Kuru no minētajiem sporta veidiem vajadzētu iekļaut profesionālās ievirzes izglītības iestādes (Ozolnieku sporta skolas) programmu sarakstā (veidojot jaunas audzēkņu grupas)?

6/2013 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu "

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 

 

Apstiprināts ar Ozolnieku novada domes
2013.gada 09.jūlija lēmumu Nr.1
(protokols Nr.9)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.6/2013
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku novadā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta "e" apakšpunktu un 16.punktu, 43.panta trešo daļu,
Atkritumuapsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka atkritumu apsaimniekošanas kārtību Ozolnieku novada (turpmāk – novads) administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu atkritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, kā arī veicinātu dabas resursu efektīvu izmantošanu un apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu, tajā skaitā:
1.1. novada administratīvās teritorijas atkritumu apsaimniekošanas zonu, atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas kārtību;
1.2. atkritumu radītāja tiesības un pienākumus;
1.3. atkritumu apsaimniekotāja tiesības un pienākumus;
1.4. aizliegumus un prasības atkritumu savākšanai, tajā skaitā prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, atkritumu dalītai savākšanai un šķirošanai, kā arī prasības minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam;
1.5. kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu;
1.6. administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpšanu.
2. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana novadā tiek veikta atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un normatīvo aktu prasībām.
3. Noteikumos tiek lietoti termini atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.pantam, kā arī:
3.1. pašvaldība – šo saistošo noteikumu izpratnē Ozolnieku novada pašvaldība;
3.2. sadzīvē radušies bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus, piemēram, sadzīves ķīmija un iepakojums, dzīvsudraba termometri, dienas gaismas lampas, dzīvsudraba spuldzes, nolietotās baterijas un akumulatori, mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, transportlīdzekļu apkopes atkritumi – atstrādāta motoreļļa, eļļas filtri, kā arī nederīgie medikamenti, laku, krāsu, organisko šķīdinātāju, augu aizsardzības līdzekļu, fotoķimikāliju atkritumi un citi;
3.3. bioloģiskie atkritumi – bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības, pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi;
3.4. konteiners – savākto atkritumu novietošanai piemērots kustams priekšmets, kura minimālais tilpums ir 140 litri;
3.5. atkritumu urna – atkritumu novietošanai piemērots ar nekustamā īpašuma daļu (ēkas, būves vai zemes daļu) savienots priekšmets;
3.6. lielgabarīta atkritumi – atkritumi, kurus to izmēru dēļ nevar un nedrīkst ievietot konteineros, tai skaitā mēbeles, būvgruži utml.;
3.7. decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumi – mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, kas ir šķidrā agregātstāvoklī, tajā skaitā decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumi un notekūdeņi, izņemot bīstamos atkritumus.
3.8. decentralizēta kanalizācijas sistēma – speciāli izbūvēta, videi droša jebkāda veida tvertne, baseins vai cits mākslīgi izveidots rezervuārs, kas nodrošina, ka nekustamajā īpašumā radītie decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumi tiek savākti, pārstrādāti un uzkrāti decentralizētā kanalizācijas sistēmā.
3.9. individuālā māja – ģimenes dzīvojamā māja vai savrupmāja, kuras izmantošana ietver ģimenes dzīvošanu (mājsaimniecību), vai viensēta (zemnieku sēta);
3.10. pavasara un vasaras sezona – laika periods no 1.maija līdz 15.oktobrim;
3.11. pasākuma organizators – fiziska vai juridiska persona vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, kas plāno un organizē publisku pasākumu publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības;
3.12. vasarnieks – vasarnīcas, dārza mājas vai citas īslaicīgas apmešanās dzīvojamās ēkas īpašnieks, valdītājs, lietotājs (tajā skaitā īrnieks) vai viņa pilnvarotā persona, kas ir atkritumu radītājs pavasara/vasaras sezonā;
3.13. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajā  kārtībā un ar kuru Ozolnieku novada dome ir noslēgusi līgumu, kas paredz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā;
3.14. atkritumu apsaimniekošanas zona – novada administratīvā teritorija, kurā atbilstoši līgumam ar pašvaldību, atkritumu apsaimniekotājs veic līgumā paredzētās darbības;
3.15. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts – speciāli aprīkota vieta dažādu veidu atkritumu dalītai savākšanai un īslaicīgai uzglabāšanai konteineros ne ilgāk kā 1 (vienu) nedēļu bioloģiski noārdāmiem atkritumiem un 6 (sešas) nedēļas – pārējiem sadzīves atkritumiem pirms to pārvadāšanas. Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā nodrošina vismaz trīs veidu atkritumu dalītu savākšanu.
4. Atkritumu apsaimniekošana novada administratīvajā teritorijā nedrīkst negatīvi ietekmēt novada vidi un iedzīvotājus, tajā skaitā:
4.1. radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem;
4.2. radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
4.3. nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;
4.4. piesārņot un piegružot vidi.
5. Noteikumi attiecas uz visiem atkritumu radītājiem, kas pastāvīgi dzīvo vai īslaicīgi uzturas savā, valdījumā vai lietojumā esošajā nekustamajā īpašumā un/vai strādā, tajā skaitā nodarbojas ar komercdarbību novada administratīvajā teritorijā. Noteikumus nepiemēro, ja citos normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanai atsevišķā nozarē vai jomā ir noteikta cita kārtība.

II. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS ORGANIZĒŠANA
6. Visa novada administratīvā teritorija veido vienu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonu (turpmāk – atkritumu apsaimniekošanas zona).
7. Atkritumu apsaimniekošanas zonā pašvaldība organizē pasākumu kopumu, kas nodrošina apsaimniekojamo sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanu, tajā skaitā:
7.1. novērš atkritumu izmešanu mežos, grāvjos un tamlīdzīgi;
7.2. attīsta atkritumu dalītu savākšanu, uzlabo atkritumu radītāju prettiesisko darbību novēršanas mehānismu;
7.3. ietver bioloģiski noārdāmu sadzīves atkritumu kompostēšanas popularizēšanu atkritumu radītājiem;
7.4. iesaista sabiedrību un veic tās izglītošanu jautājumos, kas saistīti ar atkritumu šķirošanu.
8. Atkritumu apsaimniekošanas zonā sadzīves atkritumus apsaimnieko 1 (viens) atkritumu apsaimniekotājs.
9. Atkritumu savākšanai novada administratīvajā teritorijā tiek izmantoti atkritumu konteineri.
10. Atkritumu savākšanas sistēmu novada administratīvajā teritorijā veido:
10.1. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju novada administratīvajā teritorijā;
10.2. atkritumu radītāja noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves un/vai dalīto atkritumu savākšanu;
10.3. sadzīves atkritumu savākšana (tajā skaitā arī atkritumu dalītā savākšana), atkritumu nogādāšana speciāli izveidotajos dalīto atkritumu savākšanas punktos vai laukumos, sadzīves atkritumu pārvadāšana, pārkraušana, uzglabāšana un savākto sadzīves atkritumu apglabāšana atkritumu poligonā;
10.4. citu ar atkritumu apsaimniekošanu saistītu funkciju izpilde atbilstoši noteikumiem un atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
11. Novada atkritumu dalītās savākšanas sistēmas izveide ietver:
11.1. koplietošanas sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu ierīkošanu saskaņā ar Pielikumu Nr.1;
11.2. atkritumu frakciju savākšanu: papīrs/kartons, PET pudeles, plastmasas; stikls;
11.3. novada sabiedrības izglītošanu un aktīvu iesaistīšanu atkritumu dalītā savākšanā.
12. Atkritumu savākšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana, reģenerācija vai apglabāšana ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās.
13. Pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un normatīvajiem aktiem, tajā skaitā:
13.1. publisko iepirkumu reglamentējošos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kas veiks sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novada administratīvajā teritorijā, un slēdz iepirkuma līgumu ar to par attiecīgajiem pakalpojumiem;
13.2. organizē dažādu atkritumu grupu atsevišķas savākšanas plūsmu.

III. ATKRITUMU RADĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
14. Atkritumu radītāju pienākumi ir:
14.1. piedalīties un iekļauties pašvaldības noteiktajā atkritumu savākšanas sistēmā atbilstoši noteikumu prasībām, atkritumu apsaimniekošanas zonā atbildot par atkritumu savākšanu vai atkritumu dalītu savākšanu no īpašumā vai valdījumā vai lietojumā esošā nekustamā īpašuma, un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka vai atkritumu apsaimniekotāja noteiktajā vietā atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem;
14.2. slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu ne retāk kā vienu reizi mēnesī, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu;
14.3. samaksāt noteikumos paredzētos ar atkritumu apsaimniekošanu saistītos maksājumus;
14.4. izmantot atkritumu savākšanai un uzglabāšanai tikai noteiktajam atkritumu veidam paredzētās iekārtas un konteinerus;
14.5. nodrošināt atsevišķu atkritumu veidu (piemēram, lielgabarīta atkritumu) nogādāšanu pārstrādes vai apglabāšanas vietās – ar savu transportu, izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus vai pašvaldības pakalpojumus;
14.6. nodrošināt konteinera novietošanu to aizvešanai ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā vietā, kā arī nodrošināt specializētā transportlīdzekļa brīvu piekļuvi konteinerim. Ja to nevar ievērot, tad atkritumu apsaimniekotājs, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, līgumā ar sadzīves atkritumu radītāju nosaka citus atkritumu savākšanas paņēmienus.
15. Papildus noteikumu 14.punktā minētajiem pienākumiem:
15.1. individuālās mājas īpašnieks, valdītājs, lietotājs (tajā skaitā īrnieks) vai viņa pilnvarota persona kā sadzīves atkritumu radītājs:
15.1.1. sadzīves atkritumu savākšanai izmanto konteineru;
15.1.2. līgumā ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, atbilstoši konkrētajiem atkritumu apsaimniekošanas apstākļiem, situācijai un sadzīves atkritumu daudzumam, nosaka sadzīves atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu un tilpumu, konteineru iztukšošanas biežumu, to saskaņošanas kārtību;
15.1.3. pieprasa atkritumu apsaimniekotājam atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru atbilstoši faktiski radīto atkritumu daudzumam;
15.1.4. būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus savāc atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem teritorijā, kurā notiek būvdarbi;
15.1.5. piedalās pašvaldības veidotajā atkritumu dalītās savākšanas sistēmā, dalīti savācot norādīto atkritumu veidus un novietojot tos sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktos vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumos;
15.1.6. kompostē bioloģiskos atkritumus sava īpašuma, valdījuma vai lietojuma teritorijā, ja tas nerada kaitējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai;
15.1.7. nodrošina, ka katru konteineru tā iztukšošanas dienās no nekustamā īpašuma privātā pagalma pārvieto specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā, kur tas netraucē gājēju un citu transportlīdzekļu kustību, un ka pēc atkritumu izvešanas katru konteineru novieto atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā;
15.1.8. uztur nekustamajā īpašumā katru esošo konteineru tīru un lietošanai derīgā kārtībā;
15.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldītājs (ar kuru dzīvokļu īpašnieku kopība noslēgusi attiecīgu līgumu) kā sadzīves atkritumu radītājs:
15.2.1. ierāda katras daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem attiecīgu atkritumu savākšanas vietu;
15.2.2. nosaka sadzīves atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu un tilpumu, to saskaņošanas kārtību, ņemot vērā sadzīves atkritumu daudzumu, konteineru iztukšošanas biežumu un atkritumu izvešanas laika grafiku līgumā ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, atbilstoši konkrētajiem atkritumu apsaimniekošanas apstākļiem un situācijai;
15.3. nekustamā īpašuma īpašnieks nodrošina, ka pie iestāžu, biroju, viesnīcu un tām līdzīga pielietojuma ēku, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku ieejām vai to tuvumā, tirdzniecības vietās, parkos un skvēros, autobusu pieturās un citās sabiedriskās vietās un pie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ieejām vai to tuvumā ierīko atkritumu urnas un uztur tās kārtībā. Atkritumu urnas iztukšo pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 2 (divas) reizes nedēļā;
15.4. pasākumu organizators, saskaņojot ar pašvaldību, aprīko pasākuma vietu ar atkritumu konteineriem vai atkritumu urnām pasākuma laikā, kā arī nodrošina attiecīgās teritorijas sakopšanu 5 (piecu) stundu laikā pēc pasākuma noslēguma. Vietās, kur notiek intensīva gājēju un satiksmes kustība, pasākuma organizators nodrošina attiecīgās novada teritorijas sakopšanu 1 (vienas) stundas laikā no pasākuma noslēguma (nakts laikā attiecīgās novada teritorijas sakopšanu nodrošina līdz nākamās dienas plkst. 08.00);
15.5. kapu apkopšanas rezultātā radušos neorganiskos atkritumus ievietot attiecīgajā kapu zonā izvietotajos pašvaldības konteineros.
16. Īpašnieks, kura īpašumā novietoti bīstamie atkritumi, nodod atkritumus atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atļauju attiecīgo bīstamo atkritumu apsaimniekošanai un ar kuru zemes īpašnieks ir noslēdzis līgumu, kā arī sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.
17. Vasarniekiem kā atkritumu radītājiem papildus noteikumu 14.punktā minētajiem pienākumiem ir jāievēro arī noteikumu 15.1.punktā noteiktie pienākumi, ciktāl tie nerunā pretī šajā punktā noteiktajam. Slēdzot līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, tajā nosaka pavasara/vasaras sezonai atbilstošu līguma termiņu.
18. Persona, kuras īpašumā ir nekustamais īpašums, var neslēgt noteikumos paredzēto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ja nekustamā īpašuma sastāvā ir tikai zeme, uz kuras nav ēku, īslaicīgas uzturēšanās būvju vai pārvietojamu konstrukciju.

 

IV. ATKRITUMU APSAIMNIEKOTĀJS, TĀ TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
19. Pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, organizējot attiecīgo publiskā iepirkuma procedūru tādā termiņā, lai nodrošinātu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību.
20. Pašvaldība slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš izraudzīts publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un veiks sadzīves atkritumu savākšanu, tajā skaitā atkritumu dalīto savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā pēc iepriekšējā līguma darbības termiņa beigām.
21. Noteikumu iepriekšējā punktā minēto līgumu pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs slēdz uz laiku, kas nav īsāks par 3 (trim) gadiem un nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
22. Pašvaldība informē novada administratīvās teritorijas atkritumu radītājus par teritorijas dalījumu vienā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā un par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru noslēgts līgums par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu atkritumu apsaimniekošanas zonā, 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas ar attiecīgu paziņojumu novada domes informatīvajā izdevumā Ozolnieku avīze un pašvaldības mājas lapā.
23. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi ir:
23.1. pirms darbības uzsākšanas novada administratīvajā teritorijā noslēgt līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
23.2. saņemt normatīvajos aktos noteikto atļauju atkritumu apsaimniekošanai;
23.3. slēgt līgumus ar atkritumu radītājiem pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas zonā;
23.4. sadzīves atkritumu apsaimniekošanā izmantot konteinerus, specializētus transportlīdzekļus, iekārtas un ierīces, kas nerada kaitējumu cilvēka dzīvībai un veselībai, videi;
23.5. nodrošināt atkritumu radītājus ar konteineriem pietiekamā daudzumā;
23.6. atbilstoši saskaņotiem grafikiem, nodrošināt kārtīgu un rūpīgu:
23.6.1. konteineru iztukšošanu un izvešanu;
23.6.2. atkritumu izvešanu no konteineru laukumiem;
23.6.4. sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanas regularitāti visiem novada atkritumu radītājiem, tai skaitā atkritumu dalīto savākšanu un izvešanu;
23.8. remontēt vai nomainīt bojātus konteinerus, ja tie nav citas personas īpašums;
23.9. pēc pašvaldības pieprasījuma organizēt atkritumu savākšanu un izvešanu no pašvaldības konteineriem, kas izvietoti pašvaldības teritorijā;
23.10. nogādāt savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus atkritumu apglabāšanas poligonā atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.gadam prasībām, ar šim nolūkam paredzētajiem specializētajiem transportlīdzekļiem;
23.11. ierīkot koplietošanas sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktus atkritumu savākšanai no novada atkritumu radītājiem saskaņā ar Pielikumu Nr.1;
23.12. nodrošināt konteineru laukumu sakopšanu pēc sadzīves atkritumu savākšanas, ja piesārņojums radies konteineru iztukšošanas laikā;
24. Sadzīves atkritumi pēc to nodošanas atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas komersantiem pāriet attiecīgo komersantu īpašumā.

 

V. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS AIZLIEGUMI
25. Novada administratīvajā teritorijā aizliegts:
25.1. realizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu bez konteineriem, kā arī nav pieļaujams, ka atkritumus izliek citu īpašnieku teritorijā izvietotajās atkritumu savākšanas konteineros;
25.2. novietot sadzīves atkritumus vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta;
25.3. novietot (pastāvīgi) konteinerus uz gājēju ietves vai braucamās daļas (izņemot, ielas, kur konteineri netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums);
25.4. ievietot atkritumu urnās un konteineros degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, ielu smiltis un sadzīvē radušos bīstamos atkritumus vai kā citādi bojāt vai iznīcināt atkritumu urnas un konteinerus;
25.5. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus atkritumu urnās un konteineros;
25.6. ievietot nešķirotus atkritumus dalītās savākšanas konteineros;
25.7. novietot būvniecības atkritumus ārpus teritorijas, kur notiek būvdarbi;
25.8. jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt atkritumu konteinerus un atkritumu urnas;
25.9. veikt citas darbības, kas rada vides piesārņošanu vai ir pretrunā ar normatīvajos aktos ietverto regulējumu.
26. Atkritumu apsaimniekotājam, veicot atkritumu savākšanu, aizliegts bojāt ēkas (būves) labiekārtojumu, apstādījumus un apstādījuma elementus. Ja ir pārkāpts minētais aizliegums, tad atkritumu apsaimniekotājam ir jāatlīdzina trešajām personām nodarītie zaudējumi.

 

VI. ATKRITUMU DALĪTĀ SAVĀKŠANA UN ŠĶIROŠANA
27. Novada pašvaldības teritorijā, kur notiek atkritumu dalītā savākšana, atkritumu radītāji šķiro sadzīves atkritumus un novieto tos speciāli tam iekārtotos sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktos vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumos.
28. Dalīti tiek savākti rašanās vietā sašķirotie, otrreiz izmantojamie un pārstrādājamie sadzīves atkritumi (piemēram, papīrs, plastmasa un stikls) atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
29. Atkritumu apsaimniekotāji:
29.1. laikus informē atkritumu radītājus un pašvaldību par jauna šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu ar attiecīgu paziņojumu novada domes informatīvajā izdevumā Ozolnieku avīze un pašvaldības mājas lapā;
29.2. pēc atkritumu izvešanas nodrošina šķiroto atkritumu savākšanas vietu sakopšanu, ja piesārņojums radies atkritumu izvešanas laikā;
29.3. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā nodrošina vismaz četru veidu (papīru, stiklu, plastmasu, metālu saturošu) atkritumu dalītu savākšanu.

 

VII. PRASĪBAS SADZĪVĒ RADUŠOS BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAI
30. Ir aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.
31. Bīstamo atkritumu radītājs:
31.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;
31.2. uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;
31.3. nogādā bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmusi atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;
31.4. atlīdzina bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.
32. Maksu par bīstamo atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, reģenerāciju nosaka, bīstamo atkritumu radītājam vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, kas veic attiecīgas darbības. Maksu par bīstamo atkritumu apglabāšanu nosaka Ministru kabineta noteikumu noteiktajā kārtībā.

 

VIII. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu apsaimniekošana
33. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākumi:
33.1. noslēgt līgumu vai vienoties ar licencētu decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu apsaimniekotāju par decentralizētās kanalizācijas atkritumu savākšanu;
33.2. no licencētā decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu apsaimniekotāja pieprasīt un saņemt dokumentu, kurā bez pakalpojuma sniedzēja rekvizītiem ir uzrādīti dati par savākto decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu apjomu, to nogādāšanas (notekūdeņu pieņemšanas) vietu, pakalpojuma sniegšanas datumu; minēto dokumentu uzglabāt 2 (divus) gadus no saņemšanas dienas un pēc pieprasījuma uzrādīt normatīvajos aktos  noteiktajām valsts un/vai pašvaldības amatpersonām;
33.3. uzturēt kārtībā decentralizēto kanalizācijas sistēmu un pievadceļus, nodrošinot specializētajiem transportlīdzekļiem iespēju piekļūt decentralizētās kanalizācijas atkritumu uzglabāšanas tvertnēm (rezervuāriem);
33.4. nepieļaut neattīrītu decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu novadīšanu vidē vai to noplūšanu, iztecēšanu, iesūkšanos grunts slāņos;
33.5. segt decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas izmaksas;
33.6. segt decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu apsaimniekotāja papildu izmaksas gadījumos, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu sastāvā tiek konstatēti bīstamie atkritumi, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības vai tie satur mehāniskus piemaisījumus lielākus par 50 mm (kapitālā tīrīšana);
33.7. nepieļaut decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu sajaukšanu ar citām vielām, kas var sekmēt to sastāva kvalitatīvās izmaiņas. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumus aizliegts izmantot augsnes mēslošanai.
34. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu apsaimniekotāja pienākumi:
34.1. slēgt līgumus ar decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu īpašniekiem vai valdītājiem par decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu savākšanu;
34.2. slēgt līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekotāju par decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu pieņem;
34.3. savākt decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumus un pārvadāt ar šim nolūkam paredzētiem specializētiem transportlīdzekļiem;
34.4.   decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumus nogādāt notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;
34.5. decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu savākšanas dienā izsniegt atkritumu radītājam dokumentu, kurā bez pakalpojuma sniedzēja rekvizītiem ir uzrādīti dati par savākto decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu apjomu, to nogādāšanas (notekūdeņu pieņemšanas) vietu, pakalpojuma sniegšanas datumu;
34.6. saņemt normatīvajos aktos paredzēto atļauju decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas un pārvadāšanas) darbībām;
34.7. maksu par decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu savākšanu un pārvadāšanu nosaka, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš veic attiecīgo atkritumu savākšanu un pārvadāšanu.
35. Aizliegts novadīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumus, tai skaitā sadzīves notekūdeņus, gruntī, meliorācijas grāvjos, lietus kanalizācijas tīklā un sadzīves kanalizācijas tīklā.

 

IX. MAKSA PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU
36. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:
36.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, atkritumu dalītās savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp pašvaldību un publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju, kurš veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atkritumu apsaimniekošanas zonā;
36.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu reģionālajā sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonā, ko nosaka likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" paredzētajā kārtībā;
36.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
37. Atkritumu apsaimniekotājs, ko atbilstoši publiskā iepirkuma procedūrai izvēlējusies pašvaldība, nodrošina sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, atkritumu dalītās savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu par vienādu maksu visiem atkritumu radītājiem atkritumu apsaimniekošanas zonā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgtajam līgumam ar pašvaldību.
38. Pašvaldība 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš informē atkritumu radītājus par maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un tarifa izmaiņām, ievietojot attiecīgu paziņojumu novada domes informatīvajā izdevumā Ozolnieku avīze un pašvaldības mājas lapā.

 

X. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANU
39. Par noteikumu pārkāpumiem fiziskas un juridiskas personas atbild Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.
40. Noteikumu izpildi kontrolē institūcijas (amatpersonas), kas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā pilnvarotas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par noteikumu neievērošanu novadā.
41. Administratīvais sods vainīgo personu neatbrīvo no pienākuma atlīdzināt noteikumu pārkāpuma rezultātā nodarītos zaudējumus.

 

XI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
42. Noteikumu piemērošanai noteikts pārejas periods - 3 (trīs) mēneši no dienas, kad pašvaldība likumā noteiktajā kārtībā ir noslēgusi līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju:
42.1. atkritumu radītājiem pašvaldības teritorijā jāizbeidz iepriekš noslēgtie līgumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Pamatojoties uz publisko un privāto partnerību  regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību, pašvaldība izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves  atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības teritorijā;
42.2. atkritumu apsaimniekotājam jānodrošina noteikumu 1.Pielikumā noteikto sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu ierīkošana (ņemot vērā arī  jau izveidotos sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktus).
43. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā Ozolnieku avīze.

 

 

 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                                                                  Pēteris Veļeckis

 

 Pielikums Nr.1


 

 

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6/2013
"Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku novadā"

paskaidrojuma raksts

 


 

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta   nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti, ņemot vērā 28.10.2010.   "Atkritumu   apsaimniekošanas likuma" prasības.

2. Īss   projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka :

1. sadzīves atkritumu (turpmāk -   atkritumu), tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu,   apsaimniekošanas organizēšanu Ozolnieku   novada pašvaldības teritorijā;

2. teritorijas dalījumu sadzīves   atkritumu apsaimniekošanas zonā;

3. prasības atkritumu savākšanai,   tai skaitā arī minimālo sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai,   pārkraušanai un uzglabāšanai;

4. atkritumu apsaimniekošanas   maksas noteikšanas kārtību;

5. atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

3.   Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Atkritumu radītājs (tajā skaitā   pašvaldība) ar saviem ikmēneša maksājumiem vai pildot līgumā noteiktos   maksājumus, sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves   atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu.   Saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības   institūcijas, darba vietas un paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4.   Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldību   teritorijā

Saistošie noteikumi ir saistoši   visām fiziskām un juridiskām personām, kuras ir atkritumu radītāji Ozolnieku   novada administratīvajā teritorijā.   Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz   uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5.   Informācija par administratīvajām procedūrām

Atkritumu radītājs slēdz līgumu par   katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar   Atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā   īpašumā radīto atkritumu daudzumu (apjomu).

6.   Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts   apspriests domes Attīstības komitejā. Konsultācijas ar privātpersonām nav   notikušas, jo atkritumu apsaimniekošanas regulējumu nosaka normatīvie akti.

 

 


 

Ozolnieku Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                                              Pēteris Veļeckis

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Meklēšana

novembris, 2017
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
17
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs

Laika prognoze