Teteles pamatskolas vecākiem

*kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

*e-klases lietotāja rokasgrāmata