Plānošanas dokumenti

Plānošanas dokumenti

Ozolnieku novadā spēkā esošie plānošanas dokumenti:


1) Ozolnieku novada Attīstības programma 2012. - 2018. apstiprināta ar 2012. gada 10. jūlija Ozolnieku novada domes sēdes lēmumu;

2) Ozolnieku novada Teritorijas plānojums;

3) Vides pārskats Ozolnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2012–2036. gadam;

4) Ozolnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012. - 2036.;

5) Informatīvais ziņojums par Ozolnieku noavada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012. - 2036.