Interešu izglītības aktualitātes

29.11.2017.
Ānes kultūras namā notika Jelgavas un Ozolnieku novadu 5.-6. klašu skolēnu erudītu konkurss "Teci, teci valodiņa...", kurā piedalījās 14 komandas, tostarp Ozolnieku vidusskolas komanda (skolotāja Lelde Novicka) un Garozas pamatskolas komanda (skolotāja Arnita Grīnvalde). Konkursā vajadzēja risināt dažādas valodas spēles un uzdevumus, minēt un sacerēt mīklas, atcerēties iepriekšējos mācību gados lasītās latviešu rakstnieku grāmatas bērniem, iepazīstināt ar kādu jaunākās latviešu bērnu literatūras darbu, pazīt animācijas filmās pārtapušos bērnu dzejoļus un literāro darbu ekranizējumus. Kā mājas darbu vajadzēja iemācīties latviešu tautasdziesmas par valodu un sagatavot vienu teiku no sava pagasta, novada vai fragmentu no kāda latviešu bērnu literatūras darba, vai arī iestudēt kādu latviešu tautasdziesmu. Konkursa dalībnieki bija ļoti labi sagatavojušies, un sīvā konkurencē, rezultāti atšķīrās cits no cita tikai par dažiem punktiem, abas Ozolnieku novada komandas godam pārstāvēja savu skolu.

21.04.2017.
PII "Pūcīte" pirmo reizi notika Ozolnieku un Jelgavas novada mazo vokālistu konkurss "Cīrulītis 2017". Tā mērķis – rosināt pirmsskolas vecuma bērnu muzikālo spēju attīstību, dot iespēju demonstrēt savas prasmes ārpus savas pirmsskolas iestādes. Konkursā piedalījās 13 mazie solisti divās vecuma grupās: 3-4 gadi un 6 gadi, katrs izpildīja vienu dziesmu. Viņu sniegumu vērtēja Salgales Mūzikas un mākslas skolas direktore Anda Silgaile, Jelgavas PopKora mākslinieciskā vadītāja Erita Karlsone un mūziķis Gatis Mūrnieks. Katrs no mazajiem solistiem bija interesants, aizkustinošs savā tiešumā un unikāls, tāpēc arī katram tika piešķirta sava nominācija.
Galvenā nominācija "Cīrulītis 2017" un speciālbalva jaunākajā grupā tika piešķirta četrgadīgajai Rēzijai Annai Jasevičai no PII "Saulīte" (skolotāja Maija Branka) un sešgadīgajai Melānijai Briuņai no PII "Zīlīte" (skolotāja Sanita Reinsone).
Liels paldies PII "Pūcīte" par atsaucību, atvēlot un skaisti iekārtojot telpas, kā arī par sarūpētajām piemiņas balvām katram konkursa dalībniekam.

19.04.2017.
Jelgavas novada Zaļenieku kultūras namā norisinājās ikgadējā Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu koru skate, kuras mērķis ir veicināt koru māksliniecisko izaugsmi, pilnveidot audzēkņu individuālās un kolektīva radošās spējas, apzināt koru sagatavotības pakāpi interešu izglītības noslēguma pasākumam mācību gada beigās, kā arī nodrošināt iespējas bērniem iekļauties Dziesmu un deju svētku procesā. Pavisam piedalījās 10 kori no dažādām izglītības iestādēm, izpildīja divas dziesmas no obligātā repertuāra un vienu izvēles dziesmu. Koru māksliniecisko varēšanu vērtēja eksperti – kordiriēnte Mārīte Jonkus, Jelgavas PopKora mākslinieciskā vadītāja Erita Karlsone un Jelgavas novada kultūras pārvaldes vadītāja Anita Liekna. Ozolnieku novadu godam pārstāvēja trīs kori – Garozas pamatskolas, Salgales pamatskolas un Saslgales mūzikas un mākslas skolas apvienotais koris "Salgale" (diriģente Anda Silgaile, koncertmeistare Māra Ansonska), Ozolnieku vidusskolas 5.- 12.klašu koris (diriģente Rūta Bergmane, koncertmeistare Inita Kuģe) un Ozolnieku vidusskolas 2.-4.klašu koris (diriģente Agita Babre, koncertmeistare Inita Kuģe). Visi trīs kori nopelnīja I pakāpes diplomus, bet ekspertus un klausītājus īpaši sajūsmināja Ozolnieku jaunāko klašu koris ar izteiksmīgo, emocionālo un ļoti kvalitatīvo skanējumu.

13.04.2017.
Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas "Pulkā eimu, pulkā teku" bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālie sarīkojumi ir folkloras kopu gada veikuma izvērtējums, problēmu un to risinājumu apzināšana, savstarpēju kontaktu veidošana. Zemgales reģiona sarīkojums notika Jelgavas novada Vilces tautas namā, tajā piedalījās 9 folkloras kopas, kuru vidū bija arī Ozolnieku vidusskolas folkloras kopa "Knipati" skolotājas Inese Mičules vadībā. Skolotāja Inese, būdama arī Zemgales reģiona bērnu folkloras kopu koordinatore, šoreiz bija arī pasākuma vadītāja. Sarīkojuma 1.daļa – koncerts – katra kopa sniedza 7 minūšu programmu, demonstrējot savas prasmes vienā vai vairākos folkloras žanros, 2.daļa – interaktīvas darbnīcas, rotaļu programma. Katru gadu dalībnieki gatavo priekšnesumu par kādu noteiktu tēmu, šogad tā bija "Gani un ganīšana". Koncerta programmas vērtēja arī ekspertu komanda, un "Knipati" ieguva 1.pakāpes diplomu, tādejādi kļūstot par Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālā sarīkojuma, kas norisināsies šī gada jūnija sākumā Rīgā un Vecpiebalgas novadā, dalībniekiem.

12.04.2017.
Ozolnieku Tautas namā atkal pulcējās mazie dziedātāji no pirmsskolas izglītības iestādēm un izglītības iestāžu pirmsskolas grupām, lai skanīgā koncertā rādītu savu dziedāt prasmi un priecīgo prātu, ietu rotaļās un padejotu kopā ar Lieldienu Zaķi. Pavisam piedalījās 14 vokālie ansambļi no Jelgavas un Ozolnieku novadiem, to starpā, PII „Zīlīte" vokālais ansamblis „Skanīgās zīlītes" (skolotāja Sanita Reinsone), PII "Bitīte" vokālais ansamblis ( skolotāja Solvita Ozoliņa ), PII "Pūcīte" vokālais ansamblis "Skoliņas bērni" (vadītāja Renāte Stumberga), PII "Saulīte" vokālais ansamblis (skolotāja Maija Branka) un Salgales pamatskolas pirmsskolas grupas ansamblis ,,Taurenīši" (skolotāja Inguna Cine).

27.03.2017.
VISC šajā mācību gadā organizē vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursu un tērpu skati "Latvijas toņi un pustoņi". Pirmajā kārtā – Jelgavas un Ozolnieku novadu konkursā - piedalījās 86 vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu dalībnieku darbi no 12 skolām, to starpā 4 darbi no Teteles pamatskolas (skolotāja Svetlana Ļadenko) un 5 darbi no Salgales Mūzikas un mākslas skolas (skolotāja Ilze Šuca).
No 13.līdz 21.martam darbi bija apskatāmi izstādē „Pilsētas Pasāžā" Jelgavā, tos izvērtēja Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas pedagogi Ingrīda Arone un Ilvija Dambrauska. 21.martā Jelgavas novada domes zālē notika konkursa noslēguma pasākums, kur 17 konkursa dalībnieki saņēma augstāko novērtējumu – I pakāpes Atzinību un iespēju piedalīties konkursa 2.kārtā „Zemgales toņi un pustoņi", kas notiek tepat Jelgavā.
Ozolnieku novadu šajā konkursa kārtā pārstāv Teteles pamatskolas skolnieces Jeļizaveta Orlova (gleznojums uz zīda "Pali Zemgalē") un Melānija Grebeņika (gleznojums uz zīda "Pretim saulei"), Katerina Orlova (gleznojums uz zīda "Manas saknes Zemgalē"), Salgales Mūzikas un mākslas skolas audzēknes Elīza Krūmiņa (keramika "Šķīvji") un Patrīcija Cunska (keramika "Puzuri"). No 27.marta līdz 12.aprīlim viņu darbi ir apskatāmi Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā.
Pēc VISC žūrijas vērtējuma Salgales mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbiem ir piešķirta 3.pakāpe, bet Melānijai un Jeļizavetai no Teteles pamatskolas – 2.pakāpe. Meitenes kopā ar skolotājām piedalīsies arī Zemgales reģiona noslēguma pasākumā 12.aprīlī.

Panākumi:
Ozolnieku vidusskolas 1.-4.klašu vokālais ansamblis skolotājas Agitas Babres vadībā vokālās mūzikas konkursa "Balsis" 2.kārtā (reģiona konkursā) Ķekavā ieguva 1.pakāpes diplomu un uzaicinājumu piedalīties fināla konkursā Rīgā 22.aprīlī. (savā kvalitātes un vecuma grupā viņi ir piecu labāko vokālo ansambļu skaitā valstī). Apsveicam un turam īkšķus fināla konkursā!
Garozas pamatskolas dramatiskā pulciņa (vadītāja Ineta Freimane) literārais uzvedums "Ģeometriskantas sarunas gramatikas pilsdrupās" Zemgales reģiona skatē Bauskā ieguva 1.pakāpes diplomu. Apsveicam!
Ļoti labi panākumi Ozolnieku vidusskolas vides izglītības pulciņam (skolotāja Inta Vaškeviča) jauno vides pētnieku foruma "Skolēni eksperimentē" Rīgas atklātajā kārtā. 232 dalībnieku ar 143 darbiem konkurencē 3.klases skolniecei A.Baranovai - 2.vieta ar pētījumu "Vai augiem pietiek saules gaisma? ", savukārt, Atzinība L.Sinkevičai un A.Hofrātei par darbu "Sīpolloku audzēšana dažādos augšanas apstākļos klasē".

24.03.2017.
Ānes kultūras namā notika tradicionālais pirmsskolas izglītības iestāžu un izglītības iestāžu pirmsskolas grupu tautas deju kolektīvu koncerts "Pavasara spriņģošana", kur piedalījās mazie dejotāji no PII "Zīlīte" (arī filiāles), PII "Pūcīte", PII "Bitīte" (deju skolotāja Mārīte Skrinda), Garozas pamatskolas (deju skolotāja Aiga Muzikante), kā arī 2 kolektīvi no Jelgavas novada – Kalnciema vidusskolas (vadītāja Inga Feldmane) un Staļģenes vidusskolas (vadītāja Elīna Medne). Kopā 128 bērni. Koncerts tika organizēts ar mērķi apzināt un veicināt pirmsskolas tautas deju kolektīvu radošo darbību, izaugsmes iespējas un attīstību, sarīkot svētkus, kur mazie dejotāji ne tik uzstājas, bet arī dejo, rotaļājas un priecājas kopā ar Gaili Frici. Ļoti iepriecināja kolektīvu labā sagatavotība, dejotprieks un aizrautība.

24.02.2017.
Ozolnieku novada Ānes kultūras namā notika Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu mazās formas iestudējumu – literāro uzvedumu, skeču, viencēlienu- skate, kurā piedalījās 6 skolēnu teātri, to starpā Garozas pamatskolas dramatiskā pulciņa 6.-8.klašu grupa – Endija Ernstsone, Marija Titarenko, Annija Nonberga, Agnese Jurgina, Maija Jurgina un Enija Jurgelāne, kuras skolotājas Inetas Freimanes vadībā iestudēja Vika dzejas literāro uzvedumu "Ģeometriskantas sarunas gramatikas pilsdrupās". Žūrija – Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas teātra režisore Elīna Apsīte un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas teātra režisore Aja Treija - šim iestudējumam piešķīra 1.pakāpes diplomu un tiesības pārstāvēt Ozolnieku novadu Zemgales reģiona skolu literāro uzvedumu konkursā Bauskā 21.martā.

15.02.2017.
Ozolnieku Tautas namā notika Jelgavas novada un Ozolnieku novada skolēnu vokālās mūzikas konkursa "Balsis 2017" 1.kārta.
Konkursu katru gadu organizē VISC Interešu izglītības departaments ar mērķi - attīstīt, kopt un pilnveidot vokālo ansambļu muzicēšanas tradīcijas, pilnveidojot vokālo ansambļu skatuvisko pieredzi, dalībnieku radošās spējas un akustiskās muzicēšanas prasmi un atbalstīt bērnu un jauniešu nepieciešamību izteikt un apliecināt sevi mūzikas mākslā.
Kopā no abiem novadiem uzstājās 12 vokālie ansambļi dažādās vecuma grupās. Dažāda bija to varēšana un arī mērķi. Ansambļi varēja izvēlēties:
- startēt C grupā – apliecināt savu darbību, apgūstot Bērnu svētku repertuāru, bet nepretendējot uz tālāku virzību konkursā (šajā grupā no Ozolnieku novada uzstājās Salgales pamatskolas 1.-4.klašu ansamblis "Prieks", skolotājas Inguna Cines vadībā, kurš saņēma Pateicību par piedalīšanos konkursā), vai
- startēt B grupā, apgūstot sarežģītāku obligāto konkursa repertuāru (A.Sējāna dziesmu), kultūrvērsturiskā novada tautasdziesmu a capella un izvēles dziesmu. Šajā grupā godam sevi parādīja Ozolnieku vidusskolas 1.-4.klašu vokālais ansamblis skolotājas A.Babres vadībā, iegūstot 43,5 punktus, Atzinību par 1.pakāpi un iespēju piedalīties Zemgales reģiona konkursā, kas notiks 3.martā Ķekavā. Apsveicam! Vēlam panākumus arī tālākajā konkursā.

27.01.2017
Jelgavas novada Aizupes pamatskolā notika Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu skatuves runas konkurss, kura mērķis ir, izmantojot vārda mākslas spēku, izkopt skolēnos nacionālo identitāti, emocionālo un radošo pašizpausmi un sekmēt interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā.
Ieteicamo tēmu loks bija ļoti plašs: es pats, valoda, ģimene, mans novads/pilsēta, brīvība, Tēvzeme - būtībā viss, kas ir svarīgs pašam bērnam. Kā vienmēr, dalībnieki tika aicināti pārskatīt to rakstnieku un dzejnieku darbus, kuriem šogad svinam apaļu jubileju. Tāpēc arī mūsu novadu konkursā daudz skanēja J.Jaunsudrabiņa, M.Zālītes, P.Brūvera, J.Osmaņa un I.Indrānes darbi. Protams, bija arī daudzu citu rakstnieku un dzejnieku darbi.
Konkursā piedalījās 54 skolēni, to starpā 6 skolēni no Ozolnieku novada skolām - 6.klases skolniece Marta Anna Stinka un 5. klases skolniece Kitija Donga no Ozolnieku vidusskolas, 5.klases skolnieks Roberts Ploks no Teteles pamatskolas, 4.klases skolnieks Jānis Titarenko no Garozas pamatskolas, 3.klases skolnieks Kristaps Šucs un 2.klases skolniece Karlīna Ikše no Salgales pamatskolas.
Katrs bija sagatavojis 2 priekšnesumus: vienu dzejas un vienu prozas darbu. Uzstāšanos vērtēja Tērvetes novada amatierteātra režisore Dzintra Zimaiša un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas teātra režisore Elīna Apsīte.
Pēc pirmā priekšnesuma noklausīšanās uz otro kārtu tika izvirzīti 16 skolēni.
Skatuves runas konkursā II pakāpes diplomus ieguva Ozolnieku vidusskolas 6.klases skolniece Marta Anna Stinka (skolotāja Madara Griba).
I pakāpes diplomu un tiesības pārstāvēt novadu Zemgales reģiona skatē Bauskas Bērnu un jauniešu centrā 2017.gada 21.martā izcīnīja Salgales pamatskolas 2.klases skolniece Karlīna Ikše (skolotāja Ineta Freimane).
Paldies skolēniem un viņu pedagogiem par ieguldīto darbu!

07.01.2017.
Jelgavas novada Valgundes pagasta IKSC "Avoti" notika Ziemassvētku kauju simtgadei veltīts 7.-12.klašu skolēnu erudītu konkurss „Latviešu strēlnieka stāsts", kura mērķis bija sekmēt skolēnu nacionālās pašapziņas un patriotisma veidošanos, kā arī, iesaistot Ziemassvētku kauju 100.gadadienas atceres pasākumos, modināt interesi par latviešu strēlnieku cīņu vēsturi un radīt vēlmi kļūt par strēlnieku piemiņas aktīvu glabātāju.
Konkursa dalībniekiem bija jāapliecina savas zināšanas gan par strēlnieku bataljonu dibināšanu, gan izcilākajiem latviešu strēlnieku komandieriem, gan spilgtākajiem notikumiem strēlnieku cīņu vēsturē (Nāves sala, kaujas pie Mazās Juglas...), īpaši izceļot Ziemassvētku kaujas, gan strēlnieku piemiņas glabāšanu – pieminekļos, literatūrā, tēlotājmākslā, mūzikā, kino. Kā mājas darbs bija jāsagatavo priekšnesums - viena strēlnieku dziesma.
Starp 14 komandām no visas Latvijas (tālākie braucēji - no Daugavpils novada Naujenes pamatskolas, no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, vairākas komandas no Liepājas un Liepājas apkārtnes) labus rezultātus uzrādīja arī Ozolnieku vidusskolas komanda - Anete Vīnava, 8.a klase, Laura Kristiāna Jureviča, 8.a klase, Lilija Pinne, 9.b. klase, Marija Donmbrovska, 9.b klase, Madara Portnaja, 9.b klase un Ričards Žukovskis, 9.b klase skolotājas Kitijas Valeiņas vadībā.
Pēc konkursa skolēni devās uz Ziemassvētku kauju muzeju, lai noskatītos 1.pasaules kara kaujas rekonstrukciju, tad kopā ar skautiem un jaunsargiem – lāpu gājienā uz Ložmetējkalnu, kur notika svinīgais pasākums un tikšanās pie dziesmotajiem atmiņu ugunskuriem.

23.11.2016.
Jelgavas novada Šķibes pamatskolā notika ikgadējais Jelgavas un Ozolnieku novadu 5.-6.klašu erudītu konkurss, šoreiz ar nosaukumu "Es karā aiziedams..." Skolēniem, atbilstoši savam vecuma posmam, bija jādemonstrē zināšanas un izpratne par slavenajām Ziemassvētku kaujām un Brīvības cīņu Bermontiādes posmu – Rīgas un Jelgavas atbrīvošanu, kā arī jāsagatavo kā priekšnesums viena latviešu karavīru dziesma. Konkursā piedalījās 12 komandas, tostarp Ozolnieku vidusskolas un Salgales pamatskolas komanda. Sīvā konkurencē, jo skolēni bija tiešām labi sagatavojušies, Ozolnieku vidusskolas komanda izcīnīja 2.vietu un balvu - ekskursijas un nodarbības Latvijas Kara muzejā un Bērnu zinātnes centrā "Tehnoannas pagrabi" š.g. 7.decembrī. Apsveicam!

21.11.2016.
Līvbērzes pagasta Vārpas ciemā , vietā, kur sākās Jelgavas atbrīvošanas operācija 1919.gadā, pie piemiņas akmens pulkvežleitnantam Artūram Kēleram 21. novembrī notika svinīgs atceres pasākums Jelgavas atbrīvošanai no Bermonta karaspēka. A. Kēlers piedalījies Brīvības cīņās, kur, būdams Daugavpils pulka 3. bataljona komandieris, 1919. gada 20. un 21. novembrī sekmēja Jelgavas atbrīvošanu no Bermonta karaspēka. Par veiksmīgo militāro operāciju vēlāk apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeni. Piemiņas pasākumā, godinot Latvijas armijas karavīru piemiņu, piedalījās arī Ozolnieku novada jaunsargi.

27.09.2016.  

Arī šovasar Ozolnieku novadā no 1.jūnija līdz 8.jūlijam pirmsskolas izglītības iestādes absolvējušajiem bērniem bija iespēja piedalīties nometnē „Vasaras skoliņa”, ko izmantoja 14 bērni Teteles pamatskolā un 87 bērni Ozolnieku vidusskolā. Nometnes organizēja Teteles pamatskola un Ozolnieku vidusskola, tajās strādāja 8 abu skolu sākumskolas pedagogi, kā arī sporta un teātra nodarbību vadītāji, un 40 audzinātāju palīgi -  abu skolu jaunieši, kuri iesaistījās programmā „Skolēnu nodarbinātība vasarā”. Tā bija iespēja ne tikai jautri un saturīgi pavadīt laiku, bet arī  tuvāk iepazīties ar skolu, kur skolēni plānoja uzsāks mācību gaitas pirmajā septembrī, jo vairāk tāpēc, ka šogad bērni tika sadalīti grupās atbilstoši nākamā gada 1.klašu sarakstiem.

Katru nedēļu nodarbību saturs atklāja kādu tēmu. 1.nedēļa „Draugi”- aktivitātes, kas veicina bērnu iepazīšanos, sadraudzēšanos, sadarbības prasmes, iepazīšanos ar skolu – beidzās ar pārgājienu, iepazīstot tuvāko apkārtni, savu ciematu. 2.nedēļā „Pasaku zeme” sarunas, spēles un nodarības iepazīstināja ar pasaku varoņiem – dzīvnieciņiem - un noslēdzās ar ciemošanos Trušu pilsētiņā un V.Plūdoņa muzejā. 3.nedēļa saucās „Mammadaba” un bērni dažādās mākslas un rokdarbu nodarbībās atklāja, ko var pagatavot no dabas materiāliem, apgleznoja akmeņus, bet noslēgumā apmeklēja Valguma pasaules Baskāju taku. 4.nedēļā „Uzziedi , vasariņa!” – tuvojošos svētku iespaidā tika runāts par svētku tradīcijām, jāņuzālēm un vainagiem un lauku sētā „Caunītes” katram bija iespēja izcept maizes kukulīti. 5.nedēļa  „Ūdens pasaule” – ūdens krāsas (jūras zils vai jūras zaļš, vai jūras pelēks, Iecavas upē brūns? Saujā – caurspīdīgs?), ūdens ciets un ūdens šķidrs, kur paliek ūdens, kad katliņš vārās, viļņi, virpuļi un atvari, kas dzīvo ūdenī…bet noslēgumā – īsta jūra! Pēdējā nedēļa „Ko es jūtu, zinu, protu’”- šīs vasaras piedzīvojuma (nometnes) atklājumi, jaunapgūtās prasmes un ieguvumi, un atvadu ballīte noslēgumā.

Bērnu ēdināšanu nometnē, nepieciešamos materiālus nodarbībām, telpu izmantošanu, samaksu audzinātāju palīgiem finansēja Ozolnieku novada pašvaldība, vecāku līdzfinansējums – 30, 00 EUR par pilnu laiku (26 dienām) tika izlietots  braucieniem un papildu aktivitātēm.

Uzmanību! Informācija vecākiem!

Ja jūsu bērns nometni apmeklēja nepilnu laiku, par to iepriekš brīdinot audzinātājus vai nometnes vadītāju, un ja jūs esat samaksājuši par nometni pilna laika līdzmaksājumu, ir iespēja saņemt atpakaļ pārmaksāto summu (1.16 EUR dienā), uzrakstot iesniegumu (skat. pievienoto dokumentu) un nogādājot to Ozolnieku novada domē. Iesniegums jāraksta tam cilvēkam,  kurš par bērna līdzdalību nometnē maksāja, un jānorāda tas konts, no kura samaksa par nometni Ozolnieku novada domes kontā ir ieskaitīta.
Papildu informācija pa telefonu 26392154 (nometnes vadītāja I.Freimane).

 
08.04.2016
. Zaļenieku kultūras namā notika Jelgavas un Ozolnieku novadu gadskārtējā koru skate, kurā piedalījās seši 2.-4.klašu kori, tai skaitā Ozolnieku vidusskolas 2.-4.klašu koris skolotājas Agitas Babres vadībā un Salgales pagasta 2.-4.klašu skolēnu koris skolotājas Andas Silgailes vadībā. Dziedātāju sagatavotības līmeni vērtēja trīs pieredzējušas kordiriģentes : Agija Pizika (koris “Mītava”), Ilva Krauze (LU koris “Aura”) un Maija Branka (“Branku koris”). Abi Ozolnieku kori saņēma augstu novērtējumu un tiesības piedalīties Latvijas 2.-4.klašu skolēnu koru konkursā “Tauriņu balsis”, kas notika 14.04.2016 Jelgavas 4.vidusskolā. Arī šajā konkursā žūrija - Edgars Vītols, Gints Ceplenieks un Rita Platpere – atzina koru labo sniegumu, piešķirot pirmo pakāpi. Paldies koru diriģentēm Agitai Babrei un Andai Silgailei, koncertmeistarei Initai Kuģei!

23.03.2016
. Ciemos pie Lieldienu Zaķa bija ieradušies Jelgavas un Ozolnieku novadu pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas grupu dziedošākie bērni. Tradicionālajā mazo solistu, duetu un ansambļu koncertā šogad piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 160 bērni. To starpā Ozolnieku tautas nama pirmsskolas vokālais ansamblis ”Mārītes”(skolotāja Rūta Bergmane), PII "Bitīte" vokālais ansamblis (sk. Solvita Ozoliņa ), PII “Saulīte” vokālais ansamblis (skolotāja Maija Branka), Salgales pamatskolas pirmsskolas grupas ansamblis ,,Taurenīši” (skolotāja Inguna Cine), Ozolnieku PII „Zīlīte” soliste Nora Zariņa (skolotāja Anete Ozola) un PII “Zīlīte” divas kora “Skanīgās zīlītes” grupas (skolotāja Sanita Reinsone). Lieldienu zaķis Haris gan vadīja koncertu, gan cienāja bērnus ar Lieldienu olām, gan dažādi izklaidēja, kustināja, vadīja rotaļas divu stundu garumā - tā, lai nevienam nekļūst garlaicīgi.

No 15.-22.martam Jelgavā Pilsētas pasāžā notika Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss - izstāde „Manas mājas”, kurā piedalījās 9 darbi no Ozolnieku vidusskolas (skolotāja - Renāte Bērziņa), 5 no Salgales pamatskolas un 5 no Salgales mūzikas un mākslas skolas (skolotāja - Ilze Šuca), kā arī 4 darbi no Teteles pamatskolas (skolotāji - Svetlana Ļadenko un Mārtiņš Mašals). Žūrija – Jelgavas mākslas skolas direktore Anda Stankeviča un Jelgavas novada mūzikas un mākslas skolas pasniedzēja Ingrīda Arone – darbus izvērtēja un 22.martā notika izstādes noslēguma pasākums, kurā laureāti saņēma atzinības rakstus un balvas. Ar I pakāpes diplomu tika apbalvota Teteles pamatskolas 8.klases skolniece Marika Loreta Galiņa par darbu „Aiz loga” (zīda apgleznošana), II pakāpes diplomu Teteles pamatskolas 5.klases skolniece Irina Matvejeva par darbu „Brīnumpilsēta” (gleznojums uz stikla), bet III pakāpes diplomu Teteles pamatskolas 5.skolnieces Melānija Grebeņika un Anna Ježova par darbu „Sapņu pilsēta”, kā arī Ozolnieku vidusskolas 9.klases skolniece Elīna Barga par darbu „Manas mājas mūžs” (papīra plastika). Šogad konkursā piedalījās arī vizuālās mākslas pedagogi ar metodiskajām izstrādnēm vizuālajā mākslā un viņiem konkurss vēl turpināsies Zemgales reģiona skatē Bauskā. Skolotāja Regīna Bērziņa bija iesniegusi 3 darbus, divi no tiem tika godalgoti: „Paula Klē māksliniecisko līdzekļu izpēte māju stilizācijā” ar I pakāpes diplomu un „V.Purvīša dabas tematikas, māksliniecisko izteiksmes līdzekļu izpēte” ar II pakāpes diplomu un virzīti tālāk konkursam Zemgales reģionā. Skolotājas Ilzes Šucas darbs „Manas mājas vizītkarte” tika novērtēts ar ar III pakāpes diplomu.

Aiz loga Brinumpilseta sapnu pilseta manas majas muzs

 

17.03.2016
Jelgavas novada Vilces tautas namā notika Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Zemgales reģiona sarīkojums. Tajā piedalījās 9 folkloras kopas no Iecavas, Bauskas, Jelgavas un Jelgavas novada. To starpā arī Ozolnieku vidusskolas folkloras kopa “Knipati” skolotājas Ineses Mičules vadībā. Folkloras kopu skates tēma šogad ir “Zirgs”, un katra kopa sniedza 7 minūšu programmu, demonstrējot savas prasmes vienā vai vairākos folkloras žanros: dziesmas, dejas, rotaļas, stāsti par zirgu. Folkloras kopu sniegumu vērtēja projekta vadītāja, Latviešu folkloras krātuves darbiniece Māra Mellēna, folkloras kopu “Kokle” un “Laiksne” vadītāja Dina Liepa un latviešu tradicionālo deju un rotaļu eksperte Dace Circene. Par savu priekšnesumu “Knipati” saņēma I pakāpes diplomu.

09.03.2016
Ānes kultūras namā uz pasākumu “Pavasara spriņģošana” bija pulcējušies 6 pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas grupu deju kolektīvi.
Skolotāja Mārīte Skrinda bija atvedusi divus PII “Zīlīte” deju kolektīvus un PII “Bitīte” deju kolektīvu. Garozas pirmsskolas grupas “Pūcītes’, kā arī “Ežuki” un “Vāverītes” deju kolektīvus koncertam sagatavoja skolotāja Mārīte Vasele. Ciemojās arī Jelgavas novada Kalnciema PII “Mārīte” deju kolektīvs ar vadītāju Dainu Majoku.
Katrs kolektīvs uzstājās koncertā ar divām dejām, savukārt pēc tam visi 104 bērni rotaļājās un dejoja kopā ar Pavasara Zaķi.
    

03.03.2016.
Jēkabnieku kultūras namā notika Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2016”. Šajā konkursā piedalās tikai labākie dziedātāji, tie, kuri apzinās savu varēšanu, sava vokālā snieguma līmeni un gatavi pieņemt izaicinājumus, kas veicina izaugsmi. To starpā arī Ozolnieku vidusskolas 1.-4.klašu ansamblis skolotājas Agitas Babres vadībā. Meitenes izpildīja latviešu tautasdziesmu „Dzied , māsiņa, skaistas dziesmas”, latviešu tautasdziesmu Ē.Siliņa apdarē „Āvu, āvu baltas kājas” un S.Skrūzmanes dziesmu ar V.Ļūdēna vārdiem „Putnu bērni”. Dziedātāju sniegumu vērtēja mūzikas pedagogs, diriģente, LU kora “Aura”kormeistare Ilva Krauze, Iecavas mūzikas skolas kora klases vadītāja, Rīgas Doma kora skolas vokālais pedagogs Christine Circenis un Jelgavas un Ozolnieku novadu mūzikas skolotāju MA vadītāja Anda Silgaile. Žūrija vienbalsīgi novērtēja ansambļa sniegumu ar 45 punktiem jeb augstāko pakāpi. Šā gada 10. martā mazās dziedātājas piedalīsies konkursa II kārtā Tukumā. Vēlam veiksmi!


2016.gada 26.martā
Jelgavas novada Aizupes pamatskolā notika jauno vides pētnieku forums "Skolēni eksperimentē", kura mērķis ir rosināt skolēnu interesi par dabas sistēmu un procesu pētīšanu, veidojot izpratni par dabas daudzveidību un vienotību, kā arī popularizēt skolēnu pētniecisko darbību un attīstīt pētnieciskās prasmes.
Pasākumā piedalījās 40 skolēni no 1.-8.klasei, to skaitā arī Ozolnieku vidusskolas jaunie pētnieki skolotājas Intas Vaškevičas vadībā: 1.b klases skolniece Elīza Oša un Ance Spalva, 2.klases skolnieces Megija Jordāne un Anastasija Baranova, 4.klases skolnieks Jānis Vaškevičs un n 6.b klases skolnieks Krišjānis Kārlis Zakrepskis .
Forumā tika demonstrēti 26 darbi, ko nosacīti varētu iedalīt trīs grupās: eksperimenti, pētījumi un novērojumi. Tur bija gan internetā vai grāmatās izlasīti eksperimenti, kurus skolēni mēģināja atkārtot un parādīt citiem, gan mājās novēroti kucēnu augšanas un cāļu šķilšanās nosacījumi. Uzzinājām, kuras sēklas dīgst ātrāk, kas nepieciešams, lai uzziedinātu sīpolpuķes un vēl daudz interesantu lietu.
Visi Ozolnieku vidusskolas dalībnieki saņēma Atzinības rakstus par godalgotām vietām un balvas.
Starp daudziem jautājumiem, ko klātesošie pētnieki uzdeva cits citam, viens atkārtojās visbiežāk un vienmēr saņēma pozitīvu atbildi: "Vai tev patika to darīt, pētīt ,izzināt...?"
Un tas jau arī ir tas galvenais jautājums – ja patīk, ja gribas, ja interesē – tad pietiek gan pacietības , gan laika. Tie, kas sāk ar mazumiņu, vēlāk var lielas lietas paveikt.

 
27.01.2016.
notika Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu Skatuves runas konkurss, kurā piedalījās 47 skolēni, tai skaitā 6 skolēni no Ozolnieku novada skolām - Laura Poča no Ozolnieku vidusskolas (skolotāja Laine Trofimova), Roberts Ploks un Artūrs Kārlis Zālmanis noTeteles pamatskolas(skolotāja Olga Vickopa), Elizabete Šubrovska no Garozas pamatskolas un Liene Ķirse un Samanta Eva Rendore no Salgales pamatskolas (skolotāja Ineta Freimane).
Katrs bija sagatavojis 2 priekšnesumus: vienu dzejas un vienu prozas darbu. Uzstāšanos vērtēja Tērvetes novada amatierteātra režisore Dzintra Zimaiša un Jelgavas Latviešu biedrības amatierteātra režisore Vija Zelmene.
Pēc pirmā priekšnesuma noklausīšanās uz otro kārtu tika izvirzīti 13 skolēni.
Skatuves runas konkursā II pakāpes diplomu ieguva arī Teteles pamatskolas 4.klases skolnieks Artūrs Kārlis Zālmanis.
Paldies skolēniem un viņu pedagogiem par ieguldīto darbu!

26.11.2015.
Jelgavas novada Aizupes pamatskolā tradicionālajā 5.-6.klašu skolēnu erudītu konkursā “Mazs bij’ tēva novadiņis” tikās 14 skolu komandas, to starpā Ozolnieku vidusskolas, Garozas pamatskolas un Salgales pamatskolas komandas. Konkursa uzdevumi šogad bija orientēti uz savu sakņu – savas vietējās kopienas pazīšanu. Dalībniekiem bija jāpazīst sava novada ģerbonis, sauklis, logo, jāprot izskaidrot to, jāzina savas skolas simbolika, svarīgākā informācija (dibināšanas gads, skolotāju, skolēnu skaits), jāprot nodziedāt skolas himnu. Jāpārzina latviešu gada kalendārs, lielākie gadskārtu svētki un tradicionālie rituāli tajos. Mājas darbā bija jāsagatavo priekšnesums, kurā jāiepazīstina pārējie dalībnieki ar lietām, vietām vai cilvēkiem savā pagastā , ar kuriem konkursa dalībnieki lepojas.

Daudzi uzdevumi bija orientēti uz skolēnu sadarbības prasmēm, attapību, izpratni un lasītprasmi. Ozolnieku novada bērni šoreiz līdz godalgotām vietām netika, tomēr šādā konkursā ieguvējs ir katrs, kurš gatavojoties uzzina ko jaunu vai aktualizē kādreiz apgūto informāciju. Ozolnieku vidusskolas skolēniem bija viens no labākajiem mājasdarbiem un viņi zina, kā skaisti un saturīgi nosvinēt Jāņus. Garozas pamatskolas bērni labi pazīst arī citas abu novadu skolas un tuvojošos Ziemassvētku tradīcijas, bet Salgales komanda skaisti, skanīgi dziedāja savas skolas himnu. Paldies skolotājiem I.Aleksīnai, R. Duplinskim, D.Užulei, K.Nikolajevai, S.Helvigai, G.Stūrmanei ,K.Valeiņai un R.Bergmanei par ieguldīto papildus darbu, sagatavojot skolēnus konkursam.

23.10.2015.
Ziemassvētku kauju muzejā “Mangaļos” notika tradicionālais 9. klašu skolēnu konkurss „Strēlnieku zvaigzne vēl mirdz”, kurā piedalījās arī Ozolnieku vidusskolas 9.klases komanda (Samanta Paula Grineviča, Mairita Volmane, Rihards Krūmiņš, Uga Tauriņš un Ādams Labdzers) skolotājas Kitijas Valeiņas vadībā. Latvijas kara muzeja darbinieku organizētajās darbnīcās vajadzēja risināt gan teorētiskus uzdevumus par pirmo pasaules karu un latviešu strēlniekiem tajā, gan izpildīt fiziskus vingrinājumus un orientēties apvidū. Erudīcija, izpratne, attapība, spēja koncentrēties uz svarīgāko bija noderīgākas nekā tikai faktu zināšanas. Ozolnieku komanda izcīnīja pirmo vietu un balvu – iepazīšanos ar latviskām tradīcijām lauku sētā “Caunītes”.


23.07.2015.
Šovasar, jau trešo gadu pēc kārtas, Ozolnieku novadā pirmsskolas izglītības iestādes absolvējušajiem bērniem bija iespēja piedalīties nometnē „Vasaras skoliņa", lai jautri un saturīgi pavadītu laiku un tuvāk iepazītos ar skolu, kurā uzsāks mācību gaitas pirmajā septembrī, kā arī iegūtu draugus no vecākajām klasēm, jo „Vasaras skoliņas" audzinātāju palīgi bija Ozolnieku vidusskolas skolēni, kuri iesaistījās programmā „Skolēnu nodarbinātība vasarā". Pirmo reizi „Vasaras skoliņa" notika ne vien Ozolnieku vidusskolā, bet arī Teteles pamatskolā un šo izdevību izmantoja 50 bērni Ozolniekos un 13 Tetelē.

Katru nedēļu nodarbību saturs atklāja kādu tēmu: „Draugi"- aktivitātes, kas veicina bērnu iepazīšanos, sadraudzēšanos, sadarbības prasmes; „Izkrāso vasaru!"- dažādas mākslas un rokdarbu nodarbības; '"Atklāj pasauli!" – eksperimenti, jaunatklājumi, apkārtējās vides iepazīšana; „Uzziedi , vasariņa!" – lauki un pļavas, jāņuzāles un vainagi; „Ūdens pasaule" – dzīvības avots; „Ko es jūtu, zinu, protu'"- šīs vasaras piedzīvojuma (nometnes) atklājumi, jaunapgūtās prasmes un ieguvumi. Divreiz nedēļā bija iespēja piedalīties teātra un sporta nodarbībās. Katru nedēļas nogali bērni devās kādā ceļojumā – iepazina Trušu pilsētiņu un V. Plūdoņa muzeju – „Zaķīšu pirtiņa", apmeklēja Rīgas zoodārzu, noskatījās filmu kinoteātrī Forum Cinema, izstaigāja Bastejkalnu, pabija pie Brīvības pieminekļa, brauca uz jūru un devās pārgājiena pa Ozolnieku ciematu, meklējot Rūķa vēstules – ceļazīmes.

Bērnu ēdināšanu nometnē, nepieciešamos materiālus nodarbībām, telpu izmantošanu, samaksu audzinātāju palīgiem finansēja Ozolnieku novada pašvaldība, vecāku līdzfinansējums – 50, 00 EUR par pilnu laiku (28 dienām) tika izlietots braucieniem un papildus aktivitātēm.

Uzmanību! Informācija vecākiem!
Ja jūsu bērns nometni apmeklēja nepilnu laiku, par to iepriekš brīdinot audzinātājus vai nometnes vadītāju, un ja jūs esat samaksājuši par nometni pilna laika līdzmaksājumu, ir iespēja saņemt atpakaļ pārmaksāto summu (1.79 EUR dienā), uzrakstot iesniegumu (skat. pievienoto dokumentu) un nogādājot to uz PII „Zīlīte". Tas neattiecas uz atsevišķām kavētām dienām, bet gan uz gadījumiem, kad bērns nometnē ir iesaistījies vēlāk vai piedalījies tikai līdz noteiktam datumam, vai arī ir gadījušies kādi nepārvarami apstākļi, kas liedza bērnam turpināt līdzdalību nometnē (piemēram, slimība). Papildus informācija pa telefonu 26392154 (nometnes vadītāja I.Freimane).

30.04.2015.
Ar burtošanu šogad nodarbojas ne tikai tie skolēni, kuri mācās lasīt vai gatavojas XI skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, bet arī tie, kurus interesē vides izglītība, cilvēka vieta un iespējas apkārtējās vides kontekstā. 30. aprīlī Vilces gravā „zaļi” domājošie pievienojās lielajam izzināšanas jeb burtošanas procesam, kur notika orientēšanās spēle ar 13 radošajām darbnīcām, ko organizēja Jelgavas novada vides izglītības pulciņi, aicinot piedalīties jebkuras skolas 5.-7. klašu komandu 5 cilvēku sastāvā. Bija iespēja pārbaudīt un pierādīt sevi darbnīcās: „Dzeņa restorāns” (koku dēlīšu, sēklu pazīšana), „Dabas dārgumi” (dažādu vides objektu atrašana), „Kā strādā acumērs?” (platības un koku skaita noteikšana), „Kas te vēl būs?” (dažādu koku un krūmu pazīšana pēc pumpuriem), „Samērīšanās” (koku apkārtmēra noteikšana), „Salikteņi” (augu, dzīvnieku nosaukumu veidošana pēc attēliem), „Mitrāji” (dzīvnieku un augu attēlu meklēšana pēc apraksta), „Cik tev gadu vecotēv?” (koku vecumu noteikšana), „Lietišķie pierādījumi” (dabas ainavu zīmēšana), „Atrodi dzīvniekiem mājas”, „Purvs”, „Zirneklis”, „Taisni uz priekšu pa visšaurāko ceļu” – kustību aktivitātes veiklības, saliedētības, uzticēšanās pārbaudei.

Spēlē startēja 9 komandas, tai skaitā, Ozolnieku vidusskolas 5.b klases skolēni: Aleksis Oto Avots, Valters Krauklis, Gustavs Andris Ozoliņš, Guntis Vītoliņš, Kārlis Krišjānis Zakrepskis skolotājas Intas Vaškevičas vadībā. Komanda veikli atrada visas stacijas, kā arī pierādīja savu interesi un zināšanas par vidi, iegūstot diplomu ar nomināciju „Viserudītākā komanda”. Apsveicam, un nākamgad gaidām arī citus entuziastus!

22.04.2015.
22. aprīlī Rīgā, bērnu un jauniešu centrā "Laimīte" uzstājās skolotājas Agneses Biteriņas vadītais Ozolnieku mūzikas skolas sitaminstrumentu ansamblis, kā sastāvā ir pieci puiši: Nikolass Klaramunts-Antila, Rolāns Vozņesenskis, Kārlis Strautnieks un Ralfs Zabeļins (klavieres). Arī viņiem I pakāpes diploms un 41,47 punkti. Apsveicam! Šāda tipa ansambļiem kopēju koncertu dziesmu svētku laikā nav, bet ir iespēja uzstāties ielu koncertos visā Rīgā. Varbūt tur mēs viņus satiksim.

20.04.2015.
Dziesmu svētku skates notiek ne tikai koriem un deju kolektīviem, bet arī orķestriem. 20. aprīlī Rīgas 45. vidusskolā savu māku rādīja skolotāja Alberta Kekļas vadītais estrādes orķestris, kurā spēlēja 15 Ozolnieku un 3 Salgales Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Skatei bija sagatavoti 5 skaņdarbi, no kuriem žūrijai bija jāatskaņo Dž. Brauna „I feel good" un izlozētais R.Rodžersa "Blue moon". Orķestrtis tika novērtēts ar I pakāpes diplomu un 41.67 punktiem, tika uzaicināts piedalīties dziesmu svētku pasākumos un 10.jūlijā uzstāsies džeza mūzikas koncertā Vērmanes dārzā.

 10.04.2015.
Jelgavas novada Nākotnes kultūras namā š.g.10.aprīlī notika Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu teātru skate, kurā piedalījās 9 skolēnu teātri, iepazīstinot skatītājus ar labāko šīs sezonas iestudējumu – izrādi vai literāro uzvedumu. To starpā arī Ozolnieku vidusskolas dramatiskais pulciņš (režisors Rihards Svjatskis) ar dinamisku, aizraujošu izrādi (tās autors ir pats režisors) „Daudzstāvu mistērija". Žūrijā pieaicinātie eksperti – Ozolnieku novada Kultūras nodaļas vadītājas vietniece Madara Griba un Jelgavas kultūras nodaļas vadītāja Dzintra Zimaiša - uzteica jauno aktieru aizrautību, ticamo un dabisko darbošanos, prasmi iejusties dotajos apstākļos un novērtēja izrādi ar 1.pakāpes Atzinību.

09.04.2015.
XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem gatavojas arī Ozolnieku vidusskolas 5. - 9.klašu koris (skolotāja Rūta Bergmane). 9.aprīlī Jelgavas 4.vidusskolā notika koru skates pirmā kārta, kur žūrija – A.Celms, I.Osipova un S.Grasmane – novērtēja kori ar 1.pakāpi (43,4 punkti), kas nozīmē iespēju piedalīties tālākajā konkursā. Zemgales reģiona skate, kurā noskaidrosies, vai Ozolnieku vidusskolas dziedātāji būs svētku dalībnieki, notiks 24.aprīlī plkst.16.00 Jelgavas Valsts ģimnāzijā. Bet pirms tam – 17.aprīlī – diriģente izlozēs skatē dziedamo repertuāru. Lai veicas un labi skan!

01.04.2015.
1.aprīlī, Joku dienas un gaidāmo Lieldienu noskaņā, Ozolnieku tautas namā notika Jelgavas un Ozolnieku novadu pirmsskolas vokālo un instrumentālo kolektīvu, solistu koncerts "Es lustīgi padziedāju!". Tajā piedalījās 160 mazie dziedātāji vecumā no 3 - 6 gadiem, un lielākais vairums – 107 jaunie mūziķi – pārstāvēja tieši Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādes un grupas: Ozolnieku tautas nama pirmsskolas vokālais ansamblis „Mārīte" (skolotāja Rūtas Bergmane), PII „Saulīte" vokālais ansamblis ( skolotājs Rihards Staune), PII „Pūcīte" vokālais ansamblis „Dziedošās pūcītes" (skolotāja Renāte Stumberga), PII „Zīlīte" orķestris ( skolotāja Indra Blumberga) un koris „Skanīgās zīlītes" (skolotāja Anete Ozola), Salgales pamatskolas pirmsskolas grupas „Taurenīši" vokālais ansamblis ( skolotāja Inguna Cine) un PII „Bitīte" soliste Keita Lekse (skolotāja Ilze Lindenbauma).

31.03.2015.
Skatuves runas konkursa 2.kārtā piedalījās Teteles pamatskolas 3.klases skolnieks Artūrs Kārlis Zālmanis (skolotāja Olga Vickopa), kurš priekšnesumam bija sagatavojis M.Čaklā dzejoli „Divi suņi" un J.Daiļa stāstu „Lielākā dāvana pasaulē".

Konkursā piedalījās arī Garozas pamatskolas dramatiskais pulciņš (režisore Ineta Freimane) ar Raiņa dzejas literāro uzvedumu „Lellīte Lolīte". Dalībnieki tika novērtēti ar Atzinību par veiksmīgu piedalīšanos skates 2.kārtā.

27.03.2015.
Ir noslēdzies vēl viens ar XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem saistīts konkurss Jelgavas un Ozolnieku novados - vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde 'Rakstu darbi". No 19.-27.martam Jelgavā Pilsētas pasāžā bija apskatāmi iesniegtie darbi, tos izvērtēja profesionāla žūrija un ir zināmi laureāti – ar I pakāpi novērtētie darbi, kas tālāk piedalīsies Zemgales reģiona skatē Bauskā un varbūt tiks izvirzīti izstādei Rīgā Dzelzceļa muzejā dziesmu svētku laikā.
No Ozolnieku vidusskolas konkursā piedalījās trīs darbi: Martas Danielas Jēkabsones un Elizabetes Dukules darbs „Rakstainie novadi", 1.-3.kl.skolēnu kopdarbs „Rakstu darbi" un Elīnas Bargas „Ornamenti" (skolotāja Regīna Bērziņa). Visi trīs darbi ieguva I pakāpi.
Teteles pamatskola piedalījās ar 4 darbiem (skolotāja Svetlana Ļadenko). I pakāpi ieguva Irinas Matvejevas gleznojums uz stikla „Riti rakstu kamolīti", Jelizavetas Orlovas „Mana bērnība", Kristīnas Ivanovas un Milanas Seļezņovas „Paaudžu raksti", II pakāpi – Denisa Solodova un Radiona Seļjaņina „Rīga dimd!"
Salgales pamatskolas skolēni iesniedza 5 darbus (skolotāja Ilze Šuca), no kuriem I pakāpei ieguva Viktorijas Mihailovas „Lietus lāses logā", Aijas Markutes „Rakstu raksti". II pakāpi – Saivas Fišeres „Sapņu zirgs", Artūra Mihailova „Koki vējā", bet III pakāpi Anetes Sniķeres „Svētki".
Apbalvojumus saņēma arī visi skolotājas Ilzes Šucas audzēkņi - konkursa dalībnieki no Salgales mūzikas un mākslas skolas : I pakāpe – Sandija Nāckalne, Patrīcija Cunska, Karlīna Kimberlija Ikše „Debesu raksti", Raivo Vāvietis „Saules raksti", Elīna Bižāne „Taureņa lidojums"; II pakāpe – Kristaps Šucs „Svētku raksti" un III pakāpe - Paula Vecmane „Kukaiņu paslēpes".
Izstādē piedalījās arī Teteles BAIC mākslas pulciņa audzēkņi - Kamilla Smeckaja, Svjatoslavs Rozmaničs, Katrīna Andrejeva, Marks Gorbunovs, Rozalinda Vecaukuma (skolotāja Dita Veģe).
Fotogrāfijās redzamie ar 1.pakāpes atzinības rakstiem apbalvotie darbi 7.aprīlī tiks izstādīti Bauskas novadpētniecības un mākslas muzejā.

14.03.2015.
Vēl viena XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku skate ir aizvadīta – 14.martā Jēkabnieku kultūras namā savu varēšanu rādīja Jelgavas novada un Ozolnieku novada skolēnu tautas deju kolektīvi. Ozolnieku novadu pārstāvēja Ozolnieku vidusskolas 1.-2.klašu un 3.-4.klašu deju kolektīvi skolotājas Ievas Ziediņas vadībā un Ozolnieku PII „Zīlīte" un „Bitīte" pirmsskolas grupas deju kolektīvs - vadītāja Mārīte Skrinda. Visi trīs kolektīvi godam pastrādājuši, saņēma I pakāpes diplomus, tas nozīmē, vairāk nekā 40 punktus no 50 iespējamiem. Vai tā jau ir „biļete" uz Dziesmu svētkiem, uzzināsim pēc 20.maija, kad būs beigušās skates visos Latvijas novados.

06.03.2015
Gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Valsts izglītības un satura centrs organizē vokālās mūzikas konkursu „Balsis", kurā piedalās Latvijas skolu vokālie ansambļi. Šajā konkursā ir ļoti sīva konkurence, augsts mākslinieciskais līmenis , tādēļ ne katrs ansamblis uzdrošinās tajā piedalīties. No Ozolnieku novada drosmīgākie izrādījās Ozolnieku vidusskolas 1.-4.klašu ansamblis skolotājas Ramonas Jomas vadībā. 26.februārī viņi piedalījās konkursa 1.kārtā Dobelē (konkursu kopā organizēja Dobeles, Jelgavas un Ozolnieku novadi), ieguva 1.pakāpi – 42,08 punktus un tika uzaicināti piedalīties 2.kārtā – Zemgales reģiona konkursā. Konkursa 2.kārta notika Jelgavas novada Zaļenieku kultūras namā. Kompetentā, prasīgā žūrija – diriģents un tautas mūzikas instrumentu ansambļu speciālists J.Grigalis, Latvijas vokālo ansambļu asociācijas eksperte M.Puriņa, Interešu izglītības departamenta direktore A.Bērziņa, VISC speciāliste A.Strikaite un Latvijas Mūzikas akadēmijas lektore I.Nelsone – novērtēja mazos dziedātājus ar I pakāpi un 44.05 punktiem, kas ir otrs labākais rezultāts savā vecuma grupā. Apsveicam!

30.01.2015.
30.janvārī Jelgavas novada domes zālē notika Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu skatuves runas konkurss, kurā piedalījās 49 skolēni no 16 skolām. Ozolnieku novadu pārstāvēja Teteles pamatskolas 1.klases skolniece Laura Kristiana Kauliņa, 3.klases skolnieks Artūrs Kārlis Zālmanis un 8.klases skolniece Paula Muizinika (skolotāja Olga Vickopa), kā arī Garozas pamatskolas 4.klases skolniece Annija Nonberga (skolotāja Ineta Freimane).

1.pakāpes Atzinības rakstu un aicinājumu piedalīties konkursa 2. kārtā saņēma Teteles pamatskolas skolnieks Artūrs Kārlis Zālmanis.

12.12.2014.
Jelgavas un Ozolnieku novadu vecāko klašu skolēni 2014.gada 12.decembrī tikās Lielvircavas muižā, lai kopīgi parunātos par mūsu dižākajiem dzejniekiem - Aspaziju un Raini, lai iepazīstinātu cits citu ar dzejoļiem, kas visvairāk iepatikušies, lai kopīgi padziedātu. Pasākumā piedalījās arī Ozolnieku vidusskolas 11.klases skolēni kopā ar skolotāju Ligiju Andersoni. E. Kanceviča saņēma skatītāju balvu par labāko dzejas izpildījumu, savukārt V. Straubergs tika aicināts piedalīties skatuves runas konkursā.

19.11.2014.

2014.gada 19.novembrī Ziemassvētku kauju muzejā notika 9. klašu skolēnu konkurss „Strēlnieku zvaigzne vēl mirdz”, kurā piedalījās arī Ozolnieku vidusskolas 9.klases komanda. Latvijas kara muzeja darbinieku vadībā vajadzēja risināt gan teorētiskus uzdevumus par pirmo pasaules karu un latviešu strēlniekiem tajā, gan izpildīt fiziskus vingrinājumus.

06.11.2014.
Gadskārtējā 5.-6.klašu skolēnu erudītu konkursā "Mana Latvija" 2014.gada 6.novembrī piedalījās Garozas pamatskolas komanda (skolotāja E.Štelmahere) un Ozolnieku vidusskolas komanda (skolotāja G.Stūrmane). 13 komandu konkurencē laureātu vidū bija arī Ozolnieku vidusskolas komanda, kas balvā saņēma vienas dienas ceļojumu uz Rīgu: Eiropas mājas, Saeimas un zinātkāres centra "Zili brīnumi" apmeklējumu.

14.10.2014.
2014.gada 14.oktobrī iespēju piedalīties Karjeras dienā Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā un iepazīties ar tur apgūstamajām profesijām (pavārs, autoatslēdznieks, mūrnieks, restaurators), kā arī ar Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledžas piedāvājumu izmantoja Teteles pamatskolas 8.un 9.klases skolēni.

Ir sadalīta valsts mērķdotācija - līdzfinansējums interešu izglītībai 2014./2015.māc.g., ir   apzinātas pašvaldības iespējas interešu izglītības finansiālajam atbalstam, un jaunajā mācību gadā skolās savu darbu uzsāk interešu izglītības pulciņi - iespēja   mūsu novada skolēniem lietderīgi pavadīt brīvo laiku, apzināt un izkopt savus talantus un spējas, ko iespējams izmantot veiksmīgas karjeras plānošanā. Interešu izglītībai šajā mācību gadā ir VISC izvirzīta prioritāte – XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Ļoti ceram, ka arī mūsu novada dejotāji, dziedātāji un   mākslinieki nākamvasar būs šo svētku dalībnieki. Lai radošs, interesants un panākumiem bagāts mācību gads visiem pulciņu dalībniekiem un pedagogiem!

Interesanti un aktīvi pavadīta 2014.gada vasara. Jau otro gadu pēc kārtas Ozolnieku vidusskolā no 2.jūnija līdz 4.jūlijam notika izklaidējoša un izglītojoša dienas nometne 6-7 gadus veciem bērniem „Vasaras skoliņa", kurā piedalījās vairāk kā 50 bērni , kas pabeiguši dažādas Ozolnieku novada PII.

125 skolēni no 1.-7.klasei tika nodarbināti Ozolnieku vidusskolas radošajās darbnīcās no 2.-12.jūnijam.

25 Salgales pagasta bērni vecumā no 6-12 gadiem no 27.-31.jūlijam varēja lietderīgi un interesanti pavadīt laiku Salgales ev.lut.draudzes organizētajā dienas nometnē „Varavīksne".

Radošās darbnīcas 25 nākamajiem pirmklasniekiem Teteles pamatskolā notika no 11.līdz 22.augustam.

 

Ozolnieku novadu par mājvietu savām nometnēm bija izvēlējušies arī citi nometņu organizatori: 

Nr.

Rīkotājs

Nosaukums

Vieta

Laiks

Apraksts

1.

Rīgas Vingrošanas skola

„Tīģerēni”
 
 
 

Ozolnieku sporta centrs

11.-20. jūnijs

Mācību - treniņu diennakts nometne sporta   vingrošanā, 15 bērni 8-14 g.v.

2.

SIA Bērnu un jauniešu aģentūra „ Dafne”

„Jampadracis Ānē”

ĀNES MUIŽA

15.-21.jūnijs

Diennakts nometne 30 bērni 7-13 g.v.

3.

IK   "Zanda Lamba"

Zemūdens valstība, tematika "Maģiskās grāmatas   stāsts..."

ĀNES MUIŽA

29.jūn.-4.jūl.

Diennakts nometne 30 bērni 6-11 g.v

4.

IK "Zanda Lamba"

Piedzīvojumu un atpūtas nometne "Zemūdens   valstība"
 
 
 

ĀNES MUIŽA

18.-22.aug.

Diennakts nometne 18 bērni 7-12 g.v.

1.jūnijā Jelgavas novada Elejas muižas parkā notika Jelgavas un Ozolnieku novadu Bērnu svētki – gadskārtējais interešu izglītības pulciņu atskaites koncerts. Koncertā piedalījās 138 skolēni no Ozolnieku novada skolām - tautas deju kolektīvi no Ozolnieku vidusskolas un Garozas pamatskolas, kori no Salgales pamatskolas un Ozolnieku vidusskolas un Ozolnieku vidusskolas mūsdienu deju dejotāji.

25.aprīlī Zaļenieku kultūras namā notika Jelgavas un Ozolnieku novada skolēnu teātru festivāls, kura skatītājiem un dalībniekiem bija iespējams noskatīties, vērtēt un salīdzināt deviņas skolēnu teātru izrādes, to starpā Ozolnieku vidusskolas dramatiskā pulciņa (režisore I.Soika – Dreimane) iestudēto V.Pumpures lugu „ Annija pret cigareti".

23.aprīlī Jelgavas novada Jēkabnieku kultūras namā notika Jelgavas un Ozolnieku novada skolēnu mūsdienu deju kolektīvu skate. Tāpat kā tautas deju kolektīvi arī mūsdienu deju dejotāji ir jau uzsākuši gatavošanos skolēnu dziesmu un deju svētkiem, kas notiks nākošā gada vasarā, tāpēc jau ticis ieguldīts nopietns darbs, apgūtas vienotas horeogrāfijas dejas. Skatē piedalījās arī Ozolnieku vidusskolas mūsdienu deju kolektīvs skolotājas Ievas Ziediņas vadībā, iegūstot II pakāpi un augstāko punktu skaitu savā grupā.

11.aprīlī Jēkabnieku kultūras namā notika Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu tautas deju kolektīvu skate. Ļoti kompetentā žūrija - VISC Interešu izglītības departamenta tautas deju galvenā speciāliste I.Mažāne, Bauskas TDA „ Jandāls" mākslinieciskā vadītāja T. Lisovcova un Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu tautas deju žanra virsvadītāja M.Bratkus – uzteica kolektīvu augsto līmeni un ļoti labo sagatavotību. 32 kolektīvu vidū bija arī Ozolnieku vidusskolas 1.-2.kl. un 3.-4.kl. deju kolektīvi (vadītāja Ieva Ziediņa), kurš nopelnīja 1.pakāpes diplomu, un Garozas pamatskolas 2.-4.kl.deju kolektīvs ( vadītāja Maija Medinika) - 2.pakāpes diploms.

10.aprīlī Jelgavas novada domes zālē notika Jelgavas un Ozolnieku novada skolu 5.-9.klašu koru skates pirmā kārta, kurā piedalījās Staļģenes vidusskolas koris ( diriģents Normunds Cielava), Ozolnieku vidusskolas koris (diriģente Rūta Bergmane) un Jelgavas novada skolēnu koris „Asni" (diriģente Anita Liekna) – šajā korī dzied arī Salgales pamatskolas skolēni. Koru sniegumu vērtēja eksperti Ilva Krauze un Agija Pizika. Koris „Asni" un Ozolnieku vidusskola koris tika novērtēti ar 1.pakāpes diplomiem un piedalīsies Zemgales reģiona skatē 16.aprīlī Jelgavas 4.vidusskolā plkst. 12.30.

4.aprīlī Ozolnieku Tautas namā notika Jelgavas un Ozolnieku novadu pirmsskolas vokālo un instrumentālo kolektīvu, solistu koncerts ,,Es dāvinu tev dziesmu, Latvija!"
Koncertā piedalījās 96 mazie dziedātāji, to starpā Ozolnieku Tautas nama pirmsskolas vecuma bērnu vokālais ansamblis "Nianse" (skolotāja Rūta Bergmane); Salgales pamatskolas ansamblis ,,Taurenīši" (skolotāja Inguna Cine); Ozolnieku PII „Pūcīte" ansamblis (skolotāja Renāte Stumberga); Ozolnieku PII „Zīlīte" koris „Skanīgās zīlītes" (skolotāja Anete Ozola); Ozolnieku PII „Zīlīte" instrumentālais ansamblis (skolotāja Indra Blumberga).
Ļoti skanīgo, skaistiem, kvalitatīviem priekšnesumiem bagāto koncertu nu jau tradicionāli vadīja Vinnijs Pūks.

No 17. Līdz 26.martam Jelgavā, VIVO centrā ir apskatāma Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu izstāde „Trejdeviņas saules lec". Konkursā piedalās skolēni no Teteles pamatskolas, Salgales pamatskolas, Ozolnieku vidusskolas un Salgales mūzikas un mākslas skolas.
Uz konkursa II – Zemgales kultūrvēsturiskā novada kārtu (Dobelē) eksperti izvirzīja Ozolnieku vidusskolas 7.klases skolnieces Elīnas Bargas darbu „ Saule pār vecpilsētas jumtiem" un 2.klases skolnieces Martas Danielas Jēkabsones darbu „Tradīciju lokā" (skolotāja Renāte Bērziņa), Salgales pamatskolas 5.klases skolnieces Evijas Pozdņakovas darbu „Tautumeitas" un 8.klases skolnieka Kima Peradzes darbu „Saulriets" (skolotāja Ilze Šuca). Augstu novērtēts arī Salgales MMS skolas audzēknes sešgadīgās Paulas Vecmanes darbs „Pasaka par Īkstīti".

6.martā Ozolnieku tautas namā notika Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu vokālās mūzikas konkurss „ Balsis", kurā piedalījās Ozolnieku vidusskolas 1.-3.kl. vokālais ansamblis skolotājas Ramonas Jomas vadībā, Ozolnieku vidusskolas 5.- 7.kl.ansamblis skolotājas Rūtas Bergmanes vadībā un Teteles pamatskolas 2.klases ansamblis skolotāja Edgara Ansonska vadībā. Ozolnieku vidusskolas 1.-3.kl.ansamblis 14.martā piedalījās arī Zemgales novada konkursā, tika novērtēts ar I pakāpi un savā vecuma grupā saņēma otro augstāko punktu skaitu (40, 75 punkti)

30.janvārī Ānes kultūras namā notika Ozolnieku un Jelgavas novada 1.-8.klašu skolēnu skatuves runas konkurss tajā piedalījās Teteles pamatskolas 2.kl.skolnieks Artūrs Kārlis Zālmanis, 3.kl.skolniece Anna Potapenko, 4.kl.skolniece Sannija Broka un 7.kl.skolniece Paula Muizinika, kā arī Garozas pamatskolas dramatiskā pulciņa literārais uzvedums „Pirātu skola". Artūrs Kārlis Zālmanis un Garozas pamatskolas uzvedums tika izvirzīti Zemgales novada konkursa atlases kārtai.

13.decembrī notika Ozolnieku un Jelgavas novada 9.-12. klašu skolēnu skatuves runas pasākums „Tikšanās pilī", kur Jelgavas novada Zaļenieku muižas kamīna zālē jaunieši runāja dzeju, tikās ar jaunajiem dzejniekiem – Laumu Niedrīti, Alisi Gubeni, Elīnu Griškenu un Anitu Vindecu , mēģināja paši „sacerēt" savu dzejoli. Priekšnesumus vērtēja paši dalībnieki un skatītāji. Skatītāju balvu saņēma Ozolnieku vidusskolas 12.klases skolnieks Emīls Dobrājs, bet diplomu un aicinājumu piedalīties novada skatuves runas konkursā Ozolnieku vidusskolas 12.klases skolnieks Jēkabs Folkmanis

Jelgavas novada un Ozolnieku novada 5.-6.klašu skolēnu erudītu konkursā „Mana Latvija" 2013.gada 21.novembrī piedalījās Ozolnieku vidusskolas, Garozas pamatskolas un Salgales pamatskolas komandas.

21. novembrī Jelgavas novada Vārpas ciemā pie piemiņas akmens pulkvežleitnantam Artūram Kēleram notika svinīgs atceres pasākums Jelgavas atbrīvošanai no Bermonta karaspēka, kurā piedalījās arī jaunsargu vienības no Ozolnieku vidusskolas, Teteles pamatskolas un Garozas pamatskolas.