Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

6/2013 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu "

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

AKTUĀLĀ VERSIJA

Apstiprināts ar Ozolnieku novada domes
2013.gada 09.jūlija lēmumu Nr.1
(protokols Nr.9)

 

Grozījumi ar Ozolnieku novada domes
2017.gada 14.decembra lēmumu Nr.2
(protokols Nr.13)

 

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.6/2013
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku novadā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta "e" apakšpunktu un 16.punktu, 43.panta trešo daļu,
Atkritumuapsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka atkritumu apsaimniekošanas kārtību Ozolnieku novada (turpmāk – novads) administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu atkritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, pārstrādi, otrreizēju izmantošanu, kā arī veicinātu dabas resursu efektīvu izmantošanu un apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu, tajā skaitā
(ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī):
1.1. novada administratīvās teritorijas atkritumu apsaimniekošanas zonu, atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas kārtību;
1.2. atkritumu radītāja tiesības un pienākumus;
1.3. atkritumu apsaimniekotāja tiesības un pienākumus;
1.4. aizliegumus un prasības atkritumu savākšanai, tajā skaitā prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, atkritumu dalītai savākšanai un šķirošanai, kā arī prasības minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam;
1.5. kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu;
1.6. administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpšanu.
2. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana novadā tiek veikta atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un normatīvo aktu prasībām.
3. Noteikumos tiek lietoti termini atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.pantam, kā arī:
3.1. pašvaldība – šo saistošo noteikumu izpratnē Ozolnieku novada pašvaldība;
3.2. sadzīvē radušies bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus, piemēram, sadzīves ķīmija un tās iepakojums, dzīvsudraba termometri, dienas gaismas lampas, dzīvsudraba spuldzes, nolietotās baterijas un akumulatori, mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, transportlīdzekļu apkopes atkritumi – atstrādāta motoreļļa, eļļas filtri, kā arī nederīgie medikamenti, laku, krāsu, organisko šķīdinātāju, augu aizsardzības līdzekļu, fotoķimikāliju atkritumi un citi
(ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī);
3.3. bioloģiskie atkritumi – bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības, pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi;
3.4. konteiners – savākto sadzīves atkritumu novietošanai piemērots kustams priekšmets, kura minimālais tilpums ir 140 litri
(ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) ;
3.5. atkritumu urna – mazo sadzīves atkritumu novietošanai piemērots ar nekustamā īpašuma daļu (ēkas, būves vai zemes daļu) savienots priekšmets
(ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī);
3.6. lielgabarīta atkritumi – atkritumi, kurus to izmēru dēļ nevar un nedrīkst ievietot sadzīves atkritumu konteineros, tai skaitā mēbeles utml.
(ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) ;
3.7. Izslēgts
ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī)
3.8. Izslēgts ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī)
3.9. individuālā māja – ģimenes dzīvojamā māja vai savrupmāja, kuras izmantošana ietver ģimenes dzīvošanu (mājsaimniecību), vai viensēta (zemnieku sēta);
3.10. pavasara un vasaras sezona – laika periods no 1.maija līdz 15.oktobrim;
3.11. pasākuma organizators – fiziska vai juridiska persona vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, kas plāno un organizē publisku pasākumu publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības;
3.12. vasarnieks – vasarnīcas, dārza mājas vai citas īslaicīgas apmešanās dzīvojamās ēkas īpašnieks, valdītājs, lietotājs (tajā skaitā īrnieks) vai viņa pilnvarotā persona, kas ir atkritumu radītājs pavasara/vasaras sezonā;
3.13. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajā  kārtībā un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kas paredz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā
(ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) ;
3.14. atkritumu apsaimniekošanas zona – novada administratīvā teritorija, kurā atbilstoši līgumam ar pašvaldību, atkritumu apsaimniekotājs veic līgumā paredzētās darbības;
3.15. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts – speciāli aprīkota vieta dažādu veidu atkritumu dalītai savākšanai un īslaicīgai uzglabāšanai konteineros pirms to pārvadāšanas. Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā nodrošina vismaz papīra un kartona, plastmasas, stikla un metāla (tajā skaitā izlietotā iepakojuma) dalītu savākšanu
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) .
4. Atkritumu apsaimniekošana novada administratīvajā teritorijā ir jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošinot, ka netiek:
4.1. radīts apdraudējums ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem;
4.2. radīti traucējoši trokšņi vai smakas;
4.3. nelabvēlīgi ietekmētas ainavas un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;
4.4. piesārņota un piegružota vide
(ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī).
5. Noteikumi attiecas uz visiem atkritumu radītājiem, kas pastāvīgi dzīvo vai īslaicīgi uzturas savā, valdījumā vai lietojumā esošajā nekustamajā īpašumā un/vai strādā, tajā skaitā nodarbojas ar komercdarbību novada administratīvajā teritorijā
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī).

II. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS ORGANIZĒŠANA
6. Visa novada administratīvā teritorija veido vienu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonu (turpmāk – atkritumu apsaimniekošanas zona).
7. Atkritumu apsaimniekošanas zonā pašvaldība organizē pasākumu kopumu, kas veicina apsaimniekojamo sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanu, tajā skaitā (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī):
7.1. novērš atkritumu izmešanu mežos, grāvjos un un cita veida vides piesārņošanu (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī);
7.2. attīsta atkritumu dalītu savākšanu, uzlabo atkritumu radītāju prettiesisko darbību novēršanas mehānismu;
7.3. ietver bioloģiski noārdāmu sadzīves atkritumu kompostēšanas popularizēšanu atkritumu radītājiem;
7.4. iesaista sabiedrību un veic tās izglītošanu jautājumos, kas saistīti ar atkritumu šķirošanu.
8. Atkritumu apsaimniekošanas zonā sadzīves atkritumus apsaimnieko 1 (viens) atkritumu apsaimniekotājs.
9. Atkritumu savākšanai novada administratīvajā teritorijā tiek izmantoti atkritumu konteineri. Atsevišķos gadījumos sadzīves atkritumu savākšanai papildus var tikt izmantoti marķēti priekšapmaksas maisi
(ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī).
10. Atkritumu savākšanas sistēmu novada administratīvajā teritorijā veido:
10.1. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pašvaldības noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju novada administratīvajā teritorijā
(ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) ;
10.2. atkritumu radītāja noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves vai sadzīves un dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanu
(ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) ;
10.3. atkritumu nogādāšana speciāli izveidotajos dalīto atkritumu savākšanas punktos vai laukumos, ko veic atkritumu sākotnējais radītājs, sadzīves atkritumu savākšana (tai skaitā arī atkritumu dalītā savākšana), sadzīves atkritumu pārvadāšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana un savākto sadzīves atkritumu, kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, apglabāšana sadzīves atkritumu poligonā
(ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) ;
10.4. citu ar atkritumu apsaimniekošanu saistītu funkciju izpilde atbilstoši noteikumiem un atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
11. Novada atkritumu dalītās savākšanas sistēmas izveide ietver:
11.1. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu ierīkošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām un dalītās atkritumu savākšanas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem
(ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) ;
11.2. papīra un kartona, plastmasas, stikla un metāla dalītu savākšanu
(ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) ;
11.3. novada sabiedrības izglītošanu un aktīvu iesaistīšanu atkritumu dalītā savākšanā.
12. Atkritumu savākšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana, reģenerācija vai apglabāšana ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās.
13. Pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā un šiem saistošajiem noteikumiem, tajā skaitā
(ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) :
13.1. publisko iepirkumu reglamentējošos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kas veiks sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novada administratīvajā teritorijā, un slēdz iepirkuma līgumu ar to par attiecīgajiem pakalpojumiem;
13.2. organizē dažādu atkritumu grupu atsevišķas savākšanas plūsmu.

III. ATKRITUMU RADĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
14. Atkritumu radītāju pienākumi ir:
14.1. piedalīties un iekļauties pašvaldības noteiktajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā atbilstoši šo saistošo noteikumu prasībām, un nogādāt sadzīves atkritumus konteineros, kuri novietoti nekustamā īpašuma īpašnieka vai atkritumu apsaimniekotāja noteiktajā vietā (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī);
14.2. slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldībai ir noslēgts līgums, par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot sistemātisku atkritumu izvešanu ne retāk kā vienu reizi mēnesī, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu (apjomu) (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī);
14.3. samaksāt noteikumos paredzētos ar atkritumu apsaimniekošanu saistītos maksājumus;
14.4. izmantot atkritumu apsaimniekošanai tikai noteiktajam atkritumu veidam paredzētos konteinerus, pēc nepieciešamības - arī marķētus priekšapmaksas maisus (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī);
14.5. nodrošināt atsevišķu atkritumu veidu (piemēram, lielgabarīta atkritumu) nogādāšanu šķiroto atkritumu savākšanas laukumā, pārstrādes vietās vai sadzīves atkritumu poligonā– ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus vai pašvaldības pakalpojumus (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī);
14.6. nodrošināt konteinera novietošanu ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā vietā, kā arī nodrošināt specializētā transportlīdzekļa brīvu piekļuvi konteinerim. Ja to nevar ievērot, tad atkritumu apsaimniekotājs, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, līgumā ar sadzīves atkritumu radītāju nosaka citus atkritumu savākšanas paņēmienus (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī).
15. Papildus noteikumu 14.punktā minētajiem pienākumiem:
15.1. individuālās mājas īpašnieks, valdītājs, lietotājs (tajā skaitā īrnieks) vai viņa pilnvarota persona kā sadzīves atkritumu radītājs:
15.1.1. sadzīves atkritumu savākšanai izmanto konteineru;
15.1.2. līgumā ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, atbilstoši konkrētajiem atkritumu apsaimniekošanas apstākļiem, situācijai un sadzīves atkritumu daudzumam, nosaka sadzīves atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu un tilpumu, atkritumu izvešanas biežumu, kurš nevar būt mazāks, kā šajos saistošajos noteikumos noteiktais minimālais atkritumu izvešanas biežums (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) ;
15.1.3. Izslēgts ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī);
15.1.4. būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus savāc atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem teritorijā, kurā notiek būvdarbi;
15.1.5. piedalās pašvaldības veidotajā atkritumu dalītās savākšanas sistēmā, dalīti savācot papīru un kartonu, plastmasu, stiklu un metāluun novietojot tos sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktos vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumos (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) ;
15.1.6. ja iespējams kompostē bioloģiskos atkritumus sava īpašuma, valdījuma vai lietojuma teritorijā, ja tas nerada kaitējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) ;
15.1.7. nodrošina, ka katru konteineru tā iztukšošanas dienās no nekustamā īpašuma privātā pagalma pārvieto specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā, kur tas netraucē gājēju un citu transportlīdzekļu kustību, un ka pēc atkritumu izvešanas katru konteineru novieto atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā;
15.1.8. uztur nekustamajā īpašumā katru esošo konteineru tīru un lietošanai derīgā kārtībā;
15.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldītājs (ar kuru dzīvokļu īpašnieku kopība noslēgusi attiecīgu līgumu) kā sadzīves atkritumu radītājs:
15.2.1. ierāda katras daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem attiecīgu atkritumu savākšanas vietu;
15.2.2. nosaka sadzīves atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu un tilpumu, to saskaņošanas kārtību, ņemot vērā sadzīves atkritumu daudzumu, konteineru iztukšošanas biežumu un atkritumu izvešanas laika grafiku līgumā ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, atbilstoši konkrētajiem atkritumu apsaimniekošanas apstākļiem un situācijai;
15.3. nekustamā īpašuma īpašnieks nodrošina, ka pie iestāžu, biroju, viesnīcu un tām līdzīga pielietojuma ēku, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku ieejām vai to tuvumā, tirdzniecības vietās, parkos un skvēros, autobusu pieturās un citās sabiedriskās vietās un pie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ieejām vai to tuvumā ierīko atkritumu urnas un uztur tās kārtībā. Atkritumu urnas iztukšo pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 2 (divas) reizes nedēļā;
15.4. pasākumu organizators, saskaņojot ar pašvaldību, aprīko pasākuma vietu ar atkritumu konteineriem vai atkritumu urnām pasākuma laikā, kā arī nodrošina attiecīgās teritorijas sakopšanu 5 (piecu) stundu laikā pēc pasākuma noslēguma. Vietās, kur notiek intensīva gājēju un satiksmes kustība, pasākuma organizators nodrošina attiecīgās novada teritorijas sakopšanu 1 (vienas) stundas laikā no pasākuma noslēguma (nakts laikā attiecīgās novada teritorijas sakopšanu nodrošina līdz nākamās dienas plkst. 08.00);
15.5. kapu apkopšanas rezultātā radušos atkritumus ievietot attiecīgajā kapu zonā izvietotajos pašvaldības konteineros (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) .
16. Īpašnieks, kura īpašumā novietoti bīstamie atkritumi, nodod atkritumus atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atļauju attiecīgo bīstamo atkritumu apsaimniekošanai un ar kuru zemes īpašnieks ir noslēdzis līgumu, kā arī sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.
17. Vasarnieki un personas, kuras pašvaldībā ir saņēmušas ielu tirdzniecības atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pavasara-vasaras sezonā, slēdz līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, vienojoties par atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku pavasara/vasaras sezonā, kā arī sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) .
18. Persona, kuras īpašumā ir nekustamais īpašums, var neslēgt noteikumos paredzēto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ja nekustamā īpašuma sastāvā ir tikai zeme, uz kuras nav ēku, īslaicīgas uzturēšanās būvju vai pārvietojamu konstrukciju.

 

IV. ATKRITUMU APSAIMNIEKOTĀJS, TĀ TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
19. Pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, organizējot attiecīgo publiskā iepirkuma procedūru tādā termiņā, lai nodrošinātu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī).
20. Pašvaldība publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu un/vai mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu Ozolnieku novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) .
21. Noteikumu iepriekšējā punktā minēto līgumu pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs slēdz uz laiku, kas nav īsāks par 3 (trim) gadiem un nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
22. Pašvaldība informē novada administratīvās teritorijas atkritumu radītājus par teritorijas dalījumu vienā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā un par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru noslēgts līgums par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu atkritumu apsaimniekošanas zonā, 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas ar attiecīgu paziņojumu novada domes informatīvajā izdevumā Ozolnieku avīze un pašvaldības mājas lapā (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) .
23. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi ir:
23.1. pirms darbības uzsākšanas novada administratīvajā teritorijā noslēgt līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
23.2. saņemt normatīvajos aktos noteikto atļauju atkritumu apsaimniekošanai;
23.3. slēgt līgumus ar atkritumu radītājiem pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas zonā;
23.4. sadzīves atkritumu apsaimniekošanā izmantot konteinerus, specializētus transportlīdzekļus, kas nerada kaitējumu cilvēka dzīvībai un veselībai, videi (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) ;
23.5. nodrošināt atkritumu radītājus ar konteineriem pietiekamā daudzumā;
23.6. atbilstoši saskaņotiem grafikiem, nodrošināt kārtīgu un rūpīgu:
23.6.1. Izslēgts ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) ;
23.6.2. atkritumu izvešanu no konteineru novietošanas vietām, sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktiem un šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) ;
23.6.3. regulāru sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu visiem novada atkritumu radītājiem, tai skaitā atkritumu dalīto savākšanu un izvešanu (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) ;
23.8. remontēt vai nomainīt bojātus konteinerus, ja tie nav citas personas īpašums;
23.9. pēc pašvaldības pieprasījuma organizēt atkritumu savākšanu un izvešanu no publiskās vietās esošiem konteineriem un urnām, kas izvietotas pašvaldības teritorijā (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) ;
23.10. nogādāt apglabāšanai savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus, kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Brakšķi” ar šim nolūkam paredzētiem specializētiem transportlīdzekļiem;
23.11. ierīkot sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktus atkritumu savākšanai no novada atkritumu radītājiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām un dalītās atkritumu savākšanas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem(ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) ;
23.12. nodrošināt novietošanas vietu, sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu un šķiroto atkritumu savākšanas laukumusakopšanu pēc sadzīves atkritumu savākšanas, ja piesārņojums radies konteineru iztukšošanas laikā (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) ;
24. Sadzīves atkritumi pēc to nodošanas atkritumu apsaimniekotājam pāriet atkritumu apsaimniekotāja īpašumā. (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī).

V. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS AIZLIEGUMI
25. Novada administratīvajā teritorijā aizliegts:
25.1. veikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu bez konteineriem, kā arī nav pieļaujams, ka atkritumus novieto citu īpašnieku teritorijā novietotajos atkritumu savākšanas konteineros (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī);
25.2. novietot sadzīves atkritumus vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta;
25.3. novietot (pastāvīgi) konteinerus uz gājēju ietves vai braucamās daļas (izņemot, ielas, kur konteineri netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums);
25.4. ievietot atkritumu urnās un konteineros degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, ielu smiltis un sadzīvē radušos bīstamos atkritumus (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) ;
25.5. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus atkritumu urnās un konteineros;
25.6. ievietot nešķirotus atkritumus dalītās savākšanas konteineros vai novietot tos blakus atkritumu konteineriem (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) ;
25.7. novietot būvniecības atkritumus ārpus teritorijas, kur notiek būvdarbi;
25.8. jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt atkritumu konteinerus un atkritumu urnas;
25.9. veikt citas darbības, kas rada vides piesārņošanu vai ir pretrunā ar normatīvajos aktos ietverto regulējumu.
26. Atkritumu apsaimniekotājam, veicot atkritumu savākšanu, aizliegts bojāt ēkas (būves) labiekārtojumu, apstādījumus un apstādījuma elementus. Ja ir pārkāpts minētais aizliegums, tad atkritumu apsaimniekotājam ir jāatlīdzina trešajām personām nodarītie zaudējumi.

 

VI. ATKRITUMU DALĪTĀ SAVĀKŠANA UN ŠĶIROŠANA
27. Novada pašvaldības teritorijā atkritumu radītāji šķiro sadzīves atkritumus un novieto tos speciāli tam paredzētos sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktos vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumos (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) .
28. Informācija par novadā ierīkotajiem sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktiem un šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem, kā arī par tajos savācamo dalīto sadzīves atkritumu veidiem tiek ievietota Ozolnieku novada mājas lapā www.ozolnieki.lv. (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī).
29. Atkritumu apsaimniekotāji:
29.1. vismaz vienu mēnesi iepriekšinformē atkritumu radītājus un pašvaldību par jauna šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo konteineru krāsojumu vai apzīmējumu ar attiecīgu paziņojumu novada domes informatīvajā izdevumā Ozolnieku avīze un pašvaldības mājas lapā (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) ;
29.2. pēc atkritumu izvešanas nodrošina šķiroto atkritumu savākšanas vietu sakopšanu, ja piesārņojums radies atkritumu izvešanas laikā;
29.3. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā nodrošina vismaz četru veidu (papīru, stiklu, plastmasu, metālu saturošu) atkritumu dalītu savākšanu;
29.4. nodrošina sadzīves atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu ierīkošanu un uzturēšanu Ozolnieku novadā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām un dalītās atkritumu savākšanas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem 
(ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī);
29.5. nodrošina izveidoto sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu pārvietošanu vai likvidāciju, ja ir pieņemts pamatots pašvaldības izpilddirektora lēmums
(ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) .

 

VII. PRASĪBAS SADZĪVĒ RADUŠOS BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAI
30. Ir aizliegts sajaukt sadzīves bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī).
31. Sadzīves bīstamo atkritumu radītājs:
31.1. atdala sadzīves bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem(ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) ;
31.2. uzglabā sadzīves bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu (ar  papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) ;
31.3. nogādā sadzīves bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu par sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmusi atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) ;
31.4. sedz visas ar sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanu saistītās izmaksas. (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī)
32. Maksu par bīstamo atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu vai apglabāšanu nosaka, bīstamo atkritumu radītājam vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, kas veic attiecīgas darbības. Maksu par bīstamo atkritumu apglabāšanu nosaka Ministru kabineta noteikumu noteiktajā kārtībā (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī).

 

VIII. Nodaļa izslēgta ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī


 

IX. MAKSA PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU
36. Ar domes lēmumu tiek noteikta maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atkritumu radītājiem vai valdītājiem novadā, un to veido (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī):
36.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) ;
36.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu reģionālajā sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonā “Brakšķi” (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) ;
36.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) .
37. Atkritumu apsaimniekotājs, ko atbilstoši publiskā iepirkuma procedūrai izvēlējusies pašvaldība, nodrošina sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu, atkritumu dalītās savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu par vienādu maksu visiem atkritumu radītājiem atkritumu apsaimniekošanas zonā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgtajam līgumam ar pašvaldību (ar  papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī) .
38. Pašvaldība 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš informē atkritumu radītājus par maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un tarifa izmaiņām, ievietojot attiecīgu paziņojumu novada domes informatīvajā izdevumā Ozolnieku avīze un pašvaldības mājas lapā.

 

X. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANU
39. Par noteikumu pārkāpumiem fiziskas un juridiskas personas atbild Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.
40. Noteikumu izpildi kontrolē institūcijas (amatpersonas), kas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā pilnvarotas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par noteikumu neievērošanu novadā.
41. Administratīvais sods vainīgo personu neatbrīvo no pienākuma atlīdzināt noteikumu pārkāpuma rezultātā nodarītos zaudējumus.

 

XI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
42. Izslēgts ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī.
42.1. Izslēgts ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī.
42.2. Izslēgts ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017, kas stājas spēkā 2018. gada 2. janvārī.
43. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā Ozolnieku avīze.

 

 

 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                                                                  Pēteris Veļeckis

 

 

 

Saistošo noteikumu Nr.8/2017

 

„Grozījumi 2013.gada 09.jūlija saistošajos noteikumos Nr.6/2013
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku novadā”

 

Paskaidrojuma raksts

 

 

 

Sadaļas nosaukums

 

 

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Kopš 2013.gada Atkritumu apsaimniekošanas likumā vairakkārt ir veikti grozījumi, kā arī uz likuma pamata pieņemti vairāki jauni Ministru kabineta noteikumi. Ar Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumiem Nr.788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” un 2017.gada 13.jūnija noteikumiem Nr.328 “Kritēriji un kārtība, kādā novērtē atkritumu dalītās savākšanas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem” ir noteiktas jaunas prasības atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu izveidošanai un apsaimniekošanai, kā arī dalītās atkritumu savākšanas pakalpojuma pieejamībai iedzīvotājiem. Līdz ar to attiecīgi ir precizējami saistošie noteikumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku novadā”.

 

2. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošo noteikumu grozījumiem atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem precizēti noteikumos lietotie termini, tai skaitā termins “sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts”, izslēgts noteikumu pielikums, kurā tika norādīti koplietošanas sadzīves atkritumu dalītās savākšanās punkti Ozolnieku novadā, tā vietā norādot, ka informācija par novadā ierīkotajām sadzīves atkritumu dalītās savākšanas vietām un tajos savācamo dalīto sadzīves atkritumu veidiem tiek ievietota Ozolnieku novada mājas lapā.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav prognozēta saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu.

 

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

 

5.Informācija par administratīvajām procedūrām

 

Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolēs Ozolnieku novada pašvaldības policijas amatpersonas.

 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

 

 

Nav organizētas.

 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                      Dainis Liepiņš

 


 

Saistošo noteikumu Nr.8/2017 grozījumi Ozolnieku novada domes 2013.gada 09.jūlija saistošajos noteikumos Nr.6/2013 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku novadā"

Vēsturiskā versija

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

maijs, 2018
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
28
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs