Pašvaldības kontakti

Vadība un administrācija

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

e-pasts

Domes priekšsēdētājs

 

Dainis Liepiņš

63028876 
29220485
dainis.liepins@ozolnieki.lv
Domes priekšsēdētāja vietnieks Guntars Akmentiņš 63050242
29997284
guntars.akmentins@ozolnieki.lv
Izpilddirektors Andulis Židkovs

63084704

26437111

andulis.zidkovs@ozolnieki.lv
Kancelejas vadītāja Zita Janitēna

63050241

zita.janitena@ozolnieki.lv
Pārvaldes vadītāja (Salgale) Eva Segliņa 63085677; 29166492 eva-s@inbox.lv
Cenu pagasta pārvaldniece Evita Lapsenberga 63048077
29797970
evita.lapsenberga@ozolnieki.lv
Personāla speciāliste Iveta Grundmane

63084718
29998480

iveta.grundmane@ozolnieki.lv
Personālvadības konsultante Laila Šteinberga

63084718

laila.steinberga@ozolnieki.lv

Iekšējā auditore-kvalitātes vadītāja Anda Neļķe-Krapauska

 

anda.nelke-krapauska@ozolnieki.lv

Datu aizsardzības speciālists Artūrs Mezītis

27753113

info@fdpa.lv

Ānes pakalpojumu centrs (Celtnieku ialā 12b, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3043)

Evita Lapsenberga 63048077
29797970

evita.lapsenberga@ozolnieki.lv

Ānes pakalpojuma centrs, apmeklētāju pieņemšanas laiki: otrdienās no plkst.14.00 līdz 17.00 un ceturtdienās no plkst.8.00-12.00 un 13.00-19.00

Branku pakalpojumu centrs, apmeklētāju pieņemšanas laiki: pirmdienās no plkst.14.00 līdz 17.00

Klientu apkalpošanas speciāliste Branku pakalpojumu centrā (Parka ielā 4, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042)

Lidija Žukovska

63057762 
 
lidija.zukovska@ozolnieki.lv
Klientu apkalpošanas centrs Garozā ("Eži", Garoza, Salgales pagasts, LV-3045)      

Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās: no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00
Ceturtdienās: no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00

Adrese: "Eži", Garoza, Salgales pagasts.

Pašvaldības policijas iecirkņa tālruņa Nr. 20029099

 

Kanceleja

Attīstības un projektu daļa

Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa

Finanšu un grāmatvedības daļa

Izglītības, kultūras un sporta daļa

Iepirkumu un juridiskā daļa

Būvvalde

Saimniecības daļa

Sociālais dienests

Bāriņtiesa

Pašvaldības policija

Dzimtsarakstu nodaļa

 

ADRESE:

Ozolnieku novada dome

Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Ozolnieku novads, LV-3018
Tālruņi: 66047876,  63084721
e-pasts: ozolnieki@ozolnieki.lv

E-iesniegumi

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

-informatīvai saziņai un ar e-parakstu* parakstītu dokumentu iesniegšanai, rakstot uz e-pastu: ozolnieki@ozolnieki.lv

-iesniedzot iesniegumus iestādei, izmantojot portālu www.latvija.lv. E-pakalpojumā „E-iesniegums iestādei” iesniedzot dokumentu, kur ietverts pašvaldības kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam.

-uzdodot jautājumus Ozolnieku novada domei, izmantojot mājas lapas piedāvāto iespēju sadaļā Jautājumi/ierosinājumi/atbildes. Uzdodot jautājumus, korekti jānorāda personas vārds, uzvārds un e-pasta adrese.


*ar e-parakstu parakstītus dokumentus jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu.