Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

4/2010 "Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai"

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

AKTUĀLĀ REDAKCIJA

 

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes

2010.gada 19.janvāra sēdes lēmumu Nr.3

                                                                                                                  (protokols Nr. 1)
Grozījumi apstiprināti
ar Ozolnieku novada domes
2015.gada 20.janvāra lēmumu Nr.___ (prot. Nr.1)

Saistošie noteikumi Nr.4/2010
„Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai ”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas.,15.punktu,
Latvijas Republikas likuma “Par nodokļiem un nodevām”
12.panta 1.daļas 10.punktu un Latvijas Republikas
Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 15.punktu
.

1. Saistošie noteikumi nosaka Ozolnieku novada pašvaldības nodevas būvatļaujas saņemšanai (turpmāk tekstā — “Nodeva”) likmes, personu loku uz kurām atteicas nodeva, kārtību kādā Nodeva apmaksājama, personu loku, kuras atbrīvojamas no Nodevas samaksas.
2. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu likmē ietver izmaksas , kas Ozolnieku novada pašvaldības institūcijām rodas būvprojekta saskaņošanas laikā (būvprojekta saskaņošana, nepieciešamo dokumentu sagatavošana un izsniegšana, kā arī citas ar būvprojekta saskaņošanu saistītas darbības).
3. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saskaņojot būvniecību, saņem no Ozolnieku novada Būvvaldes būvatļauju būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2015.gada 20.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1/2015, kas stājas spēkā 2015.gada 28.februārī):
4. Ēku, būvju tipi un nodevas likmes būvatļaujas saņemšanai:

Nr.p.k.

Ēku un būvju tipi

Nodeva, 
EUR 

4.1. Individuālās dzīvojamās ēkas būvniecībai, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai un nojaukšanai

 35,00

4.2. Dārza mājas (vasarnīcas), dzīvokļa,saimniecības ēkas, garāžas, kioska, lapenes u.c. palīgceltņu būvniecībai, rekonstrukcijai, renovācijai,restaurācijai un nojaukšanai

 14,00

4.3 Sabiedrisko, daudzdzīvokļu dzīvojamo, ražošanas ēkas un noliktavas būvniecībai, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai un nojaukšanai

 71,00

4.4  Sabiedriskās ēdināšanas, tirdzniecības objekta, veikala un sabiedriskās pirts ēkas būvniecībai,rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai un nojaukšanai

 71,00

4.5 Degvielas uzpildes stacijas, autoservisa un automazgātuves būvniecībai,rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai un nojaukšanai

 71,00

4.6 Inženiertīklu izbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai un nojaukšanai

 21,00

4.7 Inženierbūvju (ielas, stāvlaukumi, sparta laukumi) izbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai un nojaukšanai

 21,00

4.8 Teritorijas labiekārtošana (pie izstrādāta tehniskā projekta) izveidei, renovācijai

 21,00

4.9 Žoga izbūvei (izņemot rekonstrukciju)

 7,00

 

 5. Nodeva 50% apmērā maksājama pēc būvatļaujas saņemšanas būvvaldes noteiktajā termiņā. Atlikušos 50% no nodevas samaksā pirms dokumentu iesniegšanas būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi. Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvatļauja netiek realizēta, iekasētā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2015.gada 20.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1/2015, kas stājas spēkā 2015.gada 28.februārī)
6. Nodeva iemaksājama Ozolnieku novada pašvaldības kasē (par nodevas nomaksu tiek izsniegta kvīts) vai ar bankas iestāžu starpniecību, izmantojot skaidras naudas norēķinus vai pārskaitījumu.
7. Nodevas iemaksājamas Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžetā un tās izlieto saskaņā ar apstiprināto Ozolnieku novada pašvaldības budžetu.
8. Lai saņemtu būvatļauju, jāuzrāda maksājuma dokuments par Nodevas nomaksu pilnā apjomā.
9. No Nodevas maksāšanas tiek atbrīvoti būvatļaujas saņēmēji, ja būvniecība tiek realizēta pilnībā par Ozolnieku novada domes budžeta līdzekļiem.
10. No nodevas samaksas atbrīvo represētās personas, I un II grupas invalīdus, un daudzbērnu ģimenes, kuru apgādībā ir 3 un vairāk nepilngadīgi bērni.
11. Strīdu gadījumi izskatāmi Ozolnieku novada domē.
12. Kontroli par Nodevas nomaksu pilnā apjomā veic Ozolnieku novada būvvaldes
vadītājs.


Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                                                                  P.VeļeckisOzolnieku novada domes 20.01.2015. saistošo noteikumu Nr.___
" Grozījumi 2010.gada 19.janvāra
Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2010
„Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma   raksta sadaļas

Norādāmā   informācija

1. Projekta   nepieciešamības pamatojums

2010.gada   19.janvāra Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr.4/2010 „Par   pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai” 3.punktā ir atsauce Ministru   kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”,   kuri zaudējuši spēku ar jaunā Būvniecības likuma spēkā stāšanos 2014.gada   1.oktobrī.    Savukārt saistošo   noteikumu 5.punkts nosaka maksu par būvatļaujas saņemšanu saskaņā ar   2005.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.480 „Noteikumi par   kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 15.punktu, kurš ir   izteikts jaunā redakcijā saskaņā ar 2014.gada 21.oktobra Ministru kabineta   noteikumiem Nr.645 „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija   noteikumos Nr.480 "Noteikumi par   kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas””.

2.   Īss projekta satura izklāsts

     Saistošie noteikumi izstrādāti   pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas   3.punktu, 21. panta pirmās daļas 15.punktu,   likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 10.punktu, 2005.gada 28.jūnija Ministru   kabineta noteikumiem Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var   uzlikt pašvaldību nodevas” 15.punktu.

Noteikumu   3. un 5.punkts izteikti jaunā redakcijā atbilstoši 2005.gada 28.jūnija   Ministru kabineta noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības   var uzlikt pašvaldību nodevas” 15.punkta grozījumiem.

3. Informācija par   plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi nemaina pašvaldības budžeta ieņēmumus no nodevas   par būvatļaujas saņemšanu, bet nosaka jaunu kārtību tās maksāšanai.

4. Informācija par   plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie   noteikumi nerada ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par   administratīvajām procedūrām

     Saistošie noteikumi stājas spēkā   nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ozolnieku novada bezmaksas izdevumā   „Ozolnieku avīze”.

6. Informācija par   konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

 Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                                                                P.Veļeckis

 

Grozījumi spēkā ar 2014.gada 1.janvāri:

Saistošie noteikumi 15/2013 "Grozījumi Ozolnieku novada domes 2010.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4/2010 „Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai""

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

novembris, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
18
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs