumiem, nekavējoties darbu vietā jāizsauc Būvvaldes pārstāvis, kā arī jāfiksē inženierkomunikāciju novietojums dabā, attiecīgi tā jāuzmēra un jāattēlo izpildmērījumā.".

VIII. Avārijas darbi

8.1. Avārijas rakšanas darbus veic personas, kuru bilancē atrodas bojātās pazemes inženierkomunikācijas. Avārijas likvidēšanai izsniedz darbu veikšanas atļauju uz laiku līdz 10 kalendāra dienām.

8.2. Darbi pazemes inženierkomunikāciju avāriju likvidēšanā jāsāk nekavējoties. Par avāriju jāziņo Būvvaldei.

8.3. Avārijas darbu vietas nožogo visā darbu platībā un diennakts tumšajā periodā arī apgaismo.

8.4. Pēc avāriju likvidēšanas nekavējoties jāizdara ceļu seguma iepriekšējie atjaunošanas darbi, aizberot tranšejas ar drenējošo smilti, pa slāņiem to noblietējot, un ar attiecīgu šķembu slāni. No darbu vietas jāaizved liekā grunts, būvgruži un citas avārijas darbu paliekas.

IX. Ceļa seguma un zaļo stādījumu atjaunošanas kārtība

9.1. Ceļa un ietvju segums jāatjauno atbilstoši celtniecības normu, noteikumu un tehnisko noteikumu prasībām:

9.1.1. ielas brauktuves asfaltbetona segumi jāatjauno ne tikai būvbedres vai tranšejas laukumā, bet arī rakšanas procesā radušos seguma deformāciju, izplatīšanās (plaisu) joslās. Seguma atjaunošanas robežas precizējamas Būvvaldes pārstāvja klātbūtnē;

9.1.2. ceļa brauktuves asfaltbetona segums pēc pazemes inženierkomunikāciju izbūves ceļa apmaļu tiešā tuvumā (ja atlikušās joslas platums nav lielāks par 1,5metriem) jāatjauno pilnībā līdz apmalei;

9.1.3. ielu rakšanas vietās ar uzlabotu grunts segumu virskārtai jāuzber 15cm biezs grants vai šķembu slānis, nomaļu joslās tranšejas un būvbedru virskārtā jāuzber 5cm biezs grants , vai piemērota rupjuma šķembu slānis. Uz tranšejas vai būvbedres grunts sēšanas kompensācijai obligāti jāizveido valnītis 5...10cm biezumā;

9.1.4. grunts segums jāatjauno sākotnējā izskatā, atbilstoši Būvvaldes izdotiem darba noteikumiem;

9.1.5. stādījumi vai sējumi jāatjauno visā rakšanas platībā atbilstoši Būvvaldes izdotiem darba noteikumiem,

9.1.6. virszemes ceļu būves (stabi, stabiņi, transporta un gājēju nožogojumi u.c.) jāatjauno uzņēmumam, kas izbūvē vai remontē pazemes inženierkomunikācijas un (vai) veic rakšanas darbus.

9.2. Ceļa seguma atjaunošanas termiņus nosaka atkarībā no darba apjoma un ielas nozīmības. Ielu brauktuves un ceļa segumus jāatjauno sākotnējā veidā:

9.2.1. 24 stundu laikā - maģistrālās ielās un ielās ar intensīvu transporta kustību;

9.2.2. 48 stundu laikā - pārējās ielās.

9.3. Atjaunotos ceļu segumus nodod Būvvaldei, parakstot attiecīgu aktu.

9.4. Ja pēc .ceļu seguma atjaunošanas 2 gadu laikā tas iegrimst tādēļ, ka grunts tranšejā nav kvalitatīvi noblietēta, atkārtotu ceļa seguma atjaunošanu izdara uz tā uzņēmuma rēķina, kas veicis pazemes inženierkomunikāciju izbūves darbus.

X. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu.

10.1. Par saistošo noteikumu “Ozolnieku novada teritorijas labiekārtošana, uzturēšana un aizsardzība" pārkāpšanu sastādīt administratīvo protokolu un uzlikt naudas sodu savas kompetences ietvaros ir tiesīgas sekojošas amatpersonas un institūcijas:

10.1.1. Būvvalde;

10.1.2. pašvaldības policisti;

10.1.3. pašvaldības iestāžu un uzņēmumu amatpersonas savas kompetences ietvaros, ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu un uzlikt naudas sodu viņiem ir noteiktas ar Domes priekšsēdētaja rīkojumu.

10.2. Pār saistošo noteikumu “Ozolnieku novada teritorijas labiekārtošana, uzturēšana un aizsardzība" pārkāpšanu izsakāms brīdinājums vai uzliekams naudas sods līdz 80,00 euro.

10.3. Par saistošo noteikumu ''Ozolnieku novada teritorijas labiekārtošana, uzturēšana un aizsardzība" pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek izlietota:

10.3.1. 50% no iekasētās sodas naudas paliek to institūciju rīcībā, kas uzlikušas sodu, darbinieku materiālajai stimulēšanai un tehnisko līdzekļu iegādei;

10.3.2. 50% no iekasētās soda naudas tiek ieskaitīti Ozolnieku novada budžetā.

11. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi 8/2004 „Ozolnieku novada teritorijas labiekārtošana, uzturēšana un aizsardzība”.

 

Novada domes priekšsēdētājs                                                               Māris Ainārs

 

GROZĪJUMI

 

1/2011 „Grozījumi saistošajos noteikumos "Ozolnieku novada teritorijas labiekārtošana, uzturēšana un aizsardzība""

11/2011 Grozījumi "Ozolnieku novada teritorijas labiekārtošana, uzturēšana un aizsardzība"

Grozījumi spēkā ar 2014.gada 1.janvāri:

Saistošie noteikumi 19/2013 "Grozījumi 2010.gada 9.marta Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.15/2010 "Ozolnieku novada teritorijas labiekārtošana, uzturēšana un aizsardzība""

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūlijs, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
18
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs