Ozolnieku novada Attīstības programma

Par Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam izstrādes uzsākšanu

2018.gada 21.jūnija domes sēdē pieņemts lēmums Nr. 9 "Par Ozolnieku novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu" un atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumiem Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" apstiprināts darba uzdevums, iekļaujot izstrādes procesa un sabiedrības līdzdalības plānu.

Domes lēmums;
Darba uzdevums;
Sabiedrības līdzdalības plāns.

Attīstības programmas izstrādes vadītāja: Inese Baumane, Attīstības un projektu daļas vadītāja, t: 26516231, e-pasts: inese.baumane@ozolnieki.lv.


 

2017.gada 14.marta domes sēdē apstiprināts Investīciju plāns:

Investīciju plāns (2017.-2019.gadam)


2016.gada 8.marta domes sēdē apstiprinātie aktualizētie Attīstības programmas pielikumi:

Rīcības plāns (2016.-2018.gadam)

Investīciju plāns (2016.-2018.gadam)

 

2015.gada 20.janvāra domes sēdē apstiprinātie aktualizētie Attīstības programmas pielikumi:

Pielikums Nr.1 "Rīcības plāns" (2015.-2017.)

Pielikums Nr.2 "Investīciju plāns"( 2015.-2017.)

Uzraudzības ziņojums par attīstības programmas ieviešanu 2015.gadā

 

2012. gada 10. jūlija Ozolnieku novada domes sēdē apstiprināja Ozolnieku novada Attīstības programmu 2012. - 2018. gadam.

Ozolnieku novada Attīstības programma 2012. - 2018.

Pielikums Nr. 1 "Rīcības plāns"

Pielikums Nr. 2 "Investīciju plāns"

Pielikums Nr. 3 "Ozolnieku novadā esošās derīgo izrakteņu atradnes"

Uzraudzības ziņojums par attīstības programmas ieviešanu 2012./2013. gadā

Ozolnieku novada attīstības programmas uzraudzības ziņojums par 2012.-2014.gadu

Investīciju plāns (2012-2014)