Mācību process Teteles pamatskolā

*izglītības programmas;

*MK noteikumi par 2016./2017. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku;

*MK noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2016./2017. mācību gadā;

*zvani uz stundām