Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

5/2016 "Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā 2016.gadā"

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

AKTUĀLĀ REDAKCIJA

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2016.gada 09.februāra sēdes lēmumu Nr._
(protokols Nr.2)

Publicēts izdevumā "Ozolnieku Avīze" 15.februārī

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 5/2016
„Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā 2016.gadā"

Izdoti saskaņā ar
likuma ,,Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 9.1 punktu un
9.panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamos objektus un nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu Ozolnieku novadā.
2. Ar nekustamā īpašuma nodokli netiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas un to daļas (izņemot garāžas), kuru platība pārsniedz 25 m2 un kuras netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā.

3. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu izdošanu un nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu atbilstoši Noteikumu nosacījumiem veic Ozolnieku novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļa.

4. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņš tiek noteikts 7 (septiņi) gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Ozolnieku novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ozolnieku avīze" un tie ir piemērojami nekustamā īpašuma maksājumu paziņojumu sagatavošanai par 2016.gadu.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                                                                Pēteris Veļeckis

 

 

 

Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr. 5/2016

 

"Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā 2016.gadā"
paskaidrojuma raksts

 

1.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt vienotus principus, kuri jāievēro pašvaldībai un nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteikto tiesību normu piemērošanā par Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu, īstenojot pašvaldībai deleģētās tiesības apliekamo un neapliekamo nekustamo īpašumu noteikšanā un attiecīgu nodokļa likmju piemērošanā.

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 9.1punktu un 9.panta otro daļu.

2.

Īss projekta satura izklāsts

     Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā 2016.gadā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, (izņemot garāžas), kuru platība pārsniedz 25 m2 un kuras netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

3.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav plānota pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas būtiska samazināšanās.

4.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskas personas, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2 un kuras netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā.

5.

Informācija par administratīvajām procedūrām

       Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un maksāšanas paziņojumu izdošanu atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem veic Ozolnieku novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļa.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

   Nav attiecināms

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                           P. Veļeckis

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

maijs, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
28
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs