Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

7/2014 „Par braukšanas izdevumu segšanu profesionālās un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem"

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

SPĒKU ZAUDĒJUŠI

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2014.gada 09.septembra sēdes lēmumu Nr.__
(protokols Nr.9)

Grozījumi apstiprināti
ar Ozolnieku novada domes
2014.gada 12.novembra lēmumu Nr.__ (prot. Nr.11)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.7/2014
„Par braukšanas izdevumu segšanu
profesionālās un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem"

Izdoti saskaņā ar
likuma ,,Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
MK noteikumiem Nr.872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos"
12. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ozolnieku novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sedz braukšanas izdevumus izglītojamiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – izglītojamie).
2. Pašvaldība sedz sabiedriskā transporta izdevumus Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem izglītojamajiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz vispārējās, profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības iestādei un atpakaļ Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā, kā arī ārpus Ozolnieku novada administratīvās teritorijas sekojošos gadījumos (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2014.gada 12.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.12/2014, kas stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī):
2.1. Izslēgts ar Ozolnieku novada domes 2014.gada 12.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.12/2014, kas stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī;
2.2. izglītojamajam ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu nepieciešams vispārējo vai profesionālo izglītību iegūt pēc programmas, kura Ozolnieku novada izglītības iestādēs netiek īstenota;
2.3. izglītojamais vispārējo, profesionālo vai profesionālās ievirzes izglītību iegūst citas pašvaldības vispārējās, profesionālajās vai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs objektīvu iemeslu dēļ (vispārējo, profesionālo vai profesionālās ievirzes izglītību iegūst Ozolnieku novadā neesoša veida vispārējās, profesionālas vai profesionālās ievirzes izglītības programmā).

 

II. Braukšanas izdevumu kompensēšanas apmērs

3. Braukšanas izdevumu kompensāciju izglītojamajiem ir tiesības saņemt par braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ sekojošā apmērā:
3.1. 100% apmērā – ja Ozolnieku novadā deklarētais izglītojamais apmeklē Ozolnieku novada izglītības iestādi, izmantojot sabiedrisko transportu (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2014.gada 12.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.12/2014, kas stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī);
3.2. 100% apmērā – ja Ozolnieku novadā deklarētais izglītojamais apmeklē citu novadu izglītības iestādi, izmantojot sabiedrisko transportu, un izglītojamajam ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu nepieciešams vispārējo vai profesionālo izglītību iegūt pēc programmas, kura Ozolnieku novada izglītības iestādēs netiek īstenota;
3.3. 50% apmērā – ja Ozolnieku novadā deklarētais izglītojamais apmeklē citas pašvaldības vispārējo izglītības iestādi Noteikumu 2.3. punktā noteikto iemeslu dēļ;
3.4. līdz 20,00 euro apmērā mēnesī – ja Ozolnieku novadā deklarētais izglītojamais apmeklē profesionālo vai profesionālās ievirzes izglītības iestādi citos novados.

4. Izslēgts ar Ozolnieku novada domes 2014.gada 12.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.12/2014, kas stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

III. Braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtība

5. Uzsākot mācību gadu vai mācību gada laikā iestājoties izglītības iestādē, izglītojamo vecāki vai personas, kas viņus aizstāj (turpmāk - vecāki), kuri vēlas saņemt kompensāciju par izglītojamā braukšanas izdevumiem, Ozolnieku novada domē iesniedz aizpildītu iesnieguma veidlapu (pielikums).

6. Izglītojamo braukšanas izdevumu kompensācijas saņemšanai izglītojamo vecāki līdz katra mēneša 6. datumam Ozolnieku novada domē iesniedz:
6.1. Izziņu par izglītības iestādes apmeklējumu iepriekšējā mēnesī, ja izglītojamias apmeklē izglītības iestādi ārpus Ozolnieku novada administratīvās teritorijas (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2014.gada 12.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.12/2014, kas stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī);
6.2. Braukšanas izdevumus apliecinošus dokumentus (mēnešbiļetes vai braukšanas biļetes) par iepriekšējo mēnesi, pielīmētas uz lapas hronoloģiskā secībā, norādot maršrutu un kopējo izmaksu summu.

7. Kompensācijas par braukšanas izdevumiem kārtējā mēnesī izmaksā no nākošā mēneša 13. līdz 20. datumam, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem (Noteikumu 6.punkts), Izglītības nodaļas atzinumu par izglītības iestādes apmeklējumu iepriekšējā mēnesī un kompensējamo braukšanas izdevumu summu. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2014.gada 12.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.12/2014, kas stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī).

8. Kompensāciju par braukšanas izdevumiem izmaksā iesniegumā norādītajai personai pašvaldības kasē, vai pārskaitot uz iesniegumā norādīto norēķinu kontu.

8.1 Noteikumu 6., 7. punkts un Pielikuma piektā daļa nav attiecināmi uz izglītojamiem, kuri mācās vispārējās, profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības iestādē citas pašvaldības teritorijā noteikumu 2.punktā noteiktajos gadījumos, un izmanto Jelgavas pilsētas skolēna apliecību vai Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti. (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2014.gada 12.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.12/2014, kas stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī)

 

IV Noslēguma jautājums

Izslēgts ar Ozolnieku novada domes 2014.gada 12.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.12/2014, kas stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

 

 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                                                                       P. Veļeckis

 

Saistošo noteikumu Nr.12/2014
Grozījumi Ozolnieku novada pašvaldības
2014.gada 09.septembra saistošajos noteikumos Nr.7/2014 „Par braukšanas izdevumu segšanu profesionālās un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem""
paskaidrojumu raksts

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu pamatotība izriet no Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumu Nr. 872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" 12.punkta. Ozolnieku novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar AS „SEB banka" par Ozolniekos deklarēto Jelgavas pilsētas skolēnu apliecības un Jelgavas pilsētas iedzīvotāju kartes īpašnieku kontu apkalpošanu. Līdz ar to veicami grozījumi saistošajos noteikumos, jo izglītojamiem, kuri ir minēto karšu īpašnieki un apmeklē Jelgavas un Jelgavas novada izglītības iestādes, ir iespējams operatīvāk veikt attiecīgo braukšanas izdevumu segšanu un par braukšanas izdevumu segšanu.
Atsevišķi saistošo noteikumu grozījumi veikti, precizējot saistošos noteikumu punktus par braukšanas izdevumu segšanas ierobežojumiem, kā arī ņemot vērā to, ka Ozolnieku pašvaldība nodrošina pašvaldības transportu izglītojamo pārvadājumiem, kuri apmeklē Ozolnieku novada izglītības iestādes.
2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek kompensēti braukšanas izdevumi vispārējās, profesionālajās vai profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri deklarēti Ozolnieku novadā.
3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas vai darba vietas. Pašvaldības budžeta līdzekļi būs nepieciešami iepriekšējo gadu apjomā, kad braukšanas izdevumi izglītojamiem tika kompensēti saskaņā ar pašvaldības domes lēmumu un iekšējiem noteikumiem.
4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Noteikumiem nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.
5.Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks publicēti Ozolnieku novada bezmaksas informatīvajā izdevumā „Ozolnieku avīze" un Ozolnieku pašvaldības interneta vietnē www.ozolnieki.lv. Par saistošo noteikumu piemērošanu privātpersonas var griezties Ozolnieku novada pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Noteikumu sabiedriskā apspriešana nav veikta.

 

GROZĪJUMI

Grozījumi Ozolnieku novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7/2014 "Par braukšanas izdevumu segšanu profesionālās un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem"

VĒSTURISKĀ

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.7/2014 „Par braukšanas izdevumu segšanu profesionālās un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem"

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

maijs, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
28
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs