Bāriņtiesas darbība

 

Bāriņtiesas darbības teritorija ir Ozolnieku novada administratīvā teritorija. Bāriņtiesas darbu vada bāriņtiesas priekšsēdētāja.
Bāriņtiesas priekšsēdētājas prombūtnes laikā viņas pienākumus pilda bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis.
Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē.
Sēdi vada bāriņtiesas priekšsēdētāja vai bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieks un tajā piedalās vismaz divi bāriņtiesas locekļi.

Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību, tādēļ, atkarībā no noslogotības, dokumentu noformēšana un izsniegšana var nenotikt pieprasījuma izdarīšanas dienā.

Ozolnieku novada bāriņtiesas darba laiks:

Pirmdiena      8.00. – 17.00
Otrdiena        8.00. – 17.00
Trešdiena      8.00. – 17.00
Ceturtdiena    8.00. – 19.00     
Pusdienas pārtraukums 12.00. - 12.45

Piektdiena     8.00. – 13.00

  
Bāriņtiesas priekšsēdētāja apmeklētājus pieņem:

Pirmdienā                8.00. – 12.00.         12.45. – 17.00.   
Ceturtdienā              8.00. – 12.00.         12.45. – 19.00.

 

BĀRIŅTIESAS SĒDES LAIKĀ APMEKLĒTĀJUS NEPIEŅEM!