Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

14/2010 "Ozolnieku novada kapsētu uzturēšanas noteikumi"

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

AKTUĀLĀ REDAKCIJA

Apstiprināti

Ozolnieku novada domes

2010. gada 9.februāra

lēmumu Nr.4 (protokols Nr.2)

 

Grozījumi apstiprināti ar Ozolnieku novada domes

2010.gada 09.marta sēdes lēmumu

Nr.1(protokols Nr.3)

 

 

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.14/2010

„Ozolnieku novada kapsētu uzturēšanas noteikumi”


Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma

“Par pašvaldībām” 21. un 43. pantu.

 1.     Vispārīgie jautājumi.

1.1.Noteikumos lietotie termini;

1)     kapsēta– īpaša teritorija, kas saskaņā ar Ozolnieku novada domes lēmumu paredzēta mirušo apbedīšanai;

2)     atvērta kapsēta– kapsēta, kur mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapa vietas;

3)     daļēji slēgta kapsēta– kapsēta, kur mirušo apbedī tikai ģimenes kapa vietās;

4)     slēgta kapsēta– kapsēta, kur mirušo apbedīšana nenotiek;

5)   kapa vieta (ģimenes kapa vieta)– noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, ko ierāda mirušo apbedīšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai: kopiņas izveidošanai un apzaļumošanai, krūmu sastādīšanai, soliņa novietošanai, kapa aprīkojuma uzstādīšanai;

6)     kapa vietas nomnieks– fiziska vai juridiska persona, ar kuru noslēgts nomas līgums par ģimenes kapa vietas izveidošanu;

7)     kapliča– ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas laikā;

8)     kapa vietas kopējs- fiziska vai juridiska persona, kas noslēgusi kapavietas apkopšanas līgumu ar kapavietas nomnieku;

9)     kapsētas uzturētājs- fiziska vai juridiska persona, kura noslēgusi kapsētas uzturēšanas līgumu ar kapsētas īpašnieku;

10) kapsētas pārzinis- amatpersona, kura pilda kapsētu uzturēšanas noteikumos paredzētos pienākumus un nodrošina šo noteikumu ievērošanu.

1.2.Šie noteikumi ir obligāti un saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā.

1.3.Ozolnieku novada dome atbild par kapsētas teritorijas reģistrēšanu zemesgrāmatā, pirms tam jāveic teritorijas inventarizācija un jāsastāda apbedījumu vietu shēma un mirušo reģistrācijas grāmatas.

1.4.Ozolnieku novada domes izpilddirektors pārrauga un kontrolē šo noteikumu ievērošanu, kapsētu arhitektūras un ainavas veidošanu visās Ozolnieku novada kapsētās un nodrošina šo noteikumu ievērošanu.

1.5.Ozolnieku novada kapsētas var būt Ozolnieku novada pašvaldības, reliģiskas organizācijas vai citas personas īpašums.

1.6.Ozolnieku novada teritorijā ir atvērtas, daļēji slēgtas un slēgtas kapsētas. Kapsētas statusu nosaka Ozolnieku novada dome.

1.7.Kapsētas paredzētas Ozolnieku novada iedzīvotāju un viņu radinieku apbedīšanai. Citu personu (radinieku) apbedīšana Ozolnieku novada pašvaldības kapsētās iespējama, ja kapavietas nomnieks ir saņēmis Ozolnieku novada domes saskaņojumu, ja kapvietas nomnieks ir noslēdzis nomas līgumu ar Ozolnieku novada domes izpilddirektoru par kapvietas ierīkošanu.

1.8.Kapakmeņu, pieminekļu un piemiņas plākšņu, kā arī apmaļu uzstādīšana Ozolnieku novada kapsētās un šo kapsētu labiekārtošanas pasākumi jāsaskaņo Ozolnieku novada būvvaldē.

1.9.Ozolnieku novada kapsētu darbību koordinē Ozolnieku novada domes izpilddirektors.

1.10.       Ozolnieku novada izpilddirektors pārrauga Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā esošās atsevišķās kapavietas, pasaules karos un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo Latvijas karavīru un nacionālo partizānu, Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā apbedīto citu valstu karavīru brāļu kapus un karu upuru kapus, kā arī risina jautājumus par pārapbedīšanu šajās kapavietās.

 2.     Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi

2.1.Kapsētu apmeklētājiem, kapavietu nomniekiem, strādniekiem, amatniekiem, kopējiem un citām personām, kuras atrodas kapsētā, jāizturas godbijīgi un klusi ievērojot šos noteikumus.

2.2.Apmeklētājiem kapsētās aizliegts:

2.2.1.     ievest dzīvniekus;

2.2.2.     pārvietoties ar slēpēm, velosipēdiem, skrituļslidām, motocikliem u.tml.;

2.2.3.     braukt ar automašīnām, izņemot gadījumus, kad ir saņemta kapsētas īpašnieka vai pārziņa atļauja;

2.2.4.     braukt ar automašīnu kapsētu teritorijā bēru ceremonijas laikā;

2.2.5.     izvietot kapsētu teritorijā reklāmas paziņojumus un plakātus;

2.2.6.     sniegt apbedīšanas un kapavietu kopšanas komercpakalpojumus bez kapsētas īpašnieka vai pārziņa atļaujas;

2.2.7.     piegružot kapsētas teritoriju un dedzināt atkritumus;

2.2.8.     stādīt kokus vai krūmus bez kapsētas īpašnieka vai pārziņa atļaujas;

2.2.9.     ņemt smiltis un zemi;

2.2.10. postīt kapsētu aprīkojumu (sētas, solus, sūkņus, ēkas, pieminekļus, piemiņas plāksnes u.tml.) un stādījumus.

2.3.Šīs nodaļas noteikumu neievērošana ir administratīvi sodāms pārkāpums, par ko iedzīvotājiem vai amatpersonām var piemērot naudas sodu līdz 80,00 euro.

 3.     Kapa vietas kopšana

3.1.Kapavietas nomnieka pienākums ir gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietu un to regulāri kopt.

3.2.Krūmi, kas norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 70 cm. Tos nedrīkst stādīt aiz kapavietas robežām.

3.3.Kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, nedrīkst pārsniegt 20 cm augstumu.

3.4.Bez Ozolnieku novada pašvaldības atļaujas aizliegts izcirst kokus, kuru diametrs 10cm no zemes lielāks par 8 cm.

3.5.Kapavietas nožogošanai un noformēšanai aizliegts izmantot šīferi, skārdu, plastmasas izstrādājumus un citus nepiemērotus materiālus.

3.6.Atkritumi pēc kapu kopšanas pabeigšanas jānogādā atkritumu savākšanas vietās uzstādītajos konteineros vai kaudzēs. Neorganiskie atkritumi (stikla, plastmasas pudeles, PVC maisiņi, skārds u.c.) obligāti ievietojami uzstādītajos konteineros.

3.7.Restaurēt vai izvest no kapsētas pieminekļus vai to elementus drīkst tikai ar Ozolnieku novada izpilddirektora rakstisku atļauju.

3.8.Kapavieta, kas netiek kopta piecus gadus pēc kārtas, tiek atzīta par neuzraudzītu. Katru gadu tiek sastādīts kapsētas īpašnieka vai uzturētāja izveidotās komisijas akts par neapkoptām kapavietām un kapavietas nomnieks tiek rakstiski brīdināts par iespējamo kapavietas nomas līguma vienpusēju pārtraukšanu. Kapsētas īpašnieka pilnvarota persona pēc pieciem gadiem pārtrauc nomas līgumu.

3.9.Virsapbedījumus kapavietās izdarīt aizliegts.

3.10.       Šīs nodaļas noteikumu neievērošana ir administratīvi sodāms pārkāpums, par ko iedzīvotājiem vai amatpersonām var piemērot naudas sodu līdz 80,00 euro.

 

4.     Amatnieku un kapavietu kopēju darbība kapsētā

4.1.Kā juridiskas, tā arī fiziskas personas, kuras savu darbību saskaņojušas ar kapsētas uzturētāju, var veikt kapavietu kopšanu un amatnieku pakalpojumus kapsētās pēc kapavietas nomnieka pasūtījuma.

4.2.Amatniekiem un kapavietu kopējiem, kas veic darbus kapsētā, jāsaņem Ozolnieku novada izpilddirektora saskaņojums par pakalpojumu sniegšanu.

4.3.Personām, kas kapsētās sniedz pakalpojumus, mehānismi un materiāli jānovieto tā, lai netraucētu kustību kapsētā. Darbus pabeidzot vai beidzoties darba dienai, darba vietas jāsakārto, atkritumi jānokopj atbilstoši šiem noteikumiem.

4.4.Ja darbu veikšanai nepieciešams transports, amatnieki un kapavietu kopēji drīkst izmantot tikai transporta līdzekļu izmēriem atbilstošus celiņus.

4.5.Šīs nodaļas noteikumu neievērošana ir administratīvi sodāms pārkāpums, par ko iedzīvotājiem vai amatpersonām var piemērot naudas sodu 80,00 euro.

 5.     Apbedīšanas kārtība

5.1.Personai tiek piešķirtas kapavietas nomas tiesības, pamatojoties uz miršanas apliecību un noslēgto kapavietas nomas līgumu.

5.2.Kapsētas īpašnieks vai uzturētājs ierāda kapavietu.

5.3.Apbedīšanas (izvadīšanas) pakalpojumus kapsētās sniedz bēru rīkotāja izvēlēts apbedītājs.

5.4.Kapu rakšanas pakalpojumus Ozolnieku novada pašvaldības kapsētās nodrošina Ozolnieku novada pašvaldības rīkotā izsolē izraudzīta apbedīšanas firma. Kapu rakšanas izcenojumi ir apstiprināti Ozolnieku novada domes noteiktajā kārtībā. Nekādā gadījumā nav pieļaujama patvaļīga šo izcenojumu palielināšana.

5.5.Bezpiederīgo apbedīšanai paredzēti Cenu kapi.

5.6.Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā. Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2m, platumam- 1m, dziļumam- 1,5m līdz zārka vākam. Apglabājot bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu.

5.7.Urna ar mirušā pelniem jāierok 1 m dziļumā. Attālumam starp kopiņām to garajās malās jābūt 1 m, īsajās malās- 0,5 m.

5.8.Kaps nedrīkst būt tuvāk par 1m līdz kokam un 0,3 m līdz piemineklim.

5.9.Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā ģimenes kapavietā, jaunā ģimenes kapavietā. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā kapavietā, uzstādot kopēju piemiņas zīmi.

5.10.       Ierādāmo kapavietu izmēri:

Kapa vieta

Platums ( m )

Garums ( m )

Laukums ( m2 )

Vienvietīga

2,00

3,00

6,00

Divvietīga

3,00

3,00

9,00

Trīsvietīga

3,50

3,00

10,50

Četrvietīga

4,50

3,00

13,50

5.11.       Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas brīža, saņemot Ozolnieku novada domes izpilddirektora un sanitārā dienesta atļauju.

5.12.       Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar Ozolnieku novada pašvaldību.

 

6.     Kapliču izmantošana

6.1.Kapličas izmantojamas sēru pasākumiem un mirušo novietošanai līdz apbedīšanas brīdim.

6.2.Kapličas drīkst apmeklēt tikai ar kapsētas īpašnieka atļauju.

 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                                                 M. Ainārs

 

GROZĪJUMI

19/2010 Grozījumi "Ozolnieku novada kapsētu uzturēšanas noteikumos” Nr.14/2010

Grozījumi spēkā ar 2014.gada 1.janvāri:

Saistošie noteikumi 23/2013 "Grozījumi 2010.gada 9.februāra Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.14/2010 "Ozolnieku novada kapsētu uzturēšanas noteikumi""

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

maijs, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
28
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs