Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

10/2011 "Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai"

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2011.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu
Nr.5 (protokols Nr.5)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.10/2011

Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un
studējošā kredīta saņemšanai

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 26.panta ceturto daļu,
LR Ministru kabineta 29.05.2001. noteikumu Nr.220
"Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā
kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" 13.punktu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ozolnieku novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) vārdā tiek sniegts galvojums par tām parāda saistībām, ko studējošās personas (turpmāk tekstā - studējošais) uzņemas studiju kredīta un studējošā kredīta(turpmāk tekstā - kredīts) saņemšanai no kredītiestādes.

2. Galvojumu izsniedz bakalaura vai augstākās profesionālās pirmās izglītības iegūšanai. Studiju kredīta galvojums paredzēts studējošajiem, kuriem ir noteikta mācību maksa.

3. Pilna laika studējošie var saņemt galvojumu studiju kredītam vai studējošā kredītam. Uz studējošā kredīta galvojumu var pretendēt persona, kurai nav citu ienākumu.

4. Tiesības pretendēt uz kredīta galvojuma saņemšanu ir studējošajiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ozolnieku novada pašvaldības teritorijā un kuri uzsāk studijas, sekmīgi apgūst Latvijas valsts akreditētas studiju programmas un lūdz pašvaldībai galvojumu kredīta saņemšanai, un atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām, un kuriem nav citu personu, kas var sniegt galvojumu.

5. Galvojums tiek sniegts, pamatojoties uz Ozolnieku novada domes lēmumu un līgumu par galvojumu (turpmāk tekstā - Līgums), ko slēdz Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs un studējošais. Pēc Līguma noslēgšanas Pašvaldība slēdz galvojuma līgumu ar konkrēto kredītiestādi, kurā studējošajam ir paredzēts ņemt kredītu.

6. Galvojumu izsniedz studējošai personai vecumā līdz 24 gadiem, kura ir:
6.1. bārenis vai bez abu vecāku aizgādības palicis bērns,
6.2. invalīds, kuram viens no vecākiem ir miris vai viens no vecākiem ir I vai II grupas invalīds,
6.3. personai no maznodrošinātas ģimenes vai no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas personas(ģimenes) statuss.

7. Pašvaldības sniegto galvojumu kopapjoms saimnieciskajā gadā nedrīkst pārsniegt gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto galvojumu maksimālā apmēra pieauguma apjomu.
8. Pašvaldības galvojumu viena persona var saņemt tikai vienas studiju programmas apguvei.

II. Galvojuma sniegšanas kārtība
9. Galvojuma saņemšanai ir nepieciešami šādi dokumenti:
9.1. studējošā iesniegums par galvojuma saņemšanu kredīta ņemšanai, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, studiju programmas nosaukumu, augstskolu un fakultāti, iestāšanās gadu augstskolā, studiju ilgumu, kā arī nepieciešamā kredīta veidu un tā apmēru (iesnieguma paraugs – pielikumā Nr.1);
9.2. izziņa no kredītiestādes par kredīta veidu un apmēru, paredzēto atmaksas grafiku, atmaksas termiņiem un kredīta procentu likmi;
9.3. studējošā apliecinājums, ka kredīta ņēmējam nav 1. un 2.pakāpes radinieku (vecāki,
brāļi, māsas) vai citu fizisku personu, kas var sniegt galvojumu, un ka kredīta ņēmējam vai viņa radiniekiem – vecākiem, brāļiem, māsām un studējošā bērniem vai viņa lejupējiem radiniekiem nav nekustamā īpašuma, kas varētu būt kredīta nodrošinājums;
9.4. izziņa no augstskolas par studiju faktu un sekmēm, kā arī apstiprinājums par tiesībām ņemt kredītu. Ja studējošais vēlas saņemt studiju kredīta galvojumu - augstskolas izziņa par to, ka studiju programma netiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem;
9.5. studējošā kredīta saņemšanai jāiesniedz VSAA izziņa par obligātās valsts sociālās apdrošināšanas maksājumiem;
9.6. citi dokumenti, kas apliecina atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām.
10. Iesniegums ar pievienotajiem dokumentiem jāiesniedz Ozolnieku novada pašvaldībā.
11. Ozolnieku novada dome, pamatojoties uz Finanšu komitejas atzinumu, pieņem lēmumu sniegt galvojumu studiju un/vai studējošā kredīta ņemšanai vai pieņem motivētu lēmumu par atteikumu sniegt galvojumu.
12. Pēc labvēlīga Ozolnieku novada domes lēmuma pieņemšanas starp studējošo un Pašvaldību tiek
noslēgts Līgums par galvojuma saņemšanu (Līguma paraugs – pielikumā Nr.2).
13. Par atteikumu sniegt galvojumu studējošajam paziņo rakstveidā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, norādot minētā lēmuma pārsūdzēšanas kārtību.

III. Lēmuma pieņemšanas procedūra
14. Novada pašvaldības finanšu nodaļa izvērtē saņemto studējošā iesniegumu un tam pievienotos dokumentus kredīta galvojuma saņemšanai un sagatavo atzinumu par kredīta galvojuma piešķiršanu vai atteikumu izskatīšanai finanšu komitejā. Ozolnieku novada dome lēmumu pieņem viena mēneša laikā pēc visu dokumentu saņemšanas.
15. Ja studējošais iesniedzis iesniegumu, kam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, Finanšu komitejai ir tiesības noteikt termiņu trūkumu novēršanai, par to rakstveidā paziņojot studējošajam. Ja studējošais noteiktajā termiņā nav iesniedzis pieprasītos dokumentus, Finanšu komitejai ir tiesības paziņot, ka galvojuma pieteikums tiek atstāts bez izskatīšanas.
17. Pēc pozitīva domes lēmuma pieņemšanas un informācijas nosūtīšanas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei, slēdzot līgumu ar kredītiestādi, studentam galvojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums ar pašvaldību par kredīta atmaksas kārtību.


Novada domes priekšsēdētājs                                                                                          M.Ainārs

 

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

maijs, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
28
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs