Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

8/2014 "Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti"

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 

 AKTUĀLĀ REDAKCIJA

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2014.gada 14.oktobra sēdes lēmumu Nr.4
(protokols Nr.10)
GROZĪJUMI
Ar Ozolnieku novada domes
2015.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.6 (prot. Nr.5)
Ar Ozolnieku novada domes
2016.gada 13.decembra lēmumu Nr.5 (prot. Nr.14)
Ar Ozolnieku novada domes
2018.gada 18.janvāra sēdes lēmumu Nr.8(prot.Nr.1)


Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.8/2014
„Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti"

Izdoti saskaņā ar
likuma ,,Par pašvaldībām" 12.pantu un 43.panta trešo daļu


I. Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka pašvaldības pabalstu veidus Ozolnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, pabalstu apmēru, pabalsta piešķiršanas kritērijus, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos minētos pabalstus.
1.2. Pašvaldības pabalsti Noteikumu izpratnē ir pabalsti, kurus piešķir, lai nodrošinātu Ozolnieku novada pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, sniedzot pašvaldības finansiālu atbalstu iedzīvotājiem ar mērķi sniegt materiālu atbalstu, neizvērtējot sociālos riskus, pabalsta pieprasītāja ienākumus un materiālo stāvokli, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.
1.3. Noteikumi ir attiecināmi uz personām, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus uz pabalsta pieprasīšanas dienu, dzīvo deklarētajā dzīvesvietā, un nesaņem tāda paša veida pabalstu saskaņā ar Ozolnieku novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par Ozolnieku novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem".
1.4. Noteikumos lietotie termini:
1.4.1. pabalsta pieprasītājs – Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā deklarēta atsevišķi dzīvojoša persona vai vienā mājsaimniecībā dzīvojošas ģimenes pilnvarota persona, kura vēršas Ozolnieku novada pašvaldībā ar pabalsta pieprasījuma iesniegumu;
1.4.2. daudzbērnu ģimene – vienā mājsaimniecībā dzīvojošie vecāki, viens no vecākiem vai likumiskais pārstāvis ar 3 (trīs) un vairāk nepilngadīgiem bērniem vai ar pilngadību sasniegušiem bērniem līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam, kuri iegūst vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību klātienē un kuriem dzīvesvieta deklarēta vienā mājoklī, un kuriem ir kopēji izdevumi par uzturu un mājokli.
II. Pašvaldības pabalstu veidi un to piešķiršanas vispārīgie nosacījumi
2.1. Pašvaldības pabalstu veidi Ozolnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā:
2.1.1. pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā;
2.1.2. pabalsts vecākiem, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu;
2.1.3. pabalsti daudzbērnu ģimenēm;
2.1.4. pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās;
2.1.5. apbedīšanas pabalsts;
2.1.6. pabalsts transporta izdevumu segšanai pensionāriem no 80 gadu vecuma;
2.1.7. pabalsts neparedzētiem gadījumiem;
2.1.8. pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2015.gada 21.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.8/2014, kas stājas spējā 2015.gada 31.maijā)
2.2. Lai saņemtu Noteikumos minētos pašvaldības pabalstus, izņemot pabalstus, kas minēti Noteikumu 2.1.4. un 2.1.6. punktos, pabalsta pieprasītājs, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, vēršas Ozolnieku novada pašvaldībā ar rakstveida iesniegumu un citiem dokumentiem, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai atbilstoši attiecīgā pašvaldības pabalsta veidam.
2.3. Pabalsta pieprasītājs ar savu parakstu iesniegumā apliecina, ka ir sniedzis patiesas un pilnīgas ziņas, dod atļauju lēmuma pieņemšanai izmantot nepieciešamo informāciju pieejamajos valsts un pašvaldības datu reģistros, kā arī apņemas izmantot saņemto pabalstu atbilstoši paredzētajiem mērķiem un nekavējoties ziņot par pārmaiņām apstākļos, kas bija par pamatu pašvaldības pabalsta saņemšanai.
2.4. Lēmumu par pašvaldības pabalstu, kas minēts Noteikumu 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. un 2.1.5. punktā, piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Ozolnieku novada pašvaldības speciālists mēneša laikā no dienas, kad saņemts pabalsta pieprasītāja iesniegums un dokumenti, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Par pieņemto lēmumu tiek paziņots pabalsta pieprasītājs. Par atteikumu piešķirt pašvaldības pabalstu tā pieprasītājs tiek informēts rakstiski, norādot lēmuma apstrīdēšanas termiņu un kārtību.
2.5. Lēmumu par pašvaldības pabalstu, kas minēti Noteikumu 2.1.7. punktā, piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Ozolnieku novada dome, par to informējot pabalsta pieprasītāju. Par atteikumu piešķirt pašvaldības pabalstu tā pieprasītājs tiek informēts rakstiski, norādot lēmuma apstrīdēšanas termiņu un kārtību.
2.6. Ozolnieku novada speciālistu lēmumus par pašvaldības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pabalsta pieprasītājs var apstrīdēt Ozolnieku novada domē, Administratīvo aktu strīdu komisijā. Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
2.7. Ozolnieku novada domes lēmumus par pašvaldības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pabalsta pieprasītājs var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Administratīvajā rajona tiesā.
2.8. Ja pabalsts saņemts nepamatoti pabalsta pieprasītāja vainas dēļ, pabalsta pieprasītāja pienākums ir nekavējoties pēc pašvaldības pieprasījuma labprātīgi atmaksāt nepamatoti saņemto pabalstu.
III. Pašvaldības pabalstu apmērs, piešķiršanas un saņemšanas kārtība
3.1. Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā tiek piešķirts uz pabalsta pieprasītāja, kas ir viens no bērna vecākiem vai likumiskais pārstāvis, iesnieguma un tam pievienoto dokumentu pamata:
3.1.1. pabalsts tiek piešķirts vienreizēja materiālā atbalsta sniegšanai ģimenei jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai:
3.1.1.1. pabalstu piešķir EUR 80,00 (astoņdesmit euro) apmērā par pirmo bērnu;
3.1.1.2. pabalstu piešķir EUR 160,00 (viens simts sešdesmit euro) apmērā par otro bērnu;
3.1.1.3. pabalstu piešķir EUR 290,00 (divi simti deviņdesmit euro) apmērā par trešo bērnu;
3.1.1.4. pabalstu piešķir EUR 430,00 (četri simti trīsdesmit euro) apmērā par ceturto bērnu;
3.1.1.5. par katru nākošo bērnu pabalsta apmērs palielinās par EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro);
3.1.1.6. pabalstu piešķir EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro) apmērā par katru bērnu, ja pirmdzimtie ir dvīņi;
3.1.1.7. ja ģimenē vienās dzemdībās piedzimst trīs un vairāk bērni, pabalsta apmēru nosaka ar atsevišķu domes lēmumu.
3.1.2. pabalsts pieprasāms 6 (sešu) mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas, ja, reģistrējot bērna dzimšanu, viņa pirmreizējā dzīves vieta tiek deklarēta Ozolnieku novadā;
3.1.3. pabalstu piešķir, ņemot vērā pabalsta pieprasītāja bērnu skaitu, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā ar pabalsta pieprasītāju;
3.1.4. pabalstu nepiešķir:
3.1.4.1. ja bērns ievietots valsts vai pašvaldības bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un atrodas tās apgādībā;
3.1.4.2. ja vecākiem ir atņemtas vai pārtrauktas aizgādības tiesības;
3.1.5. pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā izmaksā Ozolnieku novada domes kasē vai pārskaita uz pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādīto bankas kontu.
3.2. Pabalsts vecākiem, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, tiek piešķirts uz pabalsta pieprasītāja, kas ir viens no bērna vecākiem vai likumiskais pārstāvis, iesnieguma un tam pievienoto dokumentu pamata:
3.2.1. pabalsts tiek piešķirts EUR 80,00 (astoņdesmit euro) apmērā mēnesī pabalsta pieprasītājam, kura bērns netiek nodrošināts ar vietu Ozolnieku novada pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu;
3.2.2. pabalsts tiek piešķirts par katru pabalsta pieprasītāja bērnu, kurš:
3.2.2.1. sasniedzis pusotra gada vecumu;
3.2.2.2. vismaz 1 (vienu) gadu iepriekš pieteikts reģistrācijai rindā uz vietu Ozolnieku novada pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, un pieteikumā norādītajā laikā netiek nodrošināts ar vietu attiecīgajā pašvaldības izglītības iestādē;
3.2.2.3. ir deklarēts Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā;
3.2.3. ģimenei, kura atgriezusies no ārzemēm, ir tiesības saņemt pabalstu, neievērojot Noteikumu 1.3. un 3.2.2.2. punktus, kopš brīža, kad abi vecāki un bērns ir deklarēti Ozolnieku novadā;
3.2.4. piešķirtais pabalsts tiek aprēķināts ar dienu, kad saņemts pabalsta pieprasītāja iesniegums un dokumenti, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu, par nepilnu mēnesi aprēķinot pabalstu proporcionāli dienu skaitam;
3.2.5. pabalstu nepiešķir:
3.2.5.1. ja viens no bērna vecākiem vai likumīgais pārstāvis ir atteicies no piedāvātās vietas Ozolnieku novada pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu;
3.2.5.2. ja par bērnu ir piešķirts Ozolnieku novada pašvaldības līdzfinansējums privātajai pirmsskolas izglītības iestādei vai alternatīvam bērnu pieskatīšanas pakalpojumu sniedzējam;
3.2.5.3. ja bērns ir nodrošināts ar vietu citas pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu;
3.2.6. pabalsta izmaksu pārtrauc:
3.2.6.1. ar dienu, kad bērns tiek nodrošināts ar vietu Ozolnieku novada pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu;
3.2.6.2. ja vecākiem tiek atņemtas vai pārtrauktas aizgādības tiesības, vai izbeidzas pabalsta pieprasītāja aizbildnība;
3.2.7. pabalstu izmaksā reizi mēnesī, pārskaitot uz pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādīto bankas kontu.
3.3. Pabalsti daudzbērnu ģimenēm tiek piešķirti uz pabalsta pieprasītāja, kas ir viens no bērna vecākiem vai likumiskais pārstāvis, iesnieguma un tam pievienoto dokumentu pamata:
3.3.1. pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei:
3.3.1.1. pabalstu piešķir mācību gada sākumā EUR 30,00 (trīsdesmit euro) apmērā katram bērnam, kurš apmeklē vispārējās izglītības iestādi;
3.3.1.2. lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam ir jāiesniedz Sociālajā dienestā iesniegums no kārtējā gada 1.jūlija līdz 30.septembrim;
3.3.1.3. pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā.
3.3.2. pabalsts vakcinācijai:
3.3.2.1. pabalstu piešķir līdz EUR 30,00 (trīsdesmit euro) gadā izdevumu kompensācijai par profilaktiskajām potēm bērnam;
3.3.2.2. pabalsta pieprasītājam iesniegumam par pabalsta piešķiršanu jāpievieno izdevumus par profilaktiskajām potēm apliecinošus dokumentus (kvītis vai čeki), kas noformēti uz pabalsta pieprasītāja vai bērna vārda;
3.3.2.3. pabalstu vakcinācijai pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā.
3.3.3. pabalsts briļļu iegādei:
3.3.3.1. pabalstu piešķir līdz EUR 50,00 (piecdesmit euro) gadā izdevumu kompensācijai par briļļu iegādi bērnam;
3.3.3.2. pabalsta pieprasītājam iesniegumam par pabalsta piešķiršanu jāpievieno izdevumus par briļļu iegādi apliecinošus dokumentus (kvītis vai čeki), kas noformēti uz pabalsta pieprasītāja vai bērna vārda;
3.3.3.3. pabalstu briļļu iegādei pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā.
3.3.4. pabalsts profesionālās ievirzes vai interešu izglītības programmu dalības maksas segšanai:
3.3.4.1. pabalstu piešķir līdz EUR 15,00 (piecpadsmit euro) mēnesī katram bērnam līdz 19 gadu vecumam, kurš apgūst licencētu profesionālās ievirzes vai interešu izglītības programmu, tās dalības maksas kompensēšanai;
3.3.4.2. lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz pašvaldībā iesniegumu un dokumentus, kas apliecina, ka bērns apgūst licencētu profesionālās ievirzes vai interešu izglītības programmu, un dokumentus, kas apliecina programmas dalības maksas apmaksu par iepriekšējiem 3 mēnešiem.
3.3.4.3. pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.
(ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2018.gada 18.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2018, kas stājas spēkā 2018.gada 28.februārī).
3.4. Pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās tiek piešķirts, pamatojoties uz pašvaldības amatpersonas sniegtajām ziņām par personas nozīmīgo jubileju:
3.4.1. pabalsts tiek piešķirts nozīmīgās dzīves jubilejās - 75, 80, 85, 90, 95, 100 un vairāk gadu jubilejās:
3.4.1.1. pabalstu piešķir EUR 30,00 (trīsdesmit euro) apmērā katram jubilāram uz 75, 80 un 85 gadu jubileju;
3.4.1.2. pabalstu piešķir EUR 80,00 (astoņdesmit euro) apmērā katram jubilāram uz 90 un 95 gadu jubileju;
3.4.1.3. pabalstu piešķir EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro) apmērā katram jubilāram uz 100 un vairāk gadu jubileju;
3.4.2. pabalsta izmaksa tiek nodrošināta ne vēlāk kā jubilejas datumā, bet, ja jubilejas datums ir pašvaldības administrācijas brīvdiena vai svētku diena, ne vēlāk kā nākošajā darba dienā;
3.4.3. personu nozīmīgā dzīves jubilejā sveic pašvaldības amatpersona.
3.5. Apbedīšanas pabalsts tiek piešķirts apbedīšanas izdevumu segšanai:
3.5.1. vienreizējs apbedīšanas pabalsts tiek piešķirts uz pabalsta pieprasītāja, kurš ir uzņēmies apbedīšanu, un kurš var nebūt deklarēts Ozolnieku novadā, iesnieguma pamata:
3.5.1.1. pabalstu piešķir EUR 80,00 (astoņdesmit euro) apmērā, ja mirusī persona savu pamatdzīvesvietu bija deklarējusi Ozolnieku novadā,
3.5.1.2. piešķirto pabalstu izmaksā Ozolnieku novada domes kasē vai pārskaita uz pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu pēc apbedāmās personas miršanas apliecības uzrādīšanas;
3.5.2. apbedīšanas pabalsts apbedīšanas izdevumu segšanai tiek piešķirts gadījumos, kad personas apbedīšanu ir uzņēmusies Ozolnieku novada pašvaldība:
3.5.2.1. pabalstu piešķir līdz EUR 390,00 (trīs simti deviņdesmit euro), ja mirusī persona savu pamatdzīvesvietu bija deklarējusi Ozolnieku novadā, un tai nav piederīgo, kuri ir spējīgi mirušo apglabāt,
3.5.2.2. pabalstu piešķir, ja par mirušo personu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu vai tā apmērs nesedz minimālos apbedīšanas izdevumus,
3.5.2.3. piešķirto pabalstu pārskaita attiecīgā apbedīšanas pakalpojumu sniedzēja kontā. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 13.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2014, kas stājas spējā 2017.gada 31.janvārī)
3.6. Pabalsts transporta izdevumu segšanai pensionāriem no 80 gadu vecuma tiek piešķirts, pamatojoties uz pašvaldības amatpersonas sniegtajām ziņām par personām, kurām ir tiesības pabalstu saņemt:
3.6.1. pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā EUR 30,00 (trīsdesmit euro) apmērā pensionāriem no 80 gadu vecuma, lai atvieglotu iespējas apmeklēt ārstniecības iestādes, valsts un pašvaldību institūcijas;
3.6.2. personām, kurām ir tiesības saņemt pabalstu transporta izdevumu segšanai, to izmaksā Ozolnieku novada domes kasē no kārtējā gada 1.novembra līdz 31.decembrim.
3.7. Pabalsts neparedzētiem gadījumiem tiek piešķirts uz pabalsta pieprasītāja iesnieguma pamata, arī tad, ja pabalsta pieprasītājs jau ir saņēmis līdzīga veida pabalstu saskaņā ar Ozolnieku novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par Ozolnieku novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem":
3.7.1. pabalstu piešķir ārkārtas situācijās, izvērtējot katru gadījumu individuāli;
3.7.2. pabalsta pieprasītājam iesniegumam par pabalsta piešķiršanu jāpievieno dokumenti, kas apliecina ārkārtas situācijas faktu;
3.7.3. lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ņemot vērā Sociālā dienesta atzinumu, pieņem Ozolnieku novada dome, par to informējot pabalsta pieprasītāju. Par atteikumu piešķirt pašvaldības pabalstu tā pieprasītājs tiek informēts rakstiski, norādot lēmuma apstrīdēšanas termiņu un kārtību.
3.8. Pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem tiek piešķirts, pamatojoties uz pašvaldības amatpersonas sniegtajām ziņām par personām, kurām ir tiesības pabalstu saņemt:
3.8.1. pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā EUR 25,00 (divdesmit pieci euro) apmērā, pieminot Černobiļas atomelektrostacijas avārijas gadadienu;
3.8.2. personām, kurām ir tiesības saņemt pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, to izmaksā pašvaldības amatpersona skaidrā naudā kārtējā gada aprīļa mēnesī. (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2015.gada 21.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.8/2014, kas stājas spējā 2015.gada 31.maijā)
IV. Noslēguma jautājumi
4.1. Noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.
4.2. Ar Noteikumu spēkā stāšanās brīdi tiek atzīti par spēku zaudējušiem:
4.2.1. Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.7/2010 "Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti";
4.2.2. Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.8/2010 "Par pašvaldības pabalstu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Ozolnieku novada izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei";
4.2.3. Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.10/2010 "Par viereizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu".

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                                                            Pēteris Veļeckis

 

 

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/2014
„Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti"
paskaidrojuma raksts

 

1.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu mērķis ir apkopot visus Ozolnieku novada   pašvaldības pabalstu veidus, kuru   mērķis ir sniegt iedzīvotājiem materiālu atbalstu, neizvērtējot   pabalsta pieprasītāja sociālos riskus, ienākumus un materiālo stāvokli. Saistošie   noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta   trešo daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu   sagatavošanas noteikumi” 140.punktu.

2.

Īss projekta satura izklāsts

   Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības   pabalstu veidus, apmērus, saņēmēju loku, kārtību, kādā tiek piešķirti un   izmaksāti pašvaldības pabalsti, kā arī lēmumu pieņemšanas un pārsūdzēšanas   kārtību. Līdztekus jau esošajiem ir ieviests arī jauns pašvaldības pabalsta   veids - pabalsti daudzbērnu ģimenēm (individuālo mācību piederumu iegādei,   vakcinācijai un briļļu iegādei bērniem), kā arī palielināts pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā par   otro bērnu.

3.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz   pašvaldības budžetu

Ņemot vērā   jauno pabalstu veidu, prognozējams, ka papildus iepriekšējā gada plānotajiem   līdzekļiem pašvaldības pabalstiem 2015.gada budžetā papildus būs nepieciešami   ~ EUR 13`000.

4.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz   uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav   ietekmes.

5.

Informācija par administratīvajām procedūrām

       Pabalsta pieprasītājam, uzrādot personas apliecinošu dokumentu,   jāvēršas Ozolnieku novada pašvaldībā ar rakstveida iesniegumu un citiem dokumentiem, kas nepieciešami   lēmuma pieņemšanai atbilstoši attiecīgā pašvaldības pabalsta veidam.   Personām, kurām ir tiesības saņemt pabalstu nozīmīgās dzīves jubilejās un   pabalstu transporta izdevumu segšanai pensionāriem no 80 gadu vecuma, nav   jāveic administratīvās procedūras.

6.

Informācija par konsultācijām ar   privātpersonām

   Veiktas   konsultācijas ar pašvaldības darba grupu, ka izveidota daudzbērnu ģimeņu   atbalstam Ozolnieku novadā un kas ir apkopojusi daudzbērnu ģimeņu vajadzības.  

 

 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.8/2014 „Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti"

Saistošie noteikumi 20/2016 - grozījumi 2014.gada 14.oktobra Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.8/2014 "Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti"

Grozījumi 2014.gada 14.oktobra Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.8/2014 "Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti"

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūlijs, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
18
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs