Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Detālplānojuma izstrādes uzsākšana nekustamajam īpašumam Skolas iela 6, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

Ozolnieku novada dome 2019.gada 24.janvārī pieņēma lēmumu (prot.2 lēmumu Nr.8) uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma Skolas iela 6, Ozolniekos un apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei.

Detālplānojuma izstrādes mērķis - zemes vienību 1,386ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumiem 54660010808 un 54660010928 sadale, paredzot savrupmāju un publisko apbūvi, inženiertehniskās, publiskās un transporta infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas.

Saskaņā ar Ozolnieku novada teritorijas plānojumu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 54660010808 un 54660010928 un kopējo platību 1.386 ha atrodas Jaukta centra apbūves teritorijā un detālplānojuma izstrāde nav pretrunā ar plānošanas dokumentiem.

Saskaņā ar darba uzdevumu, detālplānojums jāizstrādā 2 gadu laikā un izstrādātājam ir jāorganizē detālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 

Lēmums

Darba uzdevums

 

 

 

 

 


Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Skariņas"

Ozolnieku novada dome 2018.gada 12.aprīlī pieņēma lēmumu (prot.4 lēmumu Nr.23) uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma "Skariņas" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5444 005 0763 un apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei.

detalplan 2018

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemes vienības 1,6871ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5444 005 0763 sadale, paredzot individuālo dzīvojamo māju, inženiertehniskās, publiskās un transporta infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Andris Murņikovs.

 

 


 

Saskaņā ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 19.janvāra lēmumu Nr.15 /protokols Nr.1/ „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam "Upesvirši", Cenā, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā" uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamam īpašumam „Upesvirši", Cenu pagasts, kadastra numurs 5444 002 0112.

Detālplānojuma izstrādes mērķis- zemesgabala sadale, paredzot individuālo dzīvojamo māju, inženiertehniskās, publiskās un transporta infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas, kā arī apbūves parametru un aizsargjoslu noteikšana katrai projektētai zemes vienībai.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs - zemesgabala īpašnieks Jānis Uzars.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja - Ozolnieku novada pašvaldības zemes ierīcības inženiere Antra Plotņikova. Kontakttālrunis 63084707.

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv.

Pievienotie faili: