Salgales pamatskolas dokumenti

1) Salgales pamatskolas nolikums

2) pirmsskolas grupu iekšējās kārtības noteikumi

3) kārtības noteikumi pamatskolas skolēniem

4) skolas iekšējās kārtības noteikumi

5) pašvērtējuma ziņojums