4/2016 "Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā"

Drukāt
  A- A A+  
 

ATUĀLĀ REDAKCIJA

 

 

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2016.gada 12.aprīļa lēmumu (prot. Nr.4, 14.§)
SPĒKĀ ar 2016.gada 1.maiju
Grozījumi apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2017.gada 17.janvāra lēmumu Nr.5 (prot. Nr.1)


Grozījumi apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2018.gada 12.aprīļa lēmumu Nr.17 (prot.Nr.4)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.4/2016
"Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā"

Izdoti saskaņā ar
Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļu un
Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu,

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:
1.1. pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Ozolnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – PII) (1.pielikums);
1.2. kārtību, kādā Ozolnieku novada pašvaldība piešķir atbalstu Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētām privātām izglītības iestādēm, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi darbdienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – privātā izglītības iestāde).
2. Pirmsskolas vecuma bērniem tiek nodrošināta iespēja apgūt pirmsskolas izglītības programmu:
2.1. PII;
2.2. piešķirot pašvaldības atbalstu privātajām izglītības iestādēm.
3. Pašvaldības finansēts vai līdzfinansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums tiek nodrošināts bērnam no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības apguves uzsākšanai.
4. Par bērnu, kuram netiek nodrošināta vieta PII un kurš neapmeklē privāto izglītības iestādi, vecāki var saņemt pašvaldības pabalstu Ozolnieku novada domes 2014.gada 14.oktobra saistošo noteikumu Nr.8/2014 "Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti" noteiktajā kārtībā.

II. Bērnu reģistrācijas kārtība pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
5. Bērnu pieteikšana reģistrācijai pirmsskolas izglītības programmas apguvei PII notiek visu gadu Ozolnieku novada domē.(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Ozolnieku novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2018, kas stājas spēkā ar 30.11.2018.)
6. Pieteikumu uzskaiti un uzskaites dokumentu noformēšanu par bērnu uzņemšanu PII veic pašvaldības nozīmēts administrācijas darbinieks (turpmāk – pašvaldības atbildīgais darbinieks).(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Ozolnieku novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2018, kas stājas spēkā ar 30.11.2018.)
7. Viens no bērna vecākiem vai bērna likumīgais pārstāvis (turpmāk – vecāki), reģistrējot bērnu uzņemšanai PII, aizpilda Reģistrācijas pieteikumu (2.pielikums), norādot vēlamo PII, kā arī uzrāda bērna dzimšanas apliecību un savu personu apliecinošu dokumentu. Aizbildnis papildus uzrāda bāriņtiesas lēmumu.
8. Pieteikumi bērna uzņemšanai katrā PII tiek reģistrēti hronoloģiskā secībā pēc iesnieguma iesniegšanas datuma. Vecāki ir atbildīgi par precīzas kontaktinformācijas norādīšanu pieteikumā.

III. Bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
9. Bērna uzņemšanu PII nodrošina Ozolnieku novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta daļas Izglītības nodaļa (turpmāk – Izglītības nodaļa) pieteikumu reģistrācijas secībā, ievērojot bērna dzimšanas gadu, pieteikumā norādīto mācību gadu, vakanto vietu skaitu PII grupās un noteiktās priekšrocības bērnu uzņemšanai. (ar izmaiņām, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 12.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.4/2016, kas stājas spējā 2018.gada 30.maijā)
10. Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem tiek noteiktas prioritāras tiesības apmeklēt PII. Līdztekus tiek paredzēta iespēja šīs iestādes apmeklēt arī citās pašvaldībās deklarētajiem bērniem, veidojot otrās pakāpes reģistru bērnu uzņemšanai PII.
11. Izglītības nodaļa, atbilstoši PII uzņemamo bērnu skaitam un vecumam, trīs mēnešu laikā no vecāku iesnieguma reģistrēšanas nodrošina Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā deklarēta bērna uzņemšanu PII ārpus kārtas:
11.1. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
11.2. ja bērns ir bārenis, bērnam ir nodibināta aizbildniecība vai bērns ir adoptēts, vai bērna reģistrēšana ir veikta novēloti objektīvu apstākļu dēļ (ar bāriņtiesas lēmumu uz laiku no ģimenēm izņemti bērni, kuri ievietoti bērnu sociālās aprūpes iestādē);
11.3. ja bērns ir Ozolnieku novada pašvaldības darbinieka bērns uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku, saglabājot uzņemtajam darbinieka bērnam iepriekšējo reģistrācijas kārtas numuru;(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Ozolnieku novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2018, kas stājas spēkā ar 30.11.2018.)
11.4. ja bērns ir konkrētās pirmsskolas izglītības iestādes darbinieka bērns, uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku, saglabājot uzņemtajam darbinieka bērnam iepriekšējo reģistrācijas kārtas numuru;
11.5. ja bērnam ar pedagoģiski - medicīniskās komisijas atzinumu noteikta bērna vajadzībām atbilstoša izglītības programmas apguve, kuru realizē konkrētā PII.
12. Izglītības nodaļa pēc attiecīga vecāku iesnieguma saņemšanas, atbilstoši PII uzņemamo bērnu skaitam un vecumam, lemj par Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā deklarēta bērna uzņemšanu PII prioritārā kārtībā:
12.1. ja bērns ir viena apgādnieka ģimenes bērns;
12.2. ja bērns ir no daudzbērnu ģimenes (trīs vai vairāk bērni, no kuriem vismaz divi ir jaunāki par 18 gadiem);
12.3. ja bērni ir dvīņi vai vairāk vienās dzemdībās dzimuši bērni;
12.4. ja bērna ģimenē ir bērns ar īpašām vajadzībām (invaliditāti). (ar papildinājumiem, kas apstiprināti ar Ozolnieku novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2018, kas stājas spēkā ar 30.11.2018.)
Ja vēlamajā PII nav brīvu vietu, tiek piedāvāta vieta citā PII. Vecākiem atsakoties no vietas citā PII, bērns tiek uzņemts vēlamajā PII pēc vietas atbrīvošanās tajā.
13. PII grupu komplektācija tiek veikta atbilstoši PII uzņemamo bērnu skaitam rindas kārtībā no reģistra, ņemot vērā bērna dzimšanas gadu, pieteikumā norādīto vēlamo PII un laiku, kad bērnam nepieciešama vieta PII.
14. Ja, veicot PII grupu komplektāciju, nav iespēja bērnam nodrošināt vietu vēlamajā PII, tiek piedāvāta vieta citā PII. Ja vecāki izmanto piedāvājumu, bērns tiek pārreģistrēts uzņemšanai piedāvātajā PII. Vecākiem ir tiesības atteikties no piedāvājuma, ja piedāvātā PII nebija norādīta kā vēlamā iestāde pieteikumā.
15. Par Izglītības nodaļas lēmumu bērna uzņemšanai PII tās vadītājs saskaņā ar Reģistrācijas pieteikumā norādīto kontaktinformāciju rakstiski informē bērna vecākus, norādot pieteikšanās termiņu, kas nav īsāks par 14 dienām, un PII iesniedzamos dokumentus:
15.1. iesniegumu par bērna uzņemšanu PII;
15.2. bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u), profilaktisko potēšanas karti (forma Nr.63) iesniedz uz uzņemšanas dienu;
15.3. medicīnisko izziņu, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem;
15.4. Pedagoģiski - medicīniskās komisijas atzinumu (ja bērns apgūs speciālās pirmsskolas izglītības programmu).
16. PII vadītājam ir pienākums pieņemt lēmumu par Reģistrācijas pieteikuma (izņemot pieteikumu par obligātās pirmsskolas izglītības vecuma bērna uzņemšanu PII) izslēgšanu no reģistra, par to rakstiski paziņojot vecākiem un informējot pašvaldības atbildīgo personu, ja:
16.1. vecāki noteiktajā termiņā PII iestādē nav iesnieguši dokumentus Noteikumu 15.punktā noteiktajā kārtībā;
16.2. vecāki rakstiski atsakās no piešķirtās vietas PII, kas pieteikumā tika norādīta kā vēlamā;
16.3. pēc vecāku lūguma bērns tiek pārreģistrēts uzņemšanai citā PII;
16.4. bērns tiek uzņemts PII prioritārā kārtībā.
17. Uzņemot bērnu PII, neatkarīgi no grupas, kurā uzņem bērnu, vecāki tiek iepazīstināti un uzaicināti parakstīties par iepazīšanos ar šādiem dokumentiem (to kopijām):
17.1. pirmsskolas izglītības iestādes reģistrācijas apliecību;
17.2. pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu;
17.3. pirmsskolas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem;
17.4. pirmsskolas izglītības iestādes izglītības programmu un licenci.
18. Bērna uzņemšanu PII, pamatojoties uz Izglītības nodaļas lēmumu, noformē ar attiecīgās PII vadītāja rīkojumu, informējot pašvaldības atbildīgo personu, kas nodrošina publisku pieejamību informācijai par rindu, norādot bērna reģistrācijas kārtas numuru attiecīgajā PII un pieteikšanās datumu. Izmaiņu gadījumā – bērna dzīvesvietas maiņas, ilgstošas slimības, pāriešanu uz citu pirmsskolas izglītības iestādi, pašvaldības atbildīgā persona informāciju atjauno.
19. Katram bērnam PII tiek iekārtota personas lieta, kurā ir pievienoti šo noteikumu 17. punktā minētie dokumenti.
20. Ja vecāki vēlas mainīt vai pārtraukt bērna uzturēšanos PII, vecāki iesniedz tās vadītājam rakstisku iesniegumu. Izņēmuma gadījumā ar bāriņtiesas lēmumu var pārtraukt bērna uzturēšanos PII, ja bērns tiek nodrošināts ar ārpusģimenes aprūpi.
21. Izglītības nodaļa, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, lemj par PII maiņu bērnam pirmsskolas izglītības apguvei, ja PII maiņa pret vecāka izvēlēto PII ir iespējama.
22. Ja bērns mācību gada laikā neapmeklē PII, bērna vieta PII tiek saglabāta, pamatojoties uz vecāku rakstisku iesniegumu. Ja bērns neapmeklē iestādi 1 (vienu) mēnesi pēc kārtas un nav saņemts vecāku rakstisks iesniegums par neapmeklēšanas iemesliem, tad PII vadītājs uz vecāku deklarēto dzīvesvietu nosūta vēstuli, kurā norāda, ka vecākiem nepieciešams 2 (divu) nedēļu laikā iesniegt iesniegumu par kavējuma iemesliem ar lūgumu saglabāt bērnam vietu PII. Ja vecāki noteiktajā termiņā iesniegumu neiesniedz, tad bērna vieta iestādē netiek saglabāta.
23. Obligātā bērna sagatavošana pamatizglītības ieguvei tiek sākta kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit pieci gadi, pirmsskolas izglītības programmu apgūstot līdz septiņu gadu vecumam.
24. Vispārējās izglītības likumā noteiktajos gadījumos sagatavošanas programmas pamatizglītības ieguvei apgūšanu var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu. Lai saīsinātu vai pagarinātu minētās sagatavošanas programmas apguvi, vecāki iesniedz PII iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.
25. Bērnam, kurš apmeklējis obligāto sagatavošanas programmu pamatizglītības ieguvei, izsniedz izziņu par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai.
26. Saskaņojot ar Izglītības nodaļu, PII katru gadu vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam nodrošina darbu vasaras periodam, sekmējot bērnu vispusīgu attīstību un par izmaiņām savlaicīgi informējot vecākus.

IV. Pašvaldības atbalsta piešķiršanas kārtība pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajās izglītības iestādēs

27. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību gadījumos, kad bērnam nav nodrošināta vieta PII, pašvaldība pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanā iesaista privātās izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, un ar kurām Ozolnieku novada pašvaldība un bērna vecāki ir noslēguši līgumu par izglītības pakalpojuma sniegšanu, un kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējušas bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmā.
28. Pašvaldības atbalsta apmēru privātajai izglītības iestādei pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai vienam bērnam mēnesī katram budžeta gadam apstiprina Ozolnieku novada dome. (ar izmaiņām, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 12.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.4/2016, kas stājas spējā 2018.gada 30.maijā); (ar papildinājumiem, kas apstiprināti ar Ozolnieku novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2018, kas stājas spēkā ar 30.11.2018.)
29. Pēc vecāku iesnieguma saņemšanas Ozolnieku novada pašvaldībā atbalsts pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai privātā izglītības iestādē tiek piešķirts, pamatojoties uz Izglītības nodaļas vadītāja lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja bērna un viena vecāka pamata dzīvesvieta ir deklarēta Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā un bērns ir pieteikts reģistrācijai uz vietu PII.

30. Pamats pašvaldības atbalsta izmaksai ir attiecīgās privātās izglītības iestādes rēķins, kas iesniegts pašvaldībā līdz katra mēneša 5.datumam, un kurā norādīts dienu skaits, kad bērns iepriekšējā mēnesī apmeklējis privāto izglītības iestādi un bijis prombūtnē attaisnojošu iemeslu dēļ.
31. Pašvaldības atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis attiecīgo privāto izglītības iestādi.
32. Ar Izglītības nodaļas vadītāja lēmumu tiek pārtraukta pašvaldība atbalsta piešķiršana:
33.1. par bērnu, kurš uzņemts PII;
33.2. par bērnu, kura dzīvesvieta tiek deklarēta citā pašvaldībā;
33.3. par bērnu, kuram neviena vecāka dzīvesvieta vairs nav deklarēta Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā.
33. Pašvaldības atbalsta piešķiršana tiek turpināta, ja bērns, kuram sākotnēji netika nodrošināta vieta PII, ir uzsācis apmeklēt privāto izglītības iestādi un bērna vecāki ir atteikušies no vēlāk piedāvātās vietas PII.

V. Noslēguma jautājumi
34. Izglītības nodaļas un PII vadītāja pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Ozolnieku novada domē Ozolnieku novada domes nolikumā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, ja normatīvajos aktos nav noteikta cita apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas kārtība
35. Bērniem, kuri reģistrēti pirmsskolas izglītības programmas apguvei PII pirms Noteikumu spēkā stāšanās, tiek saglabāts pirmreizējās reģistrācijas datums.
36. Bērniem, par kuriem pirms Noteikumu spēkā stāšanās ir piešķirts līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam, pamatojoties uz līgumu ar privāto bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju, piešķirtais līdzfinansējums tiek saglabāts līdz 2016.gada 31.maijam.
37. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ozolnieku novada domes 2013.gada 8.oktobra saistošie noteikumi Nr.9/2013 „Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā".
38. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ozolnieku novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Ozolnieku avīze".


Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                                                                              Pēteris Veļeckis

 

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2 (PIETEIKUMS)

Pielikums Nr.3 (Izslēgts ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumu, kas stājas spēkā ar 30.11.2018.)

Privāto pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumu tāmes

 

 

Ozolnieku novada domes 17.01.2017. saistošo noteikumu Nr.1/2017 “Grozījumi 2016.gada 12.aprīļa Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2016 „Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2016.gada 16.decembrī ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumos Nr.709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”, kas nosaka jaunu kārtību izmaksu aprēķināšanai vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā. Minētās izmaksas ir pamats pašvaldības atbalsta noteikšanai privātai izglītības iestādei pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanai Izglītības likuma 17.panta 2.1 daļā minētajā gadījumā, t.i., ja pašvaldība bērnam, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, nenodrošina vietu pašvaldības izglītības iestādes īstenotā pirmsskolas izglītības programmā un bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātā izglītības iestādē.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu grozījumi nosaka Ozolnieku novada pašvaldības atbalstu privātai izglītības iestādei pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanai Izglītības likuma 17.panta 2.1 daļā minētajā gadījumā, kā arī tā detalizētu atšifrējumu pa izdevumu pozīcijām.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi palielina pašvaldības 2017. gada budžeta izdevumus atbalstam privātai izglītības iestādei pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanai vidēji par EUR 25`800,00.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

     Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ozolnieku novada bezmaksas izdevumā „Ozolnieku avīze” un nosaka Ozolnieku novada pašvaldības atbalsta apmēru privātai izglītības iestādei pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanai 2017.gadā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

 

 Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                              P. Veļeckis

 

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.5/2018: Grozījumi 2016.gada 12.aprīļa Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2016 "Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā"

2016.gada pielikums Nr.3 (zaudējis spēku)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.19/2018 Grozījumi 2016.gada 12.aprīļa Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2016 “Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā”