Salgales Mūzikas un mākslas skola

Salgales Mūzikas un mākslas skolas informācija

 

SalgalesMM logo      

Vīgriezes, Emburga
Salgales pagasts, Ozolnieku novads
LV-3045
Tālrunis:  63085665 ;  26572618 
e-pasts: salgales.ms@ozolnieki.lv

 

Direktore: Anda Silgaile

 

 

Salgales Mūzikas un mākslas skolas pašvērtējuma ziņojums (2018.)

Salgales Mūzikas un mākslas skola ir Ozolnieku novada Domes profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Skola dibināta 2005. gadā ar toreizējā Sidrabenes pagasta (tagad Salgales pagasts) domes lēmumu kā Salgales Mūzikas skola. 2013. gadā, sakarā ar mākslas programmas realizācijas uzsākšanu mainīts skolas nosaukums. Skola atrodas Emburgā, izvietota vienā ēkā ar Salgales pagasta pārvaldi. Izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats - dibinātāja apstiprināts Salgales Mūzikas un mākslas skolas Nolikums (Ozolnieku novada Domes 09.07.2013. sēdes lēmums - prot. Nr.9, 3§).

Skola īsteno licencētas profesionālās ievirzes izglītības mūzikas un mākslas programmas:

• Klavierspēle (kods 10V 212 01 1 un 20V 212 01 1);
• Ģitāras spēle (10V 212 02 1);
• Flautas spēle (10V 212 03 1 un 20V 212 03 1);
• Saksofona spēle (10V 212 03 1);
• Trompetes spēle (10V 212 03 1);
• Sitaminstrumentu spēle (10V 212 04 1 un 20V 212 04 1);
• Vizuāli plastiskā māksla (20V 211 00)

Izglītības iestāde piedāvā interešu izglītības programmu apguvi:

• „Mākslas studija-keramika"
• „Mūzikas ābecīte"