Teteles pamatskolas pedagogiem

*e-klases lietošanas kārtība;

*kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē;

*darbs ar skolas iekšējo kārtības noteikumu pārkāpumiem