Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

6/2014 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā"

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 

 APSTIPRINĀTS
ar Ozolnieku novada domes
2015.gada 12.maija lēmumu Nr.___ (prot. Nr.4)

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2014.gada 12.augusta sēdes lēmumu Nr.__
(protokols Nr.8)

ar grozījumiem
Ozolnieku novada domes
2016.gada 09.augusta lēmumu Nr.6 (prot.Nr.9)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.6/2014
„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā"

Izdoti saskaņā ar
likuma ,,Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu un trešo daļu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" 6.pabta otro daļu, 15.pantu, 24.panta pirmo daļu,
likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" 3.panta otro daļu, 5.panta ceturto daļu, 6., 8.pantiem, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu,
 21.1 panta otro daļu un 21.2 panta otro daļu.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka:
1.1. personu kategorijas, papildus likumā „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" noteiktajām kategorijām, kuras ir tiesīgas saņemt Ozolnieku novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldības) palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā (turpmāk tekstā – Palīdzība);
1.2. kārtību, kādā personas reģistrējamas un izslēdzamas personas no Palīdzības reģistriem;
1.3.kārtību, kādā Palīdzība sniedzama.
2. Noteikumi ir attiecināmi uz personām, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā (izņemot likumā „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" un Noteikumu 11.1 punktā minētās personas) un ir iesniegušas Pašvaldībai iesniegumu un dokumentus, kas apliecina tiesības saņemt Pašvaldības Palīdzību.(ar grozījumiem, kas izdarīti Ozolnieku novada domes 2016.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.11/2016, kas stājas spējā 2016.gada 31.augustā)
3. Pašvaldība sniedz šāda veida Palīdzību:
3.1. pašvaldībai piederošo vai tās nomātu dzīvojamo telpu izīrēšana;
3.2. sociālā dzīvokļa izīrēšana;
3.3. palīdzība īrētās pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu;
3.4. palīdzība speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu. (ar papildinājumiem, kas izdarīti Ozolnieku novada domes 2016.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.11/2016, kas stājas spējā 2016.gada 31.augustā)

4. Pašvaldības speciālists mājokļa jautājumos reģistrācijas secībā izskata iesniegtos dokumentus un iesniedz tos Pašvaldības Sociālo jautājumu komitejai atzinuma sniegšanai.
5. Pašvaldības izpilddirektors pēc iesniegto dokumentu un Sociālo jautājumu komitejas atzinuma izvērtēšanas pieņem lēmumu par:
5.1. personas atzīšanu par tiesīgu saņemt Palīdzību un reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt personu noteikumu 7.1., 7.2., 7.3. un 7.5. apakšpunktos noteiktajos palīdzības reģistros,
5.2. personas izslēgšanu no noteikumu 5.1. apakšpunktā noteiktajiem palīdzības reģistriem,
5.3. pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu izīrēšanu un īres līguma termiņa pagarināšanu,
5.4. pašvaldības īpašumā esošo izīrējamo dzīvojamo telpu maiņu. (ar grozījumiem, kas izdarīti Ozolnieku novada domes 2014.gada 12.augusta saistošajos noteikumos Nr.6/2014, kas stājas spējā 2015.gada 31.maijā)
5.1 Pašvaldības dome pēc iesniegto dokumentu un Sociālo jautājumu komitejas un/vai Izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejas atzinuma izvērtēšanas pieņem lēmumu:
5.11. par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt Palīdzību un reģistrēšanu vai atteikumu personu reģistrēt noteikumu 7.4. un 7.6.apakšpunktos norādītajos palīdzības reģistros, kā arī par personas izslēgšanu no minētajiem palīdzības reģistriem;
5.12. par sociālo dzīvokļu izīrēšanu un īres līguma termiņa pagarināšanu;
5.13. par dzīvojamās telpas izīrēšanu speciālistam un īres līguma termiņa pagarināšanu."(ar papildinājumiem, kas izdarīti Ozolnieku novada domes 2014.gada 12.augusta saistošajos noteikumos Nr.6/2014, kas stājas spējā 2015.gada 31.maijā; ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti Ozolnieku novada domes 2016.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.11/2016, kas stājas spējā 2016.gada 31.augustā)

6. Pašvaldības speciālists mājokļa jautājumos atbilstoši Pašvaldības domes vai izpilddirektora lēmumam veic personu iekļaušanu palīdzības reģistros un izslēgšanu no tiem, kā arī uztur izveidotos palīdzības reģistrus un reizi gadā uz 1.maiju aktualizē reģistros iekļauto personu kārtas numurus, pamatojoties uz dokumentiem, kas apliecina personas tiesības īrēt Pašvaldības dzīvokli. (ar grozījumiem, kas izdarīti Ozolnieku novada domes 2014.gada 12.augusta saistošajos noteikumos Nr.6/2014, kas stājas spējā 2015.gada 31.maijā)
7. Pašvaldībā ir izveidoti šādi dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistri:
7.1. pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai personām, kurām neatliekami sniedzama palīdzība;
7.2. pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām;
7.3. pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā;
7.4. sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai;
7.5. pašvaldības īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu pašvaldības īrējamu dzīvojamo telpu.
7.6. dzīvojamās telpas izīrēšanai speciālistam. (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti Ozolnieku novada domes 2016.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.11/2016, kas stājas spējā 2016.gada 31.augustā)

8. Ja pēc personas reģistrēšanas palīdzības reģistrā zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas atzīšanai par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai, personas pienākums ir nekavējoties par to paziņot pašvaldībai.

II. Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšana

2.1. Personas, kurām ir tiesības saņemt pašvaldības palīdzību, izīrējot dzīvojamo telpu
9. Personas, kurām saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" 13.panta pirmajā daļā noteiktajam neatliekami sniedzama palīdzība, Pašvaldības speciālists mājokļa jautājumos atbilstoši Pašvaldības izpilddirektora lēmumam reģistrē Noteikumu 7.1. punktā noteiktajā palīdzības reģistrā pieteikumu iesniegšanas secībā. (ar grozījumiem, kas izdarīti Ozolnieku novada domes 2014.gada 12.augusta saistošajos noteikumos Nr.6/2014, kas stājas spējā 2015.gada 31.maijā)
10. Par personām, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām, Ozolnieku novadā tiek atzītas atbilstoši likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" 14.pantā noteiktajam.
11. Par personām, kura ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā, Ozolnieku novadā tiek atzītas:
11.1. persona, kura Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušas ne mazāk kā pēdējos 10 gadus dzīvokļos bez ērtībām;
11.2. maznodrošināta persona, ģimene audzina 3 vai vairāk nepilngadīgus bērnus;
11.3. maznodrošināta persona, ģimene audzina bērnu ar invaliditāti;
11.4. visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensionāri vai personas ar invaliditāti, kuriem nav apgādnieku;
11.5. persona, kas ir atsevišķi dzīvojošs, nestrādājošs pensionārs, kuriem nav apgādnieka;
11.6. persona, kas ir atsevišķi dzīvojoša persona ar invaliditāti, kuram nav apgādnieka;
11.7. persona, kura nav nodrošināta ar atsevišķu istabu, kas tai pienākas sakarā ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas slēdzienu;
11.8. persona, kura nodrošināma ar dzīvojamo telpu saskaņā ar Pašvaldības Sociālā dienesta un bāriņtiesas atzinuma;
11.9. persona, kura īrē Pašvaldības sociālo dzīvokli, ir pilnībā nokārtojušas savas parādu saistības ar Pašvaldību un guvušas regulārus un pietiekamus ikmēneša ienākumus, kas ļauj pretendēt uz atbilstošas dzīvojamās telpas īri;
11.10. (Izslēgts ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 9.augusta lēmumu saistošajos noteikumos Nr.11/2016, kas stājas spējā 2016.gada 31.augustā)
11.1. Pašvaldība noteikumu V. nodaļā noteiktajā kārtībā ir tiesīga izīrēt dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam, kurš nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai izglītības, kultūras, veselības, sociālās aprūpes, veselīga dzīvesveida un sporta nozarēs, kā arī komunālo pakalpojumu organizēšanā iedzīvotājiem. (ar papildinājumiem, kas izdarīti Ozolnieku novada domes 2016.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.11/2016, kas stājas spējā 2016.gada 31.augustā)
12. Pēc Pašvaldības izpilddirektora lēmuma par Noteikumu 10. un 11.punktā minēto personu atzīšanu par tiesīgu saņemt Palīdzību, Pašvaldības dzīvokļu saimniecības speciālists tās reģistrē Noteikumu 7.2. un 7.3. punktos noteiktajos palīdzības reģistros pieteikumu iesniegšanas secībā. (ar grozījumiem, kas izdarīti Ozolnieku novada domes 2014.gada 12.augusta saistošajos noteikumos Nr.6/2014, kas stājas spējā 2015.gada 31.maijā)

2.2. Personu reģistrācijas kārtība
13. Persona, kura vēlas īrēt Pašvaldības dzīvokli, iesniedz Ozolnieku novada pašvaldībā rakstisku, motivētu iesniegumu, kuru paraksta visi pilngadīgie ģimenes locekļi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt palīdzību. Iesniegumā persona ar savu parakstu apliecina, to:
13.1. ka tās īpašumā nav cita likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" 16.panta trešās daļas noteikumiem atbilstoša dzīvošanai derīga dzīvojamā māja vai dzīvojamā telpa;
13.2. ka tā pēdējo piecu gadu laikā nav devusi piekrišanu privatizēt tās īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgusi ar šo personu vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai nav devusi piekrišanu atsavināt dzīvokli un darījuma rezultātā zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli.
14. Persona iesniedz rakstisku iesniegumu, pievienojot vai uzrādot šādus dokumentus:
14.1. personu apliecinošu dokumentu;
14.2. personas, kuras tiek izliktas no dzīvokļa, pamatojoties uz tiesas spriedumu - spēkā stājušos tiesas spriedumu par izlikšanu no dzīvokļa kopiju, uzrādot oriģinālu;
14.3. pensionāri - pensijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
14.4. politiski represētās personas - politiski represētās personas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
14.5. personas ar invaliditāti – Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;
14.6. repatrianti – repatrianta izziņu, uzrādot oriģinālu un arhīva izziņu par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo pierakstu pirms izceļošanas no Latvijas;
14.7. personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas – atbrīvojuma izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu.
15. (Izslēgts ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 9.augusta lēmumu saistošajos noteikumos Nr.11/2016, kas stājas spējā 2016.gada 31.augustā)
16. Nepieciešamības gadījumā Pašvaldības speciālists mājokļa jautājumos var iesniedzējam pieprasīt papildu dokumentus informācijas precizēšanai.

2.3. Pašvaldības dzīvojamo telpu piedāvāšanas secība un izīrēšanas kārtība
17. Ikvienu neizīrētu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu vispirms piedāvā īrēt personām, kurām palīdzība dzīvojamās telpas izīrēšanā sniedzama neatliekami, ja tādas ir. Ja šādu personu nav vai tās visas rakstveidā atteikušās īrēt attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā īrēt personām, kuras reģistrētas palīdzības sniegšanas reģistrā to personu grupā, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām. Ja šādas personas nav reģistrētas vai tās visas rakstveidā atteikušās īrēt attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā īrēt personām, kuras reģistrētas palīdzības sniegšanas reģistrā to personu grupā, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā.
18. Pamatojoties uz Pašvaldības izpilddirektora pieņemto lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, īres līgumu sagatavo un pašvaldības vārdā slēdz pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekotājs. (ar grozījumiem, kas izdarīti Ozolnieku novada domes 2014.gada 12.augusta saistošajos noteikumos Nr.6/2014, kas stājas spējā 2015.gada 31.maijā)
19. Dzīvojamā telpa tiek nodota īrniekam ar dzīvojamās telpas nodošanas-pieņemšanas aktu, kuru paraksta izīrētāja pārstāvis un īrnieks.

III Sociālo dzīvokļu izīrēšana

3.1. Personas, kurām ir tiesības saņemt palīdzību un to reģistrācijas kārtība
20. Papildus likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajam dzīvojamām mājām" 5.panta pirmajā daļā noteiktajām personām Ozolnieku novadā tiesības īrēt sociālo dzīvokli ir maznodrošinātām personām (ģimenēm), kas noteiktas Noteikumu 11.2.-11.6. un 11.8. punktos.
21. Persona (ģimene), kura vēlas īrēt sociālo dzīvokli iesniedz pamatotu iesniegumu un dokumentus, kuri apliecina personas tiesības īrēt sociālo dzīvokli.
22. Persona (ģimene), kura iesniegusi dokumentus un atzīta par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli ar Pašvaldības domes lēmumu, tiek reģistrēta noteikumu 7.4.minētajā palīdzības reģistrā kā pretendente uz sociālā dzīvokļa īri, pieteikumu iesniegšanas secībā.
23. Persona (ģimene), kura ir zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli tiek izslēgta no palīdzības reģistra sociālā dzīvokļa piešķiršanai. Izslēgšanai par pamatu ņemams viens no šādiem dokumentiem:
23.1. Pašvaldības Sociālā dienesta izsniegtā izziņa, ka persona (ģimene) nav maznodrošināta;
23.2. personas iesniegums par izstāšanos no palīdzības reģistra sociālā dzīvokļa piešķiršanai.
24. Persona (ģimene) tiek izslēgta no palīdzības reģistra sociālā dzīvokļa izīrēšanai ar Pašvaldības domes lēmumu.

3.2. Sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtība
25. Sociālo dzīvokli vai sociālo dzīvojamo telpu izīrē uz Pašvaldības domes lēmuma pamata personai (ģimenei), kura ir atzīta par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli vai sociālo dzīvojamo telpu.
26.Sociālo dzīvokli vai sociālo dzīvojamo telpu nodod lietošanā, slēdzot īres līgumu ar dzīvokļa apsaimniekotāju un izbeidzot līdzšinējo dzīvojamās telpas īres līgumu, ja tāds bijis noslēgts.
27.Sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas īres līgums tiek slēgts rakstveidā uz laiku ne ilgāku par 6 (sešiem) mēnešiem. Ja pēc minētā termiņa persona (ģimene) nav zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli, pēc personas savlaicīga iesnieguma ar Domes lēmumu īres līgums tiek atjaunots.
28. Pašvaldība var izbeigt noslēgto sociālā dzīvokļa īres līgumu pirms termiņa, izliekot īrnieku un viņa ģimenes locekļus no sociālā dzīvokļa likumā „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" noteiktajos gadījumos un kārtībā.
29. Pamatojoties uz noslēgto sociālā dzīvokļa īres līgumu, īrnieks noslēdz līgumus ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem par attiecīgā pakalpojuma saņemšanu.
30. Sociālā dzīvokļa īrnieks maksā Ozolnieku novada domes noteiktu īres maksu.

3.4. Sociālo dzīvokļu uzturēšanas, apsaimniekošanas un pārvaldīšanas kārtība
31. Sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo telpu uzturēšanu un apsaimniekošanu veic SIA "Ozolnieku KSDU" vai SIA „Āne EP".
32. Sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo telpu uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" 3.pantā noteiktajā kārtībā no:
32.1.šim nolūkam paredzētiem Ozolnieku novada pašvaldības budžeta līdzekļiem,
32.2.šim nolūkam paredzētiem Ozolnieku novada Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem,
32.3.sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo telpu īrnieku īres maksām,
32.4.šim nolūkam paredzētiem valsts budžeta līdzekļiem,
32.5.citiem līdzekļiem (fizisko un juridisko personu ziedojumiem u.c. līdzekļiem).
33. Sociālā dzīvokļa un sociālo dzīvojamo telpu īres maksa ir trīs reizes zemāka par īres maksu, kas noteikta attiecīgās kategorijas Pašvaldības dzīvojamām telpām.
34. Sociālā dzīvokļa un sociālo dzīvojamo telpu īrnieki pilnā apjomā apmaksā pakalpojumus, kas saistīti ar dzīvokļa lietošanu saskaņā ar spēkā esošajiem tarifiem. Dome var lemt par daļēju komunālo maksājumu segšanu no pašvaldības līdzekļiem.

IV. Palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu

35. Personas, kuras vēlas īrēto Pašvaldības īpašumu esošo dzīvojamo telpu apmainīt pret citu Pašvaldības īpašumā esošu īrējamu (neizīrētu vai izīrētu ar īrnieka piekrišanu) dzīvojamo telpu, tiek reģistrētas Noteikumu 7.5. punktā noteiktajā palīdzības reģistrā pieteikumu iesniegšanas secībā.
36. Personas var apmainīt īrēto dzīvojamo telpu:
36.1. pret lielāku vai mazāku, ar labāku labiekārtojuma līmeni vai mazāk labiekārtotu, ja īrnieks pienācīgi pilda savas saistības;
36.2. pret mazāku vai mazāk labiekārtotu, ja īrnieks nav pienācīgi pildījis savas saistības, bet ir noslēgta vienošanās par to izpildi.
37. Personai nav tiesību īrēto dzīvojamo telpu apmainīt pret citu dzīvojamo telpu, ja tā ir parādā par dzīvojamās telpas īri vai komunālajiem pakalpojumiem un nav noslēgusi atsevišķu vienošanos par parāda dzēšanu vai nepilda vienošanās nosacījumus.
38. Persona, kura vēlas apmainīt dzīvojamo telpu, ja tam piekrīt visi pilngadīgie ģimenes locekļi, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, iesniedz Pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kuram pievieno esošā īres līguma kopiju.
39. Lēmumu par personas reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt personu dzīvojamo telpu apmaiņas reģistrā pieņem Pašvaldības izpilddirektors. (ar grozījumiem, kas izdarīti Ozolnieku novada domes 2014.gada 12.augusta saistošajos noteikumos Nr.6/2014, kas stājas spējā 2015.gada 31.maijā)
40. Dzīvojamo telpu apmaiņu personai piedāvā, nosūtot rakstveida paziņojumu. Paziņojumā norāda piedāvātās dzīvojamās telpas adresi un dienu, kad persona var iepazīties ar piedāvāto dzīvojamo telpu.
41. Atbildi uz apmaiņas piedāvājumu persona sniedz ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc dienas, kurā personai bija iespējams iepazīties ar piedāvāto dzīvojamo telpu. Ja persona no piedāvājuma rakstiski atteikusies vai nav sniegusi pašvaldībai atbildi, šī persona reģistrā pārreģistrējama ar pēdējo kārtas numuru.

V. Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu
41.1 Tiesības īrēt speciālistam izīrējamu dzīvojamo telpu Ozolnieku novadā ir personām (ģimenēm), kas noteiktas Noteikumu 11.1punktā.
41.2 Persona (ģimene), kura vēlas īrēt speciālistam izīrējamu dzīvojamo telpu, iesniedz pamatotu iesniegumu un darba devēja motivētu lūgumu par dzīvojamās telpas nepieciešamību.
41.3. Persona (ģimene), kura iesniegusi dokumentus un ar Pašvaldības domes lēmumu ir atzīta par tiesīgu īrēt speciālistam izīrējamu dzīvojamo telpu, tiek reģistrēta noteikumu 7.6.punktā minētajā palīdzības reģistrā kā pretendente uz speciālistam izīrējamu dzīvojamo telpu, pieteikumu iesniegšanas secībā.
41.4. Speciālistam izīrējamu dzīvojamo telpu izīrē uz Pašvaldības domes lēmuma pamata personai (ģimenei), kura ir atzīta par tiesīgu īrēt speciālistam izīrējamu dzīvojamo telpu.
41.5 Speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas īres līgums tiek slēgts rakstveidā uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par 3 (trīs) gadiem.
41.6 Ja pēc minētā termiņa persona (ģimene) nav zaudējusi tiesības īrēt speciālistam izīrējamu dzīvojamo telpu, pēc personas iesnieguma ar Domes lēmumu īres līgums tiek pagarināts. Iesniegums par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas izīrēšanas turpināšanu iesniedzams vismaz vienu mēnesi pirms īres līguma termiņa beigām. (ar papildinājumiem, kas izdarīti Ozolnieku novada domes 2016.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.11/2016, kas stājas spējā 2016.gada 31.augustā)

VI. Noslēguma jautājumi (ar grozījumiem, kas izdarīti Ozolnieku novada domes 2016.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.11/2016, kas stājas spējā 2016.gada 31.augustā)

42. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Pašvaldības informatīvajā izdevumā "Ozolnieku avīze".
43. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos brīdi tiek atzīti par spēku zaudējušiem Ozolnieku novada domes saistošie noteikumiNr.10/2011 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā".

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                                                  Pēteris Veļeckis

 

Saistošo noteikumu Nr. /2015 „Grozījumi 2014.gada 12.augusta Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.6/2014 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" 

paskaidrojuma   raksts

 

Sadaļas nosaukums  

 

 

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir atslogot novada domes darbu un,   pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 5.pantu,   deleģēt pašvaldības izpilddirektoram     atsevišķu lēmumu pieņemšanu par palīdzības sniegšanu dzīvokļu   jautājumu risināšanā.

 

2. Īss projekta satura izklāsts

 

Ar   saistošo noteikumu grozījumiem precizēts noteikumu 5.punkts, nosakot, ka   pašvaldības izpilddirektors pieņem lēmumus par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu   risināšanā, par reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt palīdzības reģistros, par izslēgšanu no palīdzības reģistriem,   par pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu izīrēšanu un īres līguma   termiņa pagarināšanu, kā arī par pašvaldības īpašumā esošo izīrējamo   dzīvojamo telpu maiņu.

 

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai nav   nepieciešamības veidot jaunas institūcijas vai darba vietas un pašvaldības   budžeta līdzekļu apjoms nemainīsies.

 

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi   pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

 

5.Informācija par administratīvajām procedūrām

 

Administratīvajām procedūrām tiek pakļauta lēmuma pieņemšana, izpildes   administrēšana un pārsūdzēšana.

 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

 

 

Nav organizētas.

 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                 Pēteris Veļeckis

 

Saistošo noteikumu Nr.11/2016
„Grozījumi 2014.gada 12.augusta Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.6/2014 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā"

 

paskaidrojuma raksts

 

Sadaļas nosaukums

 

 

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar 2016.gada 17.marta grozījumiem likumā „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”,   pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem var noteikt, kurās darbības nozarēs nepieciešami speciālisti un kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistiem.

 

Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir papildināt noteikumus ar kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistiem.

 

2. Īss projekta satura izklāsts

 

Ar saistošo noteikumu grozījumiem tie papildināti ar 11.1 punktu, nosakot, kuri speciālisti ir nodrošināmi ar dzīvojamo telpu vispārējā kārtībā un ar nodaļu “Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo platību”, kurā noteikta kārtība, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam.

 

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas vai darba vietas un pašvaldības budžeta līdzekļu apjoms nemainīsies.

 

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

 

5.Informācija par administratīvajām procedūrām

 

Administratīvajām procedūrām tiek pakļauta lēmuma pieņemšana, izpildes administrēšana un pārsūdzēšana.

 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

 

 

Nav organizētas.

 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                      Pēteris Veļeckis

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

janvāris, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
22
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze