Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

16/2016 „Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā"

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

SPĒKĀ AR 2016.GADA 31.OKTOBRI

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2016.gada 11.oktobra sēdes lēmumu Nr.2
(protokols Nr.12)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.16/2016
„Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā"

Izdoti saskaņā ar
likuma ,,Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 2.1daļu,
2.panta 8.1daļu, 3.panta 1.4, 1.6 daļu, 9.panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes, nosaka apliekamos objektus, nodokļa maksātājus un nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
2. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā).

3. Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek inženierbūves — laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi.

4. Būves, kas klasificētas kā sagruvušas, vidi degradējošas vai cilvēku drošību apdraudošas, tiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% (trīs procentu) apmērā no lielākās vērtības – būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības sekojošā kārtībā:
4.1. paaugstinātās likmes piemērošanas pamats ir Ozolnieku novada būvvaldes lēmums par būves atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu;
4.2. maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvuša vai cilvēka drošību apdraudoša, nosūta nodokļa maksātājam 1 (viena) mēneša laikā no dienas, kad pieņemts Ozolnieku novada būvvaldes lēmums par būves atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu;
4.3. paaugstināto likmi piemēro, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā;
4.4. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins par būvi tiek veikts, sākot ar nākamo mēnesi pēc Ozolnieku novada būvvaldes lēmuma par Noteikumu 4.1.punktā minētā būves statusa atcelšanu.

5. Būves, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, tiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% (trīs procentu) apmērā no lielākās vērtības – būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības.

6. Ar nekustamā īpašuma nodokli netiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas un to daļas (izņemot garāžas), kuras netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā.

7. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu izdošanu un nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu atbilstoši Noteikumu nosacījumiem veic Ozolnieku novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļa.

8. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņš tiek noteikts 7 (septiņi) gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

9. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Ozolnieku novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ozolnieku avīze" un tie ir piemērojami nekustamā īpašuma maksājumu paziņojumu sagatavošanai par 2017. un turpmākajiem taksācijas gadiem.

 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                                                                                        Pēteris Veļeckis

 
 

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr._/2016
"Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā no 2017.gada"
paskaidrojuma raksts

 

 

1.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt vienotus principus, kuri jāievēro pašvaldībai un nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteikto tiesību normu piemērošanā par Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu, īstenojot pašvaldībai deleģētās tiesības apliekamo un neapliekamo nekustamo īpašumu noteikšanā un attiecīgu nodokļa likmju piemērošanā.

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 9.`1 punktu, 2.`1 daļu, 2.panta 8.`1 daļu, 3.panta 1.`4, 1.`6 daļu, un 9.panta otro daļu.

2.

Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā, sākot no 2017.gada, Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetri (izņemot garāžas), un vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, un būves, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, maksas stāvlaukumi; nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus par pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām zemi zem tām, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

3.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Skaitliski aprēķināt saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu būs iespējams tikai pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības attiecīgajam gadam saņemšanas no nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmas, bet nav plānota pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas būtiska palielināšanās.

4.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums – ir fiziskas un juridiskas personas, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir šāds īpašums: dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, maksas stāvlaukumi, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, un būves, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, kā arī pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem ar pašvaldību ir slēgti īres un nomas līgumi.

5.

Informācija par administratīvajām procedūrām

       Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un maksāšanas paziņojumu izdošanu atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem veic Ozolnieku novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļa.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms

 

 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                                                                       Pēteris Veļeckis

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

maijs, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
28
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs