PII "Pūcīte" vecākiem

Interešu izglītība

  • Tautas dejas, skolotāja Mārīte Skrinda
  • Māla veidošana, skolotāja Una Ļaha
  • Angļu valoda «Skoliņas bērniem», skolotāja Daiga Igaune
  • Vokāli instrumentālais ansamblis "Dziedošās Pūcītes", skolotāja Renāte Stumberga

 

PRIORITĀTES 2018./2019. mācību gadam

1. Jaunā pirmsskolas izglītības mācību satura izmēģināšana un pieejas ieviešana

• Valodas kompetences attīstīšana: bērnu izteikšanās kultūras sekmēšana, lasītprasmes veicināšana, rokas attīstība-sagatavošanās rakstītprasmei, klausīšanās prasmju sekmēšana, emociju nosaukšana vārdos, pirkstiņrotaļas.

• Plānošana: uzdevumu izvirzīšana pa mācību jomām atbilstoši bērnu vajadzībām un aktualitātēm.

• Vide:1) fiziskā – veidot drošu, ikviena bērna patstāvības veicinošu un attīstības vajadzībām atbilstošu vidi telpās un ārā, organizētā un brīvā rotaļdarbībā;
2) emocionālā – veidot drošu sociāli emocionālo vidi un attīstīt pašregulācijas prasmes.


2. Pedagogu profesionālā pilnveide

• Pieredzes apmaiņa: 1) iestādes ietvaros – piedalīšanās sapulcēs, kolēģu nodarbību apmeklēšana un argumentēta vērtēšana, labās prakses ieviešana savā pedagoģiskajā darbībā, pieredzes pārnese (pēc kursiem, semināriem u.c.);
2) citu novada pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklēšana, nodarbību vērošana ar mērķi pilnveidot konkrētu savas profesionālās darbības jomu.

• Personīgo profesionālo darbības pilnveides mērķu izvirzīšana un to īstenošana.

3. Iesaistīšanās Latvijas simtgades norisē

• Aktīvas, radošas un pilsoniski nozīmīgas līdzdalības veicināšana bērnam apzinoties sevi, savu piederību ģimenei, izglītības iestādei, vietējai kopienai un valstij (gadskārtu svētku svinēšana iestādē, Latvijas simbolu apguve, kultūrvēsturisko objektu izmantošana interjerā, Latvijas stūrīšu papildināšana, ģimeņu uzrunāšana piedalīties vietējās kopienas pasākumos tos aktualizējot iestādē u.c.)

 

Audzināšanas darba plāns

Pievienotie faili: