Domes sēdes darba kārtība

Ozolnieku novada domes sēde notiks

2019.gada 21.februārī plkst.17.00

Stadiona ielā 10, Ozolniekos

Darba kārtība:

 1. Pašvaldības izpilddirektora A.Židkova pārskats par administrācijas darbu.
 2. Par Ozolnieku novada pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu amatā (I.Grundmane).
 3. Par nekustama īpašuma Sila ceļš 9, Garoza, Salgales pagasts, nodošanu atsavināšanai (A.Plotņikova).
 4. Iesnieguma izskatīšana - par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5444 007 0258 daļas nomu (A.Plotņikova).
 5. Iesnieguma izskatīšana – par NĪN atvieglojumu piešķiršanu SIA „G.R.B.Investīcijas” (S.Krūmiņa).
 6. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu (S.Krūmiņa).
 7. Par dzīvokļa Nr. 3 daudzdzīvokļu mājā Progresa ielā 2, Tetelē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, atsavināšanu (I.Malahovska).
 8. Par dzīvokļa „Viduči”-5, Jaunpēterniekos, Cenu pagastā,  Ozolnieku novada atsavināšanu (I.Malahovska).
 9. Ozolnieku novada pašvaldības 2019.gada iepirkumu plāns (A.Židkovs).
 10. Par Ozolnieku novada ģērboņa izmantošanu (A.Kļava).
 11. Ozolnieku novada izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšana savstarpējiem norēķiniem (D.Liepa).
 12. Par projekta finansējuma maksājuma veikšanu biedrībai “Tuvu” (A.Pošeika).
 13. Par grozījumiem Ozolnieku novada pašvaldības 2019.gada štatu sarakstā (I.Grundmane).
 14. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.27/2009 “Ozolnieku novada pašvaldības nolikums”(S.Krūmiņa).
 15. Ozolnieku novada Jauniešu domes nolikuma apstiprināšana (M.Pivovara).
 16. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu (S.Krūmiņa).
 17. Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.7/2019 “Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai Ozolnieku vidusskolas 1. klasē” (D.Tauriņa).
 18. Iesnieguma izskatīšana – par līdzfinansējuma piešķiršanu (S.Krūmiņa).

 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                                          D.Liepiņš

 

 

Pasākuma notikuma vieta - Ozolnieku novada dome